ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

คุรุสภาเปิดรับสมัครโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม E-PLC ประจำปี 2567 วันนี้ถึง 31 มกราคม 2567


ข่าวการศึกษา 12 ม.ค. 2567 (08:15 น.) เปิดอ่าน : 1,283 ครั้ง
คุรุสภาเปิดรับสมัครโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม E-PLC ประจำปี 2567 วันนี้ถึง 31 มกราคม 2567

Advertisement

คุรุสภาเปิดรับสมัครโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2567 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 256

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาเปิดรับสมัครสถานศึกษาทั่วประเทศเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ประจำปี 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มุ่งเน้นไปสู่การนำไปใช้ปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถบูรณาการหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพครูสู่การสอนในชั้นเรียน และเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษากับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในการพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาด้วยรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบและทั่วถึง มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ครูผู้ช่วย ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ (ครูผู้เคยได้รับรางวัลของคุรุสภา หรือครูต้นแบบ หรือครูผู้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานอื่นๆ)

คุณสมบัติของสถานศึกษาที่เสนอโครงการ มี 2 ประเภท ได้แก่

1) สถานศึกษาที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการดำเนินงานฯ เป็นสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่เคยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพฯ (E-PLC) ประจำปี 2566 และมีจำนวนสถานศึกษาเครือข่ายโครงการอย่างน้อย 5 สถานศึกษา (ไม่นับรวมสถานศึกษาแม่ข่ายที่เสนอโครงการ) และเป็นการเสนอโครงการโดยผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บริหารสถานศึกษา

และ 2) สถานศึกษาที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทางวิชาการเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (จะต้องไม่เป็นเครือข่ายสถานศึกษาที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการดำเนินงานฯ และเป็นการเสนอโครงการโดยผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บริหารสถานศึกษา โดยต้องนำเสนอโครงการที่มีสาระสำคัญตามกรอบแนวคิดการเสนอโครงการตามที่คุรุสภากำหนดไว้

ลักษณะของกิจกรรม ประกอบด้วย

1) หลักการออกแบบกิจกรรม มีหลักการที่นำมาบูรณาการร่วมกัน 3 ประการ ดังนี้ (1) จรรยาบรรณของวิชาชีพ (Professional Ethics) ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (2) หลักการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และ (3) การปฏิบัติการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ระบบปฏิบัติการตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด โดยสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องดำเนินกิจกรรม 2 ลักษณะ ดังนี้ (1) ศึกษาบทเรียนออนไลน์เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา

และ (2) พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมีกระบวนการ E-PLC ตามที่คุรุสภากำหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้การสนับสนุนฯ ได้แก่

1) คุณสมบัติของสถานที่ขอรับการสนับสนุนฯ จะต้องเป็นไปตามที่คุรุสภากำหนด

2) การประเมินคุณภาพโครงการ จะต้องนำเสนอแนวคิดของหลักการและเหตุผล มีแนวคิดในการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พร้อมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนและสามารถติดตามผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน รวมถึงการสร้างเครือข่ายไปยังสถานศึกษาอื่น กรณีขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการดำเนินงานฯโดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบมีความชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติได้ มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ระบุวัน เดือน ปี ครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) และแผนการให้คำปรึกษาที่ชัดเจนและให้อยู่ในกรอบเวลาการดำเนินงาน และต้องรายงานผลให้แก่คุรุสภาภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

3) กรณีสถานศึกษาไม่ผ่านการพิจารณาให้รับเงินอุดหนุนการดำเนินงานฯ ยังมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการ

และผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สุด

สถานศึกษาที่สนใจสามารถส่งแบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนฯ ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://bit.ly/kspeplc๐๒-๒๕๖๗ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยจัดทำเอกสารทุกส่วนให้ครบถ้วนและกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดก่อนนำส่ง ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาโครงการที่มีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และไม่ส่งคืนแบบเสนอโครงการ ประกาศผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th เฟซบุ๊กแฟนเพจคุรุสภา และเฟซบุ๊กแฟนเพจครูดี 360 องศา ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอสงวนสิทธิ์ให้คณะกรรมการที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาแต่งตั้ง เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด

สามารถดูรายละเอียดประกาศฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ โทร. 0 2280 2735 ในวันและเวลาราชการ หรืออีเมลที่ promoteethics@ksp.or.th และสอบถามผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจครูดี 360 องศา

แบบเสนอโครงการฯ
สมัครโครงการฯ
 

ที่มา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 


คุรุสภาเปิดรับสมัครโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม E-PLC ประจำปี 2567 วันนี้ถึง 31 มกราคม 2567คุรุสภาเปิดรับสมัครโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมE-PLCประจำปี2567วันนี้ถึง31มกราคม2567

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

แนวทางปฏิบัติในการจัดทำหนังสือราชการ (เพิ่มเติม)

แนวทางปฏิบัติในการจัดทำหนังสือราชการ (เพิ่มเติม)

เปิดอ่าน 1,953 ☕ 28 พ.ค. 2567

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ด่วนที่สุด การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567
ด่วนที่สุด การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567
เปิดอ่าน 3,016 ☕ 30 พ.ค. 2567

สพฐ.แจ้งชะลอการใช้แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว HOME SCHOOL
สพฐ.แจ้งชะลอการใช้แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว HOME SCHOOL
เปิดอ่าน 500 ☕ 29 พ.ค. 2567

ศธ.เช่าแจกอุปกรณ์ Anywhere Anytime 6 แสนเครื่อง ใช้งบฯ 5 ปีต่อเนื่อง1.5หมื่นล้าน
ศธ.เช่าแจกอุปกรณ์ Anywhere Anytime 6 แสนเครื่อง ใช้งบฯ 5 ปีต่อเนื่อง1.5หมื่นล้าน
เปิดอ่าน 1,442 ☕ 28 พ.ค. 2567

แนวทางปฏิบัติในการจัดทำหนังสือราชการ (เพิ่มเติม)
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำหนังสือราชการ (เพิ่มเติม)
เปิดอ่าน 1,953 ☕ 28 พ.ค. 2567

การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2567
การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2567
เปิดอ่าน 745 ☕ 28 พ.ค. 2567

ประกาศรายชื่อโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศรายชื่อโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เปิดอ่าน 4,176 ☕ 28 พ.ค. 2567

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ประโยชน์ของการบริโภค "ต้นหอมญี่ปุ่น"
ประโยชน์ของการบริโภค "ต้นหอมญี่ปุ่น"
เปิดอ่าน 19,482 ครั้ง

เสริมสุขภาพลูกน้อยให้ได้ผลด้วย ผลไม้
เสริมสุขภาพลูกน้อยให้ได้ผลด้วย ผลไม้
เปิดอ่าน 12,602 ครั้ง

ผลการเลือกตั้ง 2554 อย่างไม่เป็นทางการ
ผลการเลือกตั้ง 2554 อย่างไม่เป็นทางการ
เปิดอ่าน 14,315 ครั้ง

เด็กนอนเป็นเวลาปัญญาดี ยิ่งนอนตั้งแต่หัวค่ำยิ่งหัวไวยิ่งกว่าเพื่อน
เด็กนอนเป็นเวลาปัญญาดี ยิ่งนอนตั้งแต่หัวค่ำยิ่งหัวไวยิ่งกว่าเพื่อน
เปิดอ่าน 16,330 ครั้ง

ระบบการศึกษาที่ไม่สมดุล (1)
ระบบการศึกษาที่ไม่สมดุล (1)
เปิดอ่าน 8,099 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ