ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > มข.จัดใหญ่! สัมมนารับการเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0

มข.จัดใหญ่! สัมมนารับการเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0

🗓 โพสต์เมื่อวันที่ : 13 ก.พ. 2560 เปิดอ่าน : 3,744 ครั้ง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

☰แชร์ >  
Share on Google+ LINE it!
เพิ่มเพื่อน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 : การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0 สำหรับอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจและง่ายขึ้นในยุคศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 9-11 มีนาคม 2560

 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษา โลกปัจจุบันก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ที่ซับซ้อน มีพลวัต (dynamics) สูง และเต็มไปด้วยความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพ มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21 ก้าวไปพร้อมกับการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้สยนวัตกรรมหรือ Value-based economy หรือที่เรียกกันว่าประเทศไทย 4.0 จึงมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง บุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนก็คือ ครู อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของไทยเราโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนมาสู่การศึกษายุค 4.0 จากการมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตบนฐานความต้องการของมหาวิทยาลัยมาเป็นการมุ่งเน้นผลลัพธ์ของบัณฑิตที่ตลาดและสังคมโลกต้องการ เปลี่ยนการถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชา มาเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต ผ่านการฝึกฝนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในมิติที่หลากหลาย การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนาผู้เรียนยุคใหม่ (Next generation)แนวคิดการเรียนการสอนปัจจุบันที่อาศัยพื้นฐานของศตวรรษที่ 21 นั้นควรต้องเพิ่มระดับให้มุ่งเน้นที่การคิดเชิงนวัตกรรมและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การผลิตและสร้างกำลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดโลกและสามารถแข่งขันได้ เช่น การออกแบบการเรียนการสอนแบบกลับด้าน (Flipped learning)การเรียนรู้แบบภควันตภาค (Ubiquitous learning) การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์(Cloud learning) การออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นผลการเรียนรู้ (Outcome-based course design) การจัดการการกระตุ้นความสนใจและสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยี(Student engagement with technology) การพัฒนาทักษะการคิดรวมถึง soft skills อื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียน รวมถึงการใช้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากลายและเน้นการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น
      
กลไกสำคัญอันหนึ่งที่จะขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพก็คือ การวิจัย (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL) ซึ่งไม่ใช่เรื่องไกลตัวของอาจารย์ กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สามารถทำเป็นงานประจำต่อเนื่องตลอดเวลา การวิจัยในชั้นเรียนสามารถพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อผู้เรียน เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา รวมถึงก่อให้เกิดการสร้างการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์และสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนตลอดชีวิต การรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ผู้สอนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความสนใจด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันให้เกิดความตระหนักและความเข้าใจในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ด้วยความสำคัญของกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังคมไทยและสังคมโลก 
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้จัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 3 ภายใต้ theme หลัก คือ การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0 ขึ้น เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตระหนักถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา และสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้ก่อเกิดประโยชน์ด้านการศึกษา และรองรับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาแบบองค์รวมในศตวรรษที่ 21 
สำหรับการสัมมนาครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ได้รับความสนใจมาก มีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน (จำกัดด้วยห้องประชุม) และต้องการให้จัดสัมมนาแบบนี้ขึ้นอีกโดยขอให้เพิ่มส่วนทีเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ(Workshop)มีสาขาที่หลากหลาย ไม่จำกัดที่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น ทำให้การสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายโดย keynote speaker และ speakers ที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีหัวข้อย่อย ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยยุค 4.0 (University 4.0), เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital technology for learning) , อนาคตสำหรับการเรียนรู้ (Future of learning in higher education)การนำเสนอกรณีตัวอย่างการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับอุดมศึกษา (Show Case: Digital technology in Higher education)การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับศาสตร์การสอนและเทคโนโลยี (Pedagogies & Technology: Flipped learning, Ubiquitous learning, Cloud learning and Outcome-based tracking) รวมทั้ง SoTL:การสร้างงานวิจัยจากชั้นเรียนสู่การตีพิมพ์จากมุมมองและประสบการณ์ของบรรณาธิการวารสารระดับนานาชาติ และการสรุปองค์ความรู้สู่การปฏิบัติในบริบทของผู้เข้าร่วมสัมมนา
โดยกำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2560 ณ พูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด  และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารศูนย์สารสนเทศ (สำนักหอสมุด) 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202899  เว็บไซต์ https://sotl.kku.ac.th และสมัครเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ได้ที่ https://sotl.kku.ac.th/reg/ 

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> มข.จัดใหญ่! สัมมนารับการเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0 , , มข.จัดใหญ่! , สัมมนารับการเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย , 4.0 << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
Advertisement
Advertisement

≡ เรื่องล่าสุดในหมวดหมู่นี้ ≡
"เสมา 1" ลั่นเตรียมทบทวนการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนใหม่☕ 23 ม.ค. 2563
"เสมา 1" ลั่นเตรียมทบทวนการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนใหม่
เปิดอ่าน 2,749 ครั้ง
สพฐ.แจง กมธ.การศึกษา ปมปรับโครงสร้างศธ.☕ 23 ม.ค. 2563
สพฐ.แจง กมธ.การศึกษา ปมปรับโครงสร้างศธ.
เปิดอ่าน 1,651 ครั้ง
สพฐ.แจ้งจัดสรรงบฯ ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562☕ 22 ม.ค. 2563
สพฐ.แจ้งจัดสรรงบฯ ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เปิดอ่าน 3,025 ครั้ง
ขยายเวลาการบันทึกผลการรับรองข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2/2562☕ 22 ม.ค. 2563
ขยายเวลาการบันทึกผลการรับรองข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2/2562
เปิดอ่าน 1,034 ครั้ง
ศธ.ขยายวงกู้เงินทุนหมุนเวียนช่วยหนี้ครู☕ 22 ม.ค. 2563
ศธ.ขยายวงกู้เงินทุนหมุนเวียนช่วยหนี้ครู
เปิดอ่าน 1,839 ครั้ง
Advertisment

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ดอกคำฝอย สมุนไพรปกป้องหัวใจ ลดไขมันในเลือดดอกคำฝอย สมุนไพรปกป้องหัวใจ ลดไขมันในเลือด
เปิดอ่าน 10,127 ครั้ง
ระบบสี Additiveระบบสี Additive
เปิดอ่าน 18,823 ครั้ง
ผักผลไม้ฟอกฟันให้ขาวสะอาดได้ผักผลไม้ฟอกฟันให้ขาวสะอาดได้
เปิดอ่าน 6,743 ครั้ง
"นอนห้อยหัว" วันละ 10 นาที ช่วยสมองดี แก่ช้า หน้าใส ไกลอัมพาต"นอนห้อยหัว" วันละ 10 นาที ช่วยสมองดี แก่ช้า หน้าใส ไกลอัมพาต
เปิดอ่าน 15,145 ครั้ง
ภูมิปัญญา "การแพทย์แผนไทย" สู้ภัยร้อนจัดของประเทศภูมิปัญญา "การแพทย์แผนไทย" สู้ภัยร้อนจัดของประเทศ
เปิดอ่าน 7,926 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
 
สนามเด็กเล่น
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]
ข่าวล่าสุด

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ