ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

อ.ก.ค.ศ.วิสามัญอนุมัติวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 11/2555


ข่าวการศึกษา 28 พ.ย. 2555 เวลา 10:58 น. เปิดอ่าน : 28,398 ครั้ง
อ.ก.ค.ศ.วิสามัญอนุมัติวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 11/2555

Advertisement

 ตามที่ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น จำนวน ๓๕ ราย ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์ ว ๒๕/๒๕๔๘ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย
๒. หลักเกณฑ์ ว ๑๗/๒๕๕๒ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย
๒.๑ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย
๒.๒ ครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย
๓. หลักเกณฑ์ ว ๕/๒๕๕๔ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ และชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓๑ ราย
๓.๑ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย
๓.๒ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑๗ ราย
๓.๓ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๔ ราย
๓.๔ ครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๔ ราย
๓.๕ ครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๕ ราย

นอกจากนี้ ก.ค.ศ. ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๑ ราย

 


 

ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ
ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ รองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ และครูชํานาญการพิเศษ


นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับ วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทําการแทน ก.ค.ศ. โดยมีนายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง เป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้มีมติอนุมัติทั้งหมด จํานวน ๓๕ ราย ได้แก่ อนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน ๓๐ ราย (ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด เชี่ยวชาญ ๑ ราย ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ๑๘ ราย รองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ๔ ราย ครูเชี่ยวชาญ ๗ ราย) และอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จํานวน ๕ ราย

 หลักเกณฑ์ฯ ว ๒๕/๒๕๔๘ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย ได้แก่

 • นางสุนี ลิมปนดุษฎี โรงเรียนวรนารีเฉลิม สพม. เขต ๑๖ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การศึกษาปัจจัยทางเจตคติ และการปฏิบัติตนของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมของนักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ๒. ชุดพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการสู่การทําโครงงาน รายวิชา ว๓๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ชั้น ม. ๓ ๓. ชุดพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมโครงงาน รายวิชา ว๓๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ชั้น ม. ๓ ๔. คู่มือนวัตกรรมชุดพัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงาน รายวิชา ว๓๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ชั้น ม. ๓ ๕. รายงานนวัตกรรมชุดพัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงาน รายวิชา ว ๓๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ชั้น ม. ๓ พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ฯ)

 หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ จํานวน ๓ ราย ดังนี้

๑. วิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย ได้แก่

 • นายสมบูรณ์ ชดช้อย วิทยาลัยเทคนิคสิชล (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. แนวทางพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะหลักตามสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคสิชล ๒. รายงานประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสิชล)

๒. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๒ ราย ได้แก่

๑) นายจักฬพล สว่างอารมณ์ โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต ๓ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบต่อตนเองของนักเรียน โรงเรียนบ้านสัตหีบ พร้อมคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนฯ ๒. รายงานการพัฒนาบทเรียนการ์ตูน ชุด การป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุมยาเสพติด) สําหรับนักเรียนชั้น ป. ๔ โรงเรียนบ้านสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมบทเรียนการ์ตูน จํานวน ๗ เล่ม ซีดี บทเรียนการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการใช้ฯ)

๒) นายอภิชาติ เนินพรหม วิทยาลัยเทคนิคชุมพร (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รายงาน การวิจัย การพัฒนาชุดฝึกการลับมีดกลึงปอกขวาสําหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา ๒. รายงานการวิจัย การพัฒนาชุดฝึกทักษะการวัดและอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ สําหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา)

 หลักเกณฑ์ฯ ว ๕/๒๕๕๔ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้สําหรับประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยการประเมินประกอบด้วย ประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้านที่ ๓ นี้ ก.ค.ศ. กําหนดให้มีการประเมินที่มุ่งเน้นผลการพัฒนางานในหน้าที่ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และผลการพัฒนางานตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ผ่านการประเมิน จํานวน ๓๑ ราย ดังนี้

๑. วิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย ได้แก่

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ สํานักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสาคร (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ผู้บริหารสถานศึกษาประเภทจังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ๒. ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ๓. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๒)

๒. วิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๑๗ ราย ได้แก่

๑) นายสมยศ รัตนถา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต ๒๕ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๒. รางวัล พระราชทาน ประเภทระดับก่อนประถมศึกษา ๓ ครั้ง ภายใน ๑๐ ปี ปีการศึกษา ๒๕๔๓, ๒๕๔๘, ๒๕๕๒ ๓. สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ๔. รางวัลศิลปะยอดเยี่ยมการแข่งขันหุ่นยนต์ ยุวชนอาชีวศึกษา ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒)

๒) นายมนพ สกลศิลป์ศิริ โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต ๒๕ (ผลงานดีเด่นฯคือ ๑. รางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ ๒. รางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจําปีการศึกษา ๒๕๔๙ ๓. โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓ โรงเรียนดีประจําอําเภอเมืองขอนแก่น ปี ๒๕๕๓ ๔. ได้รับประกาศเกียรติคุณ การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ปี ๒๕๕๔)

๓) นายศุภชัย สกุลแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ๒. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนต้นแบบ ประเภท กศน. ประจําปี ๒๕๕๓ ๓. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี ๒๕๓๓ “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๓”)

๔) นายสุขุม วรรณวิจิตร โรงเรียนบ้านหนองติ้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ ปี ๒๕๕๑ ๒. รางวัลเกียรติยศโล่พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยมระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ๓. รางวัลเกียรติยศโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ระดับประเทศกิตติคุณ “ประโยชน์แห่งมหาชน” ปีการศึกษา ๒๕๕๒)

๕) นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์ โรงเรียนบ้านแปรง สพป. นครราชสีมา เขต ๕ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๐ ๒. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๒ ๓. รางวัลชนะเลิศโครงการปลูกผักองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี ๒๕๕๓)

๖) นายประสิทธิ์ กลางจอหอ โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก สพป. นครราชสีมา เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปี ๒๕๕๑ ๒. โรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา ปี ๒๕๕๐ ๓. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี ๒๕๕๓)

๗) นายสมวาท จงหมื่นไวย์ โรงเรียนทหารอากาศบํารุง สพป. นครราชสีมา เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๒. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี ๒๕๕๒ ๓. รางวัลบุคคลตัวอย่างที่เป็นต้นแบบที่มีจริยธรรมและคุณธรรม
ดีเด่น ประจําปี ๒๕๔๙)

๘) นายประเสริฐ ศิลปะ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต ๓๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน กฟภ. แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ อายุไม่เกิน ๑๙ ปี ปี ๒๕๕๑ ๒. ชนะเลิศวอลเลย์บอลชาย (HCMC INTERNATIONAL VALLEYBALL TOURNAMENT STING CUP 2008 HOCHIMINH CITY VIETNAM) ๓. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี ๒๕๕๒ ๔. ชนะเลิศทีมชาย การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ ชลบุรีเกมส์ประเภทวอลเลย์บอลชาย ปี ๒๕๕๓)

๙) นายปรีชา แร่ทอง โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. เขต ๑๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจําปี ๒๕๕๐ ๒. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ที่รักษามาตรฐานโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต่อเนื่อง ประจําปี ๒๕๕๒ ๓. โรงเรียนที่รักษามาตรฐานโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ต่อเนื่อง ประจําปี ๒๕๕๓ ๔. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ประจําปี ๒๕๕๔)

๑๐) นายสุรนันท์ ศุภวรรณกิจ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. สถานศึกษาดีเด่น (การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนรู้) ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒. ผู้บริหารดีเด่น (การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนรู้) ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓. การประกวดภาพวาดส่งเสริมความสัมพันธ์ นวัตกรรมไทย – ญี่ปุ่น ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิตร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐, ๒๕๕๒, ๒๕๕๓)

๑๑) นายมงคล กาฬคลอด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒. สถานศึกษาดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓. รางวัลสถานศึกษาพอเพียง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒)

๑๒) นายสมชาย เสมากูล โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. อุทัยธานี เขต ๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๔๓ ๒. รางวัล พระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ๓. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๔. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ๕. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๓)

๑๓) นายจรันทร์ มูลจันทร์ โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต ๓ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ ๒. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ ๓. ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน ประจําปี ๒๕๕๒ ๔. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี ๒๕๕๐)

๑๔) นางอนงค์ พืชสิงห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปี ๒๕๔๘ ๒. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปี ๒๕๕๑ ๓. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๕ ๔. รางวัลโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ ปี ๒๕๕๒ ๕. รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา ปี ๒๕๕๓)

๑๕) นายธํารงค์ น่วมศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๔๕ ๒. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๔. รางวัลพระราชทานประเภทระดับก่อนประถมศึกษา ๓ ครั้ง ภายใน ๑๐ ปี
ปีการศึกษา ๒๕๔๓, ๒๕๔๘, ๒๕๕๒)

๑๖) นางเบญจวรรณ โมธินา โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต ๕ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปี ๒๕๕๓ ๒. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจําปี ๒๕๕๔ ๓. โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ปี ๒๕๕๑)

๑๗) นายอาคม เตียประเสริฐ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. ลพบุรี เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี ๒๕๕๒ ๒. ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ (Hong Kong Robotic Association) ปี ๒๕๕๓ ๓. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๒)

๓. วิทยฐานะรองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๔ ราย ได้แก่

๑) นายยศพงศ์ รุ่งเรือง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต ๓๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลชนะเลิศประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๕๐ ๒. รางวัลชนะเลิศการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๕๒ ๓. รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ ๑ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๕๔)

๒)  นายธีระพงษ์ อ่อนฤทธิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต ๔๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๒. ชนะเลิศการแข่งขันตะกร้อ สพฐ. รุ่นอายุไม่เกิน ๑๗ ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ประจําปี ๒๕๔๗ ๓. รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ชิงทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ๔. รางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น International Junior Science Olympiad (IJSO) ประจําปี ๒๕๔๘)

๓) นายณรงค์ มูลจนะบาตร โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต ๔๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลเป็นแบบอย่างของครูดีเด่น ปี ๒๕๕๒ ๒. รางวัลโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติดีเยี่ยม ระดับประเทศ เยาวชนไทยทําดี ถวายในหลวง ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๓. หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับ เหรียญทองดีเยี่ยม ปี ๒๕๕๓)

๔) นางวันเพ็ญ หุตะเสวี โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต ๔๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ ๒. รางวัล Individual Prize Silver Model World Youth Mathematics Intercity Competition 2005 (WYMIC) ๓. รางวัล “TEAM PRIZE : GOLD Thailand 1st Elementary Mathematics International” Contest 2003 (TEMIC))

๔. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๔ ราย ได้แก่

๑) นายนวรัตน์ พรหมจักร โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต ๒๓ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับมัธยมศึกษา ปี ๒๕๕๓ ๒. รางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์สํารวจดาวนพเคราะห์ ปี ๒๕๕๓ ๓. รางวัลชนะเลิศโครงงานหุ่นยนต์ทํามือ ปี ๒๕๕๓)

๒) นางพรรษา สังข์มณี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต ๒ (ผลงาน ดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ รางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ๒. รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ ๑ – ๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ๓. โรงเรียนต้นแบบในโครงการ ๑ อําเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน ปี ๒๕๔๙)

๓) นายอภิเชษฐ์ ปรางสุวรรณ โรงเรียนสทิงพระวิทยา สพม. เขต ๑๖ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้สอนดีเด่น ปี ๒๕๕๓ ๒. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ปี ๒๕๕๑ ๓. ครูดีในดวงใจ ปี ๒๕๕๐)

๔) นางวรรณี วิชัยระหัด โรงเรียนบ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (เข็มเชิดชูเกียรติจารึกอักษรย่อพระนามาภิไธย สธ.) ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒. รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปี ๒๕๕๒ ๓. รางวัลครูดีในดวงใจ ปี ๒๕๕๓)

๕. วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จํานวน ๕ ราย ได้แก่

๑) นางนัทธี ลิ่มสกุล โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัล โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ประจําปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ ๒. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจําปี ๒๕๕๑ ๓. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต่อเนื่อง ประจําปี ๒๕๕๒ ๔. รางวัลโรงเรียน ต้นแบบ โครงการเยาวชนพลยุติธรรม เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ประจําปี ๒๕๕๐)

๒) นางอมรมาต พูลเปี่ยม โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต ๔๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. การแข่งขันละครโรงเล็ก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๒ ๒. การแข่งขันละครโรงเล็ก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๓)

๓) นายสิทธิชัย ยางธิสาร โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. เขต ๒๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๓ ๒. ครูดีในดวงใจ ประจําปี ๒๕๕๔)

๔) นางศิริวรรณ กันศิริ โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนประกวดละครประวัติศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๒. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม. ๔-๖ งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับชาติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า”)

๕) นายอภินันท์ อินทรักษ์ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประเภท ทีม ๓ คน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี ๒๕๕๓ ๒. ครูผู้สอนดีเด่น ปี ๒๕๕๓)

นอกจากนี้ ก.ค.ศ. ยังได้อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑๑ ราย คือ

 1. นายอธิษฐาน พันธุ์ค้า สพป. อ่างทอง
 2. นายน้ําเพชร สงเคราะห์ และ
 3. นายกรณ์จีรพัฒน์ ระวะใจ สพป. อํานาจเจริญ
 4. นายสมศักดิ์ นิตย์คําพร สพป. สงขลา เขต ๓
 5. นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
 6. นายเปโส ขบวนดี สพป. สุรินทร์ เขต ๑
 7. นายธงชัย เกตุทองมงคล และ
 8. นายอุดมศักดิ์ เพชรผา สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒
 9. นายสุภาพ เขื่อนแก้ว สพป. ตาก เขต ๒
 10. นายบุญพร้อม ทาสมบูรณ์ และ
 11. นายพิชัย วงศ์ษาบุตร สพป. อุบลราชธานี เขต ๓

 

ดาวน์โหลดแบบ PDF คลิก
http://www.otepc.go.th/images/document/2555/11/n271155.pdf


อ.ก.ค.ศ.วิสามัญอนุมัติวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 11/2555 อ.ก.ค.ศ.วิสามัญอนุมัติวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่112555

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 17 ราย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 17 ราย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

เปิดอ่าน 21,512 ☕ 20 พ.ค. 2567

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ศธ.เช่าแจกอุปกรณ์ Anywhere Anytime 6 แสนเครื่อง ใช้งบฯ 5 ปีต่อเนื่อง1.5หมื่นล้าน
ศธ.เช่าแจกอุปกรณ์ Anywhere Anytime 6 แสนเครื่อง ใช้งบฯ 5 ปีต่อเนื่อง1.5หมื่นล้าน
เปิดอ่าน 292 ☕ 28 พ.ค. 2567

แนวทางปฏิบัติในการจัดทำหนังสือราชการ (เพิ่มเติม)
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำหนังสือราชการ (เพิ่มเติม)
เปิดอ่าน 531 ☕ 28 พ.ค. 2567

การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2567
การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2567
เปิดอ่าน 347 ☕ 28 พ.ค. 2567

ประกาศรายชื่อโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศรายชื่อโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เปิดอ่าน 2,305 ☕ 28 พ.ค. 2567

"เสมา1" ร่วมรณรงค์คนไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า ขณะที่ สพฐ.ประกาศสัปดาห์รณรงค์ป้องกันให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าในทุกพื้นที่
"เสมา1" ร่วมรณรงค์คนไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า ขณะที่ สพฐ.ประกาศสัปดาห์รณรงค์ป้องกันให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าในทุกพื้นที่
เปิดอ่าน 267 ☕ 28 พ.ค. 2567

"เสมา 1" มอบนโยบายบอร์ด สทศ. คาดหวัง สทศ.ยุคใหม่ทำงานร่วมกันหน่วยงานอื่น คิดนอกกรอบ พัฒนากระบวนการทดสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
"เสมา 1" มอบนโยบายบอร์ด สทศ. คาดหวัง สทศ.ยุคใหม่ทำงานร่วมกันหน่วยงานอื่น คิดนอกกรอบ พัฒนากระบวนการทดสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เปิดอ่าน 265 ☕ 28 พ.ค. 2567

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

การรักษาโรคตาแห้ง
การรักษาโรคตาแห้ง
เปิดอ่าน 15,974 ครั้ง

นางสงกรานต์ปี 2556 นามว่า "มโหธรเทวี" ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว มีนกยูงเป็นพาหนะ
นางสงกรานต์ปี 2556 นามว่า "มโหธรเทวี" ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว มีนกยูงเป็นพาหนะ
เปิดอ่าน 23,994 ครั้ง

อาหารเพื่อสุขภาพกระเพาะอาหาร
อาหารเพื่อสุขภาพกระเพาะอาหาร
เปิดอ่าน 11,844 ครั้ง

พระรัตนตรัย
พระรัตนตรัย
เปิดอ่าน 3,868 ครั้ง

การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ผู้บริหารสถานศึกษา)
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ผู้บริหารสถานศึกษา)
เปิดอ่าน 21,275 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ