ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567


ข่าวการศึกษา 28 มี.ค. 2567 (17:09 น.) เปิดอ่าน : 13,152 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567

Advertisement

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เผยแพร่ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2567 วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีมติที่สำคัญ ดังนี้

1.เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้มีผลงานการสร้างและพัฒนานวัตกรรม เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิศษ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

โดยกำหนดเพิ่มเติมเป็นหมวด 7 และหมวด 8 ในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว 9/2564)

โดยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้มีผลงานการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ตาม (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ เป็นการประเมินเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างคุณค่าต่อการพัฒนาการศึกษา ชุมชน สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ และมีเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพครู โดยสามารถนำนวัตกรรมที่สร้างหรือพัฒนามาใช้เป็นผลงานในการขอเลื่อนวิทยฐานะได้ ทำให้การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานจริงและบริบทการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเป็นการสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประดิษฐ์ คิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ได้พัฒนาทักษะการเป็นนวัตกร ซึ่งครูที่มีผลงานในการสร้างนวัตกรรม ต้องสาธิตการนำนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ จึงเป็นการประเมินวิทยฐานะที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ และยังถือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูที่มีความถนัดในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่าต่อการพัฒนาการศึกษา ชุมชน สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ซึ่งการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้ เป็นการใช้รูปแบบการประเมินภายใต้ Platform ระบบ DPA ทำให้กระบวนการประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกัน

นอกจากนี้ได้เพิ่มเติมการกำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินว่า ต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัย และไม่เคยถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพ ตั้งแต่ภาคทัณฑ์ขึ้นไป หรือไม่เคย ถูกลงโทษทางจริยธรรม หากปีใดข้าราชการครูถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพ ตั้งแต่ภาคทัณฑ์ขึ้นไป หรือถูกลงโทษทางจริยธรรม ไม่ให้นำระยะเวลาในปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติตามข้อนี้

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9/2564 ให้มีผลใช้บังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป เนื่องจากต้องมีการพัฒนาระบบ DPA เพื่อรองรับการเพิ่มห้องเรียนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม การกำหนดรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ประกอบการขอเลื่อนวิทยฐานะ รวมทั้งเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาข้อมูลและมีเวลาเตรียมข้อมูลหลักฐานประกอบการยื่นคำขอสำหรับการกำหนดวิธีการดำเนินการของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในเบื้องต้นเห็นควรกำหนดชื่อหน่วยงานเช่นเดียวกันกับ (ร่าง) โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นทางการ ไปพลางก่อน หากกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณากำหนดกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประการใดแล้ว จะได้กำหนดรายละเอียดให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดต่อไป

2. การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการปรับเงินเดือนชดเชย ผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับอัตราเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถดำเนินการได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมก.ค.ศ. จึงมีมติเห็นชอบ

1) (ร่าง) การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ (ร่าง) บัญชีอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2) (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับ ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่) และ (ร่าง) บัญชีอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

โดยการดำเนินการดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 สำหรับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ จะทยอยปรับเพิ่มปีละ 10% ในปี 2567 และ 2568 และภายใน 2 ปีผู้ที่บรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท และปรับคุณวุฒิอื่น ๆ ให้สอดคล้อง และจะปรับอัตราเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ครั้ง พร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ โดยปรับชดเชยเงินเดือนข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อนวันที่อัตราเงินเดือนแรกบรรจุที่กำหนดใหม่มีผลใช้บังคับและมีฐานเงินเดือนต่ำกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุที่กำหนดใหม่
สำหรับการเปิดเผยตัวเลข สำนักงาน ก.ค.ศ. จะดำเนินการแจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมกับการแจ้งปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนของสำนักงาน ก.พ. ภายในเดือนเมษายน 2567

3. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน 2 ราย ได้แก่

1. นายสมนึก วันละ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. นางชูศรี มังกะระ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4. เห็นชอบ การกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสำหรับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อให้สถานศึกษามีครูทดแทนตำแหน่งว่างโดยเร็ว และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ดังนั้น ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนราชการสามารถดำเนินการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จึงเห็นชอบให้ส่วนราชการกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสำหรับการสรรหา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

ขอบคุณที่มาจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.

 


ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567ผลการประชุม ก.ค.ศ.ประชุม ก.ค.ศ.ผลประชุมกคศ.ผลประชุมก.ค.ศ.มติ ก.ค.ศ.

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 10 ราย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 10 ราย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567

เปิดอ่าน 18,313 ☕ 30 มี.ค. 2567

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
การส่งคืนอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ว่างจากการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2567
การส่งคืนอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ว่างจากการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2567
เปิดอ่าน 703 ☕ 15 เม.ย. 2567

OECD ห่วงการศึกษาได้รับผลกระทบจาก AI
OECD ห่วงการศึกษาได้รับผลกระทบจาก AI
เปิดอ่าน 245 ☕ 15 เม.ย. 2567

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2416 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2416 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)
เปิดอ่าน 7,869 ☕ 11 เม.ย. 2567

ครม.อนุมัติแล้วเงินจ้างนักการภารโรง 13,751 อัตรา ระหว่าง พ.ค.-ก.ย.67 ประเมินผลทุกสิ้นเดือนไม่ผ่านเปลี่ยนคน
ครม.อนุมัติแล้วเงินจ้างนักการภารโรง 13,751 อัตรา ระหว่าง พ.ค.-ก.ย.67 ประเมินผลทุกสิ้นเดือนไม่ผ่านเปลี่ยนคน
เปิดอ่าน 2,733 ☕ 10 เม.ย. 2567

เสมา 1 ห่วงอันตรายจากความร้อน เตือนประชาชนดูแลสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก อาจเกิดอาการรุนแรงอันตรายถึงชีวิตได้
เสมา 1 ห่วงอันตรายจากความร้อน เตือนประชาชนดูแลสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก อาจเกิดอาการรุนแรงอันตรายถึงชีวิตได้
เปิดอ่าน 628 ☕ 10 เม.ย. 2567

ครม.อนุมัติจัดสรรงบฯ ให้โรงเรียนจ้างนักการภารโรงทันก่อนเปิดภาคเรียน ในเดือน พ.ค.2567
ครม.อนุมัติจัดสรรงบฯ ให้โรงเรียนจ้างนักการภารโรงทันก่อนเปิดภาคเรียน ในเดือน พ.ค.2567
เปิดอ่าน 1,741 ☕ 9 เม.ย. 2567

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

สีเสริมมงคลปี 58 ! หมอช้างถอดรหัส 12 ราศี สีไหนใส่ดี สีไหนควรระวัง?
สีเสริมมงคลปี 58 ! หมอช้างถอดรหัส 12 ราศี สีไหนใส่ดี สีไหนควรระวัง?
เปิดอ่าน 27,370 ครั้ง

บทบาทผู้นำองค์กร 2020
บทบาทผู้นำองค์กร 2020
เปิดอ่าน 8,457 ครั้ง

"โปรตีน" ตัวช่วยของสาวอยากผอม
"โปรตีน" ตัวช่วยของสาวอยากผอม
เปิดอ่าน 13,626 ครั้ง

ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?
ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?
เปิดอ่าน 11,856 ครั้ง

ความสำคัญของภาษาไทย
ความสำคัญของภาษาไทย
เปิดอ่าน 336,282 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 096-7158383

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ