ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > ขรก.ดีเด่นวงการศึกษา
ขรก.ดีเด่นวงการศึกษา
✎ โพสต์เมื่อวันที่ : 28 เม.ย. 2559 เปิดอ่าน : 9,484 ครั้ง
Advertisement

☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน

ขรก.ดีเด่นวงการศึกษา

Advertisement

ขรก.ดีเด่นวงการศึกษา

การยกย่องคนดีคนเก่งในวงราชการนั้นไม่มีคำว่าล่าช้าเพราะคุณงามความดีที่ปรากฏนั้นย่อมอยู่ยั้งยืนยงไปตลอด

เหมือนกับผู้ได้รับเลือกเป็น ข้าราชการดีเด่น ใน วันข้าราชการพลเรือนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ล่วงเลยมาเกือบครบเดือนแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะนำเสนอได้ครบถ้วน ต้องคอยจัดกลุ่มมาเสนอในโอกาสอันควรเพราะมีเรื่องราวอื่นๆที่เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าอันจะละเลยไม่เอ่ยถึงไม่ได้

รู้สึกว่าได้แจ้งให้ทราบถึงข้าราชการดีเด่นในส่วนภูมิภาคจนครบถ้วนทุกจังหวัดไปแล้ว แต่ในส่วนกลางนั้นยังขาดหายไปอีกมาก มาวันนี้จึงขอนำเอาส่วนที่เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมาให้ได้รับทราบเป็นรายหน่วยงานดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มี นายพล ศรีกัลยา นางสุภัทรา ทูลฉลอง นายทวีศักดิ์ เครือสาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี นางสาวณัฏฐนันท์ ปั้นลายนาค นายวิสิทธิ์ ใจเถิง นายวสันต์ สุทธาวาศ นายกัญยา มูลเหลา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี นายมงคลชัย สมอุดร นายชัยฤทธิ์ แสงสว่าง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มี นางกันยา แสนวงษ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มี นางอุษา เผื่อนด้วง นางวัฒนาโสภี สุขสอาด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล นางนภาลัย ทองปัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี รองศาสตราจารย์จงจิตร อังคทะวานิช นายรชฎ ตันติเลิศเจริญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี รองศาสตราจารย์กิตติพงษ์ ตันมิตร รองศาสตราจารย์กุลนภา ฟู่เจริญ นางดวงฤดี จังตระกูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี รองศาสตราจารย์พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ นายบุญส่ง ปันทะศรีวิชัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี นางสาวนวลฉาย เอี่ยมรักษา นายสมใจ พิทักษ์กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มี รองศาสตราจารย์เมธา รัตนากรพิทักษ์ รองศาสตราจารย์พัชรินทร์ สิรสุนทร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มี นางนัชชา ทองประเสริฐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี รองศาสตราจารย์สาลี่ สุภาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย มหาวิทยาลัยบูรพา มี นางสาวจิตสวาท ปา–ละสิงห์ นางสาวจันทร์เพ็ญ สุนารักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณชัย ศิโรเวฐนุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี เกียรติเสวี นายมนูญ อิ่มโต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธิน ผดุงกิจ นางสาวชลทิชา นารอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มี รองศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ยศสุข

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มี นางผ่องศรี เสียมไหม มหาวิทยาลัยศิลปากร มี รองศาสตราจารย์เสริม จันทร์ฉาย นายอาคม ก๋ำนารายณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินี โกวิทวนาวงษ์ นางกัณฐมาศ อโณทัยสุขวิเศษ นายพลวัฒน์ คงสม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ จุลเอียด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มี รองศาสตราจารย์สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล นายชัยวัฒน์ น่าชม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มี รองศาสตราจารย์จีรสุดา โกษียาภรณ์ นายทัศนะ ธัญญเจริญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มี นายสราวุฒิ หมื่นนพคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ ศรีกุลวงศ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี รองศาสตราจารย์เมชฌ สอดส่องกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรา สิงห์ทอง มหาวิทยาลัยนครพนม มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ประเสริฐสนิท มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยนต์ เพาพาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มี รองศาสตราจารย์ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์

ข้าราชการดีเด่นของมหาวิทยาลัยต่างๆและหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการยังมีพรุ่งนี้อีกวัน.

“ซี.12”

ที่มา ไทยรัฐ วันที่ 27 เมษายน 2559

 

ขรก.ดีเด่นวงการศึกษา (2)

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นชุดนี้ยังเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มี นางสาวเพ็ญศรี ลียวัฒนานุพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มี นายกรเพชร เพชรรุ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา ภู่แดง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มี นางสาวนฤมล ปภัสสรานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มี นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มี รองศาสตราจารย์พีนาลิน สาริยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มี นางกาญจนา ยลสิริธัม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มี นางพรรณา พูนพิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยอม รอตมงคลดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษณี ศุภวรรธนะกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล เกิดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มี นางสาวอารมณ์ สมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ อัญญะโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมประสงค์ เสนารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรดี เมืองเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มี รองศาสตราจารย์สุนี ศักดาเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มี นายบุญหลง ฝั้นคำอ้าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิตทิพรส มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มี นางปราณี พงษ์ธนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง

หาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มี รองศาสตราจารย์ทศวรรษ สีตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเป็น สังข์มุสิกานนท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาณัติ ต๊ะปินตา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มี รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ เอกเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มี นางสาวจรัญญา ไชยเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาลัยทองธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มี รองศาสตราจารย์นพดล จันทร์เพ็ญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์ นายมงคล พันธ์เขียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มี รองศาสตราจารย์รจนา สุนทรานนท์ นายโสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณีย์ อารีจงเจริญ นายสายชล พุทธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มี นางสาวกฤตินี ตรงสิทธิรักษ์ นายวิเชียร โสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มี รองศาสตราจารย์เยาวพา ณ นคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบ ศรีจันทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มี นายธานี สมวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัลยา ปริญโญกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มี รองศาสตราจารย์ประมวล เติมสมบัติถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิอร โฉมศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มี นายประสาท ภูปรื้ม นายสุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์

ทั้งหมดนี้ที่เป็นอาจารย์ต้นแบบในสังคมในการวางรากฐานให้เยาวชนจนมีคนมองเห็นคุณค่ายกย่องให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น.

“ซี.12”

 

ที่มา ไทยรัฐ วันที่ 29 เมษายน 2559

 

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> ขรก.ดีเด่นวงการศึกษา << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ว19/2564 แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ว19/2564 แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เปิดอ่าน 8,429 ครั้ง
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งเลื่อนการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งเลื่อนการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
เปิดอ่าน 24,474 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2564

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2564
เปิดอ่าน 23,989 ครั้ง
ด่วนที่สุด เรื่องการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564

ด่วนที่สุด เรื่องการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564
เปิดอ่าน 30,063 ครั้ง
แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19)สำหรับครูและผู้ปกครอง

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19)สำหรับครูและผู้ปกครอง
เปิดอ่าน 16,386 ครั้ง
ด่วน! สพฐ.ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 และสิ่งที่ทุกโรงเรียนต้องดำเนินการ

ด่วน! สพฐ.ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 และสิ่งที่ทุกโรงเรียนต้องดำเนินการ
เปิดอ่าน 16,656 ครั้ง
ด่วนที่สุด! สพฐ.เลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2564 ไปจัดเดือน ธ.ค.2565

ด่วนที่สุด! สพฐ.เลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2564 ไปจัดเดือน ธ.ค.2565
เปิดอ่าน 14,447 ครั้ง
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งโรงเรียนศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งโรงเรียนศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)
เปิดอ่าน 9,373 ครั้ง
ว1/2564หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค.(2)ตำแหน่งทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ว1/2564หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค.(2)ตำแหน่งทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
เปิดอ่าน 13,871 ครั้ง
ก.ค.ศ.เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบริหารการศึกษา

ก.ค.ศ.เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบริหารการศึกษา
เปิดอ่าน 14,318 ครั้ง
ด่วนที่สุด เรื่อง การดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ด่วนที่สุด เรื่อง การดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
เปิดอ่าน 20,895 ครั้ง
รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ปีงบฯ 64 ภายใต้สถานการณ์ COVID

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ปีงบฯ 64 ภายใต้สถานการณ์ COVID
เปิดอ่าน 17,451 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

เปิดอ่าน 1,180 ☕ 26 พ.ย. 2564
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2564
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2564

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
เปิดอ่าน 1,089 ☕ 28 พ.ย. 2564
ศธ. ประชุมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 20 แห่ง ที่สมัครเข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาหนี้สินครู
ศธ. ประชุมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 20 แห่ง ที่สมัครเข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาหนี้สินครู

เปิดอ่าน 3,004 ☕ 27 พ.ย. 2564
"ตรีนุช" เซ็นตั้ง "อำนาจ" ที่ปรึกษารมว.ศธ. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
"ตรีนุช" เซ็นตั้ง "อำนาจ" ที่ปรึกษารมว.ศธ. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

เปิดอ่าน 950 ☕ 26 พ.ย. 2564
การยกเว้นเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการต่าง ๆ
การยกเว้นเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการต่าง ๆ

เปิดอ่าน 1,582 ☕ 26 พ.ย. 2564
การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

เปิดอ่าน 1,180 ☕ 26 พ.ย. 2564
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2564
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2564

เปิดอ่าน 3,665 ☕ 26 พ.ย. 2564
ก.ค.ศ.เห็นชอบ การขอยกเว้นเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. เพื่อบรรจุนักเรียนทุนตามโครงการต่าง ๆ
ก.ค.ศ.เห็นชอบ การขอยกเว้นเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. เพื่อบรรจุนักเรียนทุนตามโครงการต่าง ๆ

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,170 ครั้ง
ขนมปังป้องกันผู้ชายเป็นหมันได้
ขนมปังป้องกันผู้ชายเป็นหมันได้

เปิดอ่าน 21,031 ครั้ง
ม่วงส่าหรี
ม่วงส่าหรี

เปิดอ่าน 8,041 ครั้ง
โลกต้องให้ความสำคัญกับครู (จบ)
โลกต้องให้ความสำคัญกับครู (จบ)

เปิดอ่าน 9,817 ครั้ง
ดาวน์โหลด Powerpoint การประชุม กศจ.ภาคใต้ และประเด็นน่าสนใจที่ครูควรรู้
ดาวน์โหลด Powerpoint การประชุม กศจ.ภาคใต้ และประเด็นน่าสนใจที่ครูควรรู้

เปิดอ่าน 9,097 ครั้ง
เคล็ดลับเพื่อริมฝีปากเนียนนุ่ม
เคล็ดลับเพื่อริมฝีปากเนียนนุ่ม

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ