ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 17 ราย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567


ข่าวการศึกษา 20 พ.ค. 2567 (20:26 น.) เปิดอ่าน : 23,028 ครั้ง
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 17 ราย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

Advertisement

 

ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เลขาธิการ ก.ค.ศ.เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญจำนวน 17 ราย ได้แก่

  • วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย
  • วิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย
  • วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 12 ราย
  • วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านครับ

หลักเกณฑ์ฯ ว๑๗/๒๕๕๒ จำนวน ๑๑ ราย ดังนี้

๑.เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย

ได้แก่ นางสาวสุพรรณษา อินทพงค์ โรงเรียนบ้านในสอย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑.การจัดการเรียนรู้ STEM Education ร่วมกับสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พร้อมเอกสารประกอบ๒.การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบการบูรณาการสะเต็มศึกษาร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพร้อมเอกสารประกอบ)

๒.เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย

ได้แก่ นางอุทัยวรรณ ศรีตะปัญญะ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการคือ ๑.รูปแบบการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปลี่ยนผ่าน จากโรงเรียนสู่การทำงานสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมเอกสารประกอบ ๒.การประเมินโครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมการสอน สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี)

๓.เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๙ ราย

ได้แก่

๑) นางสาวจินตนา ศรีสารคาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต ๒ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑.การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ๒.รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

๒) นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สพม.สระแก้ว (ผลงานทางวิชาการคือ ๑.การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒.การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว)

๓) นายภิญโญ ทองเหลา โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม.สกลนคร (ผลงานทางวิชาการคือ ๑.รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน โรงเรียนหนองแวงวิทยา ๒.รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร)

๔) นายวินัย โพธิ์หมุด โรงเรียนบ้านฝาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ (ผลงานทางวิชาการคือ ๑.รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ที่สนับสนุนการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารวิชาการสู่ความเป็นเลิศด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนชิโนวาทธำรง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒.รายงานการศึกษาค้นคว้าการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่มีผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นโรงเรียนคุณภาพ ภายใต้บริบทตำบลบ้านฝาง โรงเรียนบ้านฝาง ปีการศึกษา ๒๕๖๒)

๕) นายคงทัศษณ์ คงเมือง โรงเรียนวังหลังวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว สพม.สระแก้ว (ผลงานทางวิชาการคือ ๑.การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ ด้วย KONGTHAS model ของโรงเรียนธรรมยานประยุต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ พร้อมเอกสารประกอบ  ๒.รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ของโรงเรียนธรรมยานประยุต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑)

๖) นายประสาน เลือดทหาร โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สพม.สระแก้ว (ผลงานทางวิชาการคือ ๑.การพัฒนารูปแบบบริหารการจัดการศึกษาแบบ ARAN+P เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ "ด้านฝ่เรียนรู้" ของโรงเรียนอรัญประเทศ พร้อมเอกสารประกอบ ๒.การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้กระบวนการลูกเสือในโรงเรียนอรัญประเทศ ตามรูปแบบของ CIPP Model)

๗) นางรัศมี ฉิมขันธ์ โรงเรียนบ้านหัวโกรก สพป.ชลบุรี เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการคือ ๑.รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านหัวโกรก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต๑ ๒.รายงานการประเมินโครงการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้ยุคนิวนอร์มัลของโรงเรียนบ้านหัวโกรก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑)

๘) นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม.ราชบุรี (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑.รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ๒.การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (CoVID-19) โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี)

๙) นายสนั่น ขันมัง โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์ครูวิทยาคาร) สพป.ขอนแก่น เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการคือ ๑.การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การเขียนลายเครื่องเบญจรงค์จากรูปแต้มวรรณกรรมสินไช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์ครุวิทยาคาร) พร้อมเอกสารประกอบ ๒.การพัฒนาครู ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์ครุวิทยาคาร) 

หลักเกณฑ์ฯ ว๑๐/๒๕๖๔

เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย

ได้แก่

๑) นายวิฑูรย์ งามนิธิจารุเมธี โรงเรียนหนองบัว สพม.นครสวรรค์ (ผลงานทางวิชาการคือ รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์)

๒) นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) สพป.พะเยา เขต ๒ (ผลงานทางวิชาการคือรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่เน้นภาวะผู้นำและเครือข่ายความสัมพันธ์โดยใช้พื้นที่ปฏิบัติ เป็นฐานสู่คุณภาพผู้เรียน)

๓) นางสาวสุปราณี ปัญญานะ โรงเรียนสันกำแพง สพม.เชียงใหม่ (ผลงานทางวิชาการคือ การพัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนสันกำแพง)

หลักเกณฑ์ฯ ว๑๒/๒๕๖๔

มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย ได้แก่

๑) นายสมชาติ ไกรแก้ว สพป.กระบี่ (ผลงานทางวิชาการคือ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่)

๒) นางสาวหฤทัย บุญประดับ สพม.ปทุมธานี (ผลงานทางวิชาการคือ กลยุทธ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร)

๓) นายสุทัศน์ ศรีดาเดช สพม.ตาก (ผลงานทางวิชาการคือ รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิตของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๔) 

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

 

ที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ.


ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 17 ราย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567กคศ.อนุมัติอนุมัติเชี่ยวชาญอนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญกคศ.อนุมัติเชี่ยวชาญอนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญอนุมัติ คศ4มติ กคศมติ กคศ เชี่ยวชาญ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

เปิดอ่าน 26,343 ☕ 12 มิ.ย. 2567

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
การเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2567
การเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2567
เปิดอ่าน 3,059 ☕ 14 มิ.ย. 2567

เสมา 1 ย้ำชัดไม่มีนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็ก แต่จะใช้การควบรวม ใช้ทรัพยากรร่วมกันและใช้ DLTVให้มากขึ้น
เสมา 1 ย้ำชัดไม่มีนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็ก แต่จะใช้การควบรวม ใช้ทรัพยากรร่วมกันและใช้ DLTVให้มากขึ้น
เปิดอ่าน 413 ☕ 14 มิ.ย. 2567

ศธ.ย้ำ การแต่งเครื่องแบบสมาชิกยุวกาชาด กรณีไม่สามารถจัดหาเครื่องแบบได้
ศธ.ย้ำ การแต่งเครื่องแบบสมาชิกยุวกาชาด กรณีไม่สามารถจัดหาเครื่องแบบได้
เปิดอ่าน 241 ☕ 13 มิ.ย. 2567

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
เปิดอ่าน 26,343 ☕ 12 มิ.ย. 2567

สพฐ.ชื่นชม 40 สหกรณ์ฯ ลดดอกเบี้ยครูปลดหนี้เร็วขึ้น
สพฐ.ชื่นชม 40 สหกรณ์ฯ ลดดอกเบี้ยครูปลดหนี้เร็วขึ้น
เปิดอ่าน 13,972 ☕ 11 มิ.ย. 2567

สถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู โมดูล 2 ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 500 คน เปิดให้ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2567
สถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู โมดูล 2 ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 500 คน เปิดให้ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2567
เปิดอ่าน 1,171 ☕ 11 มิ.ย. 2567

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

กิจกรรมวันสงกรานต์
กิจกรรมวันสงกรานต์
เปิดอ่าน 12,753 ครั้ง

เทคนิคการนำเสนอเรื่องในที่ประชุม
เทคนิคการนำเสนอเรื่องในที่ประชุม
เปิดอ่าน 14,640 ครั้ง

ประโยชน์ใกล้ตัว พืชผักสวนครัวใกล้บ้าน
ประโยชน์ใกล้ตัว พืชผักสวนครัวใกล้บ้าน
เปิดอ่าน 28,993 ครั้ง

คำถามยอดฮิต วิทยฐานะใหม่ (PA)
คำถามยอดฮิต วิทยฐานะใหม่ (PA)
เปิดอ่าน 6,431 ครั้ง

ประวัติ มหาตมะ คานธี
ประวัติ มหาตมะ คานธี
เปิดอ่าน 62,883 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ