ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

ก.ค.ศ. อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 14 ราย (24 พฤษภาคม 2565)


ข่าวการศึกษา 1 มิ.ย. 2565 เวลา 18:38 น. เปิดอ่าน : 10,110 ครั้ง
ก.ค.ศ. อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 14 ราย (24 พฤษภาคม 2565)

Advertisement

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๑๔ ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย วิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๙ ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวซาญ จำนวน ๑ ราย ดังนี้

หลักเกณฑ์ ว ๑๗/๒๕๕๒ จำนวน ๑๑ ราย ดังนี้

๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวมาลี จิระธนวิทย์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รายงานพัฒนา แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเคมี เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ และเรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้ชุดสื่อประสม เรื่อง เชื้อเพลิง ซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ พร้อมเอกสารประกอบ)

๒. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางสมาพร ลี้ภัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รูปแบบการบริหารโครงการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ๒. รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี)

๓. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๙ ราย ได้แก่

๑) นายเรวัตร แก้วทองมูล วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่มาตรฐานการอาชีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ๒. การประเมิน โครงการสถานศึกษาปลอดภัย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า)

๒) นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน สำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงานผลการบริหารงานบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน โดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน พร้อมเอกสารประกอบ)

๓) นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์ สพม.เขต ๓๓ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ๒. รายงานการประเมิน โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๓)

๔) นายสุภาพ เต็มรัตน์ โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สพม.เขต ๑๒ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคง ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี)

๕) นางนิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ โรงเรียนทรัพย์ทวี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ (ผลงาน ทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรีนทรัพย์ทวี ตามแนวทาง พระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ๒. การประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี)

๖) นางสุมนา ธิกุลวงษ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม.กรุงเทพมหานคร เขต ๒ (ผลงาน ทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อเสริมสร้าง คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ โดยใช้ CIPP Model)

๗) นางวิลาวัลย์ ปาลี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. ร้ายงานการประเมินโครงการ โรงเรียนสุขภาวะนักเรียนประจำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ จังหวัดเชียงใหม่)

๘) นางสาวพยัตติกา ห้วยจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพ การบริหารและจัดการศึกษา และประสิทธิผลของโรงเรียนบานหนองนาเวียง ๒. การประเมินโครงการพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารด้วยสื่อมัลติมีเดีย DynEd (ไดเนท) ผ่านสื่อการสอนแบบออนไลน์ โรงเรียน บ้านหนองนาเวียง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ)

๙) นายวสันต์ ปัญญา โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สพม.เขต ๑๓ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนาครูโดยใช้ระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนเมืองกระบี่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ๒. รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco School โรงเรียนเมืองกระบี่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑)

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๒/๒๕๖๑ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย ได้แก่

๑) นายสมเจตน์ สวาศรี สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม)

๒) นายสนิท อาษาธง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู (ผลงานทางวิชาการ คือ ร้ายงานผลการประเมินความสำเร็จการดำเนินงานโครงการของสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

๒. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายวิเศษ เชยกระรินทร์ สพป.เชียงราย เขต ๓ (ผลงานทางวิชาการ คือ ร้ายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ของโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียง โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ.


ก.ค.ศ. อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 14 ราย (24 พฤษภาคม 2565)กคศ.อนุมัติอนุมัติเชี่ยวชาญอนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญกคศ.อนุมัติเชี่ยวชาญอนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญอนุมัติ คศ4มติ กคศมติ กคศ เชี่ยวชาญ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

แนวทางปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ (เรียนดี มีความสุข)

แนวทางปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ (เรียนดี มีความสุข)

เปิดอ่าน 1,696 ☕ 25 เม.ย. 2567

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
สพฐ.แจ้งการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 สมัครสอบทางออนไลน์เพียงรูปแบบเดียว
สพฐ.แจ้งการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 สมัครสอบทางออนไลน์เพียงรูปแบบเดียว
เปิดอ่าน 521 ☕ 25 เม.ย. 2567

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566 (ระดับประเทศ)
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566 (ระดับประเทศ)
เปิดอ่าน 307 ☕ 25 เม.ย. 2567

การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมราชการ
การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมราชการ
เปิดอ่าน 332 ☕ 25 เม.ย. 2567

แนวทางการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินเพื่อประโยชน์การศึกษา โครงการ "สุขาดี มีความสุข"
แนวทางการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินเพื่อประโยชน์การศึกษา โครงการ "สุขาดี มีความสุข"
เปิดอ่าน 681 ☕ 25 เม.ย. 2567

แนวทางปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ (เรียนดี มีความสุข)
แนวทางปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ (เรียนดี มีความสุข)
เปิดอ่าน 1,696 ☕ 25 เม.ย. 2567

ปฏิทินการจ้างและการประเมินนักการภารโรง ระยะเวลา 5 เดือน (พฤษภาคม – กันยายน 2567)
ปฏิทินการจ้างและการประเมินนักการภารโรง ระยะเวลา 5 เดือน (พฤษภาคม – กันยายน 2567)
เปิดอ่าน 2,419 ☕ 24 เม.ย. 2567

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
เปิดอ่าน 23,806 ครั้ง

เบญจศีล
เบญจศีล
เปิดอ่าน 774 ครั้ง

ดื่มชาดำหรือเขียวประจำวันละ3ถ้วย ปัดเป่าอัมพาตไกลร้อยละ21
ดื่มชาดำหรือเขียวประจำวันละ3ถ้วย ปัดเป่าอัมพาตไกลร้อยละ21
เปิดอ่าน 9,127 ครั้ง

โปรแกรมฝึกอ่านอังกฤษออนไลน์ใครก็เรียนได้ไม่เสียสตางค์กวดวิชา
โปรแกรมฝึกอ่านอังกฤษออนไลน์ใครก็เรียนได้ไม่เสียสตางค์กวดวิชา
เปิดอ่าน 41,607 ครั้ง

เล่น... พัฒนาอัจฉริยภาพ
เล่น... พัฒนาอัจฉริยภาพ
เปิดอ่าน 10,937 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ