ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567


ข่าวการศึกษา 24 มิ.ย. 2567 (20:08 น.) เปิดอ่าน : 8,277 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567

Advertisement

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2567 วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุมซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา

มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กำหนดให้เปลี่ยน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัตินี้ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรา 28 ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ และ ภาระผูกพันทั้งปวง รวมถึงข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของสำนักงาน ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไปเป็นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของกรมส่งเสริมการเรียนรู้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและวิธีการ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดโครงสร้างที่ชัดเจนว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาก่อน และต้องมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานนั้น ๆ ที่ระบุอำนาจหน้าที่ไว้ชัดเจนแล้ว โดย ก.ค.ศ. ได้พิจารณา (ร่าง) โครงสร้างของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และมีมติ ดังนี้

1) เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ดังนี้

- หน่วยงานการศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน 84 แห่ง
- สถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน 2 แห่ง
- สถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด/กรุงเทพมหานคร จำนวน 958 แห่ง

2) เห็นชอบกำหนดตำแหน่งและกรอบอัตรากำลังในหน่วยงานการศึกษาหรือ สถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ แล้วแต่กรณี โดยให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ นำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตามที่ ก.ค.ศ. อนุมัติให้สำนักงาน กศน. (เดิม) จำนวน 4,598 อัตรา ไปกำหนดในหน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษา แล้วแต่กรณี ไปพลางก่อน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยให้สอดคล้องกับสถานะของหน่วยงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษา ตามแนวทางการกำหนดตำแหน่งของหน่วยงานการศึกษา หรือสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. เดิม เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ให้มีการติดตามการปฏิบัติงานและภาระงานที่แท้จริงเพื่อปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมต่อไป

3) เห็นชอบให้ใช้มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว 3/2564 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4) เมื่อครบระยะเวลา 1 ปี ให้ สกร. รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดค่าเป้าหมายความสำเร็จที่ ก.พ.ร. มีมติเห็นชอบให้ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป

ซึ่งภายหลังจากมีมติเห็นชอบจาก ก.ค.ศ. ในวันนี้ ให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษา ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยการดำเนินการตามมติข้อ 2) และ 3) ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จ ก่อนเสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามมาตรา 41 และ 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ต่อไป

2. เห็นชอบ (ร่าง) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

สืบเนื่องจากที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำระบบย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (Teacher Matching System : TMS) เพื่อให้ข้าราชการครูได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอย้ายผ่านระบบดังกล่าว โดยเปิดใช้งานระบบรอบที่ 1 มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ก.ค.ศ. ได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ข้าราชการครู ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการย้ายสับเปลี่ยนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งจากการดำเนินการครั้งที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ประเมินผลและรับฟังความคิดเห็นจากข้าราชการครู รวมถึงบุคลากรที่ดูแลระบบ TMS ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงได้นำข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบกับ ก.ค.ศ. ได้กำหนดวิธีการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตามระบบ SCS ให้กำหนดอัตรากำลังสายงานการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาโดยพิจารณาจากกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือรายวิชา หรือวิชา หรือสาขา หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ดังนั้น เพื่อให้สถานศึกษามีอัตรากำลังเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก (ว 29/2565) และวิธีการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระบบ SCS และเพื่อประโยชน์ของข้าราชการครูในการยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนรอบที่ 2 จึงเห็นควรปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยยกเลิกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยนฯตาม ว3/2567 และให้ใช้ระบบ TMS ที่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติฯ ที่กำหนดใหม่ สำหรับการย้ายสับเปลี่ยนตาม ว 18/2566 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในการยื่นคำร้องขอย้ายรอบที่ 2 นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.ค.ศ.ได้เห็นชอบการกำหนดปฏิทินในการย้ายสับเปลี่ยนฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบที่ 2) ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. จะดำเนินการแจ้งรายละเอียดกำหนดการให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ การจัดทำระบบย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูฯ ถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายของ พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น” ซึ่งต้องการให้ครูสามารถโยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยกระบวนการที่โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง เพื่อให้ทุกโรงเรียนได้มีบุคลากรซึ่งเป็นคนในพื้นที่เข้ามาทำการสอน โรงเรียนได้ครูครบชั้น เพื่อให้ครูมีความสุขกับการสอนซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพในการจัดการศึกษาของประเทศไทย

3. เห็นชอบ การกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย (กรณีปกติ) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นชอบการกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567 (การย้ายกรณีปกติ และการย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ประเภทที่ 1 การย้าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่ม 1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว 9/2567) ที่กำหนดให้ สพฐ. และส่วนราชการอื่นแจ้งการกำหนดขนาดสถานศึกษาและการกำหนดตัวชี้วัดฯ ดังกล่าว แจ้งสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่ง ก.ค.ศ. มีมติเห็นชอบรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย (กรณีปกติ) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567 (การย้ายกรณีปกติ และการย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ประเภทที่ 1 การย้าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่ม 1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป)

4. เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้พิจารณารายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. เสนอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ต่อไปโดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

  • การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมภายในหน่วยงานของรัฐ
  • การพัฒนาผลักดันนโยบายและระบบบริหารการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมภาครัฐให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกระดับ
  • การส่งเสริมการนำมาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
  • การรวมพลังทุกภาคส่วนในการสร้างสังคม-วัฒนธรรมทางจริยธรรม
  • การสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างทัศนคติเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและการกระทำผิด

ทั้งนี้ ก.ค.ศ. มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. จะดำเนินการส่งข้อมูลให้สำนักงาน ก.พ. รวบรวมและนำเสนอต่อ ก.ม.จ. เพื่อพิจารณาและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

5. เห็นชอบ การขอทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สืบเนื่องจากที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 ราย ได้มีหนังสือขอให้ ก.ค.ศ. ตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงและแก้ไข หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว 11/2567) โดยมีสาระสำคัญของข้อความและรายละเอียดเหมือนกันทุกฉบับ จำนวน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 2) การดำเนินการคัดเลือก 3) เกณฑ์การตัดสิน และ 4) การบรรจุและแต่งตั้ง

ก.ค.ศ. จึงได้พิจารณาจากประเด็นที่มีผู้ขอทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 11/2567 ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความเห็นของสำนักงาน ก.ค.ศ. แล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 11/2567 มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ที่จะได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ศักยภาพ มีความเป็นผู้นำ และสามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ จึงมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 11/2567

6. อนุมัติ แต่งตั้งประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่างรวม 7 เขต

7. อนุมัติ ย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะเดิม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ จำนวน 1 ราย

8. อนุมัติ บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือกซึ่งขึ้นบัญชีรอการบรรจุ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 ราย 

 

ที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ.

 


ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567ผลการประชุม ก.ค.ศ.ประชุม ก.ค.ศ.ผลประชุมกคศ.ผลประชุมก.ค.ศ.มติ ก.ค.ศ.

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 1,392 ☕ 11 ก.ค. 2567

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เปิดอ่าน 1,318 ☕ 15 ก.ค. 2567

แนวทางการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
แนวทางการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
เปิดอ่าน 848 ☕ 13 ก.ค. 2567

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา)
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา)
เปิดอ่าน 1,748 ☕ 13 ก.ค. 2567

การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2565 - 2566
การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2565 - 2566
เปิดอ่าน 1,455 ☕ 11 ก.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา "โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ." ระดับประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา "โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ." ระดับประเทศ
เปิดอ่าน 14,860 ☕ 11 ก.ค. 2567

คุรุสภาส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา สร้างความก้าวหน้าปรับมาตรฐานประสบการณ์ เพิ่มโอกาสเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์
คุรุสภาส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา สร้างความก้าวหน้าปรับมาตรฐานประสบการณ์ เพิ่มโอกาสเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์
เปิดอ่าน 998 ☕ 11 ก.ค. 2567

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เรื่องที่ควรรู้ ก่อนคิดจะเลี้ยง "ไซบีเรียน ฮัสกี้"
เรื่องที่ควรรู้ ก่อนคิดจะเลี้ยง "ไซบีเรียน ฮัสกี้"
เปิดอ่าน 239,303 ครั้ง

นักฟิสิกส์อินเดีย ชี้มีวิธีค้นหา ‘รูหนอน’
นักฟิสิกส์อินเดีย ชี้มีวิธีค้นหา ‘รูหนอน’
เปิดอ่าน 17,310 ครั้ง

DLIT รวมชุดสื่อการสอนเรื่อง "ไข้เลือดออก" ไว้ให้แล้ว ครูใช้สอนนักเรียนได้เลย
DLIT รวมชุดสื่อการสอนเรื่อง "ไข้เลือดออก" ไว้ให้แล้ว ครูใช้สอนนักเรียนได้เลย
เปิดอ่าน 14,246 ครั้ง

จัดฮวงจุ้ยอย่างไร จึงจะช่วยส่งเสริมให้การงานเด่น กิจการมั่นคงเจริญรุ่งเรือง
จัดฮวงจุ้ยอย่างไร จึงจะช่วยส่งเสริมให้การงานเด่น กิจการมั่นคงเจริญรุ่งเรือง
เปิดอ่าน 15,101 ครั้ง

ตอบโจทย์ "ปฏิรูปการศึกษา"?
ตอบโจทย์ "ปฏิรูปการศึกษา"?
เปิดอ่าน 7,868 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ