ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

โรงเรียนปากเกร็ด ประกาศรับสมัคร ครู/พนักงานอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2565


งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม 21 ต.ค. 2565 เวลา 00:07 น. เปิดอ่าน : 2,560 ครั้ง
โรงเรียนปากเกร็ด ประกาศรับสมัคร ครู/พนักงานอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2565

Advertisement

ประกาศโรงเรียนปากเกร็ด
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
.........................................................

ด้วยโรงเรียนปากเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 6 ตำแหน่ง มีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน งบประมาณรายได้สถานศึกษา
1.2 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชา พลศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจำนวน 1 ตำแหน่ง เพศหญิง มีความสามารถทักษะกีฬา ด้านการว่ายน้ำเป็นอย่างดี วุฒิปริญญาตรี พลศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
1.3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ,กิจการนักเรียน, บริหารทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. ไม่จำกัดสาขา อัตราค่าจ้าง 13,285 บาท/เดือน งบประมาณรายได้สถานศึกษา
1.4 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง เพศชาย จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป) มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ อัตราค่าจ้าง 11,๐๐๐ บาท/เดือน งบประมาณรายได้สถานศึกษา

2. เงื่อนไขการจ้าง
2.1 ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
2.2 ไม่มีการเลื่อนค่าจ้างประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
2.3 ปฏิบัติงานตามที่ระบุในสัญญาจ้าง และ ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 มีสัญชาติไทย
3.2 เพศชาย หรือเพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ยกเว้น ตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติไว้เป็นการเฉพาะ
3.3 เป็นผู้ได้รับวุฒิตรงหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไขของตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร
3.4 เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู กรณีสมัครตำแหน่งครูอัตราจ้าง
3.5 เป็นผู้มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
3.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.7 มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับของโรงเรียน และปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
3.8 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
3.10 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์กร
ระหว่างประเทศ
3.11 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ นักบวช
3.12 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ

4. การรับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล(ห้องฟ้ามุ่ย) อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนปากเกร็ด หรือ โทรสอบถาม 0-2960-6060 ต่อ 104 ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 (เฉพาะวัน เวลาราชการ)
4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรง(ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2) สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีการศึกษา ตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนวันปิดการรับสมัคร จำนวน 1 ชุด
3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
6) สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์(ตำแหน่งพนังงานขับรถยนต์) จำนวน 1 ฉบับ
7) ใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จำนวน 1 ฉบับ
8) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
เอกสารทุกรายการ ยกเว้นรูปถ่าย ให้ผู้สมัครรับรองความถูกต้องทุกหน้า

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนปากเกร็ด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนปากเกร็ด www.pk.ac.th

6. การสอบคัดเลือก
โรงเรียนปากเกร็ด ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 3 ชั้น 2 แต่งกายชุดสุภาพ อาจจะนำแฟ้มผลงานมายื่นเสนอประกอบการสัมภาษณ์ได้

7. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยนำผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลำดับคะแนน และประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนปากเกร็ด www.pk.ac.th

8. การแต่งตั้งและทำสัญญาจ้าง
โรงเรียนปากเกร็ด จะดำเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ 1 ให้เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยให้มารายงานตัว ทำสัญญาจ้างภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ กลุ่มงานบุคคล หากไม่ไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไปมาทำสัญญาจ้างแทน

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565


(นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด
 

ดาวน์โหลดประกาศ


โรงเรียนปากเกร็ด ประกาศรับสมัคร ครู/พนักงานอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2565โรงเรียนปากเกร็ดประกาศรับสมัครครูพนักงานอัตราจ้างจำนวน6อัตรารับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27ตุลาคม2565

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 28 พฤษภาคม 2556

เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 28 พฤษภาคม 2556

เปิดอ่าน 9,851 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
เปิดตัวโครงการ International Friends for Peace ครั้งที่ 3 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดร่วมกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์)
เปิดตัวโครงการ International Friends for Peace ครั้งที่ 3 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดร่วมกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์)
เปิดอ่าน 216 ☕ คลิกอ่านเลย

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู เน้นทักษะนวัตกรรมอาชีพยุคใหม่ แก้ปัญหาขาดแรงงานสายอาชีวะ
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู เน้นทักษะนวัตกรรมอาชีพยุคใหม่ แก้ปัญหาขาดแรงงานสายอาชีวะ
เปิดอ่าน 111 ☕ คลิกอ่านเลย

โครงการ Let’s Read and Play เพิ่มทักษะการอ่าน, สร้างพัฒนาการเรียนรู้ ในเด็กปฐมวัย
โครงการ Let’s Read and Play เพิ่มทักษะการอ่าน, สร้างพัฒนาการเรียนรู้ ในเด็กปฐมวัย
เปิดอ่าน 202 ☕ คลิกอ่านเลย

สมศ. จับมือภาคีส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้
สมศ. จับมือภาคีส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้
เปิดอ่าน 299 ☕ คลิกอ่านเลย

สสวท. หนุนครูอัปเดตความรู้อบรม "อุตุน้อย" ฟรี
สสวท. หนุนครูอัปเดตความรู้อบรม "อุตุน้อย" ฟรี
เปิดอ่าน 530 ☕ คลิกอ่านเลย

รร.วังจันทร์วิทยา จ.ระยอง ชูอาชีพในอนาคต, หลักสูตรเกษตรนวัต ตอบรับเขตอุตสาหกรรม EEC
รร.วังจันทร์วิทยา จ.ระยอง ชูอาชีพในอนาคต, หลักสูตรเกษตรนวัต ตอบรับเขตอุตสาหกรรม EEC
เปิดอ่าน 273 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

การศึกษาและเปรียบเทียบสาเหตุการย้ายของข้าราชการครู
การศึกษาและเปรียบเทียบสาเหตุการย้ายของข้าราชการครู
เปิดอ่าน 25,962 ครั้ง

งานประจำ 7 ประการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานประจำ 7 ประการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดอ่าน 16,499 ครั้ง

ผลวิจัย "ซุปไก่สกัด" มีผลดีต่อสมองและร่างกาย
ผลวิจัย "ซุปไก่สกัด" มีผลดีต่อสมองและร่างกาย
เปิดอ่าน 16,716 ครั้ง

ร่าง พรฎ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ....
ร่าง พรฎ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ....
เปิดอ่าน 19,365 ครั้ง

เสียงประทัดส่งผลกระทบผู้ป่วย "โรคหัวใจ-ความดันโลหิต"
เสียงประทัดส่งผลกระทบผู้ป่วย "โรคหัวใจ-ความดันโลหิต"
เปิดอ่าน 14,903 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 096-7158383

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ