ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ผู้ขับเคลื่อนระบบ OBEC Content Center สถานศึกษา T-PWER Model (ทีพาวเวอร์ โมเดล) ของโรงเรียนวัดตูม ( สิริปุณยาประชาสรรค์ )

1. ความเป็นมาและความสำคัญ

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เล็งเห็นถึงความสำคัญของมนุษย์ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพเพื่อวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์จึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และเสริมสร้างการยกระดับการพัฒนา โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้นจะออกจากระบบการศึกษาแล้ว ด้วยการวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแฟลตฟอร์ม โดยเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่าของครูไปพร้อมกัน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561)

โรงเรียนวัดตูมสิริ (ปุณยาประชาสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 10 คนมี

นักเรียนในปีการศึกษา 2567 รวมทั้งสิ้น 87 คน และประสบปัญหาดังต่อไปนี้

1). ขาดแทนครูที่สอนตรงเอกในบางรายวิชา ซึ่งส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนไม่เต็มที่

2). ปัญหาด้านงบประมาณที่ได้รับในเรื่องของเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน

3). โรงเรียนขนาดเล็กมีต้นทุนในการจัดการเรียนการสอนสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่กล่าวคือครูผู้สอนมีข้อจำกัดในเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของสถานศึกษา

แนวคิดสำคัญที่ทำให้โรงเรียนวัดตูม ( สิริปุณยาประชาสรรค์ ) นำมาใช้แก้ปัญหาดังกล่าวคือการพัฒนาครูผู้สอนให้เปลี่ยนบทบาทจาก teacher ไปเป็นผู้อำนวยการการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการทำหน้าที่การวางแผนกระบวนการเรียนรู้ลดบทบาทการสอนของครูลงเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นจากกระบวนการที่ครูวางแผนไว้และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน (ภริมา วินิธาสถิตกุล (2565)) ดังนั้นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่โรงเรียนวัดตูม ( สิริปุณยาประชาสรรค์ ) ตระหนักและมุ่งเสริมแก่ผู้สอนคือการพัฒนาศักยภาพครูด้านการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้และการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีความสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดต่อไป

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นโรงเรียนวัดตูม ( สิริปุณยาประชาสรรค์ ) จึงดำเนินการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อดิจิทัล ( Obec Content Center ) ระดับสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารขับเคลื่อนแบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Obec Content Center) ด้วยกระบวนการ Tower Model ที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพครูผ่านระบบการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนของครูในสถานศึกษาอันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพของตนเองตามเป้าหมายการศึกษาชาติต่อไป

2. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ของโรงเรียนวัดตูม ( สิริปุณยาประชาสรรค์ )

๒. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

๓. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้แสดงผลงานที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่เกิดจาก การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

ผลการดำเนินงาน

ผลเชิงปริมาณ

๑) ด้านปริมาณสื่อ โรงเรียนวัดตูม ( สิริปุณยาประชาสรรค์ ) มีจำนวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งหมด ๒๙ คน มีการผลิตสื่อในระบบ OBEC Content Center จำนวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ 92.85 ของบุคลากรทั้งหมด

๒) ด้านปริมาณการเข้าใช้ระบบ OBEC Content Center ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดตูม ( สิริปุณยาประชาสรรค์ ) มีการเข้าใช้งานจากระบบ OBEC Content Center ที่เป็นปัจจุบัน มีความต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จากจำนวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งหมด 12 คน มีเลเวลในระบบ OBEC Content Center อยู่ในระดับ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 93.48 ของบุคลากรทั้งหมด

- ผลเชิงคุณภาพ

๑) ผู้บริหารสถานศึกษา มีรูปแบบการบริหารจัดการขับเคลื่อนระบบ OBEC Content Center ที่เป็นรูปธรรม สามารถส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้สอนได้สร้างและใช้สื่อที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง

๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้าใช้งานระบบ OBEC Content Center โดยนำสื่อการสอนมาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถพัฒนาสื่อการสอนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้รับการส่งเสริมให้มีการแสดงผลงานที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่เกิดจากการขับเคลื่อนระบบ OBEC Content Center ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

๓) ผู้เรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ อยากมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ได้พัฒนาทักษะการคิด และเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยมีผลลัพธ์ที่เกิดจากผลในการขับเคลื่อนระบบ OBEC Content Center ระบุในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ

5. บทเรียนที่ได้รับ และ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

รูปแบบการบริหารเพื่อขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) ด้วย

T - POWER MODEL ของโรงเรียนวัดตูม ( สิริปุณยาประชาสรรค์ ) ทำให้ผลการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีข้อค้นพบ ดังนี้

๑) ได้กระบวนการถอดบทเรียนและองค์ความรู้ใหม่จากกระบวนการ T - POWER MODEL ที่สามารถปรับ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานของตนเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลที่เกิดจากการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content Center

๒) ปัจจัยที่ส่งผลให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายคือการมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือของบุคลากรด้วย ความเต็มใจเต็มความสามารถ และมีจิตอาสา และการปฏิบัติงานที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีการสนับสนุน นิเทศติดตามจากผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ

๓) ควรใช้กระบวนการ AAR จากผู้มีส่วนร่วมในภารกิจ และข้อเสนอแนะจากกระบวนการนิเทศมาเป็น ฐานข้อมูลเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content Center ให้ประสบความสำเร็จ มากยิ่งขึ้น

โพสต์โดย warittha999 : [10 ก.ค. 2567 (15:27 น.)]
อ่าน [74] ไอพี : 1.20.154.186
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,019 ครั้ง
เคี้ยวมาก สุขภาพดี
เคี้ยวมาก สุขภาพดี

เปิดอ่าน 23,741 ครั้ง
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 58 ใน 7 สาขา 32 รายการ มีอะไรบ้าง คลิกเลย
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 58 ใน 7 สาขา 32 รายการ มีอะไรบ้าง คลิกเลย

เปิดอ่าน 24,929 ครั้ง
การช่างและหมู่บ้านช่าง
การช่างและหมู่บ้านช่าง

เปิดอ่าน 14,931 ครั้ง
ภาพหาชมยาก! "ลูกเพียงพอน" ขี่หลัง "นกหัวขวาน"
ภาพหาชมยาก! "ลูกเพียงพอน" ขี่หลัง "นกหัวขวาน"

เปิดอ่าน 20,108 ครั้ง
ท่าบริหารไหล่และแขนคนทำงาน
ท่าบริหารไหล่และแขนคนทำงาน

เปิดอ่าน 11,265 ครั้ง
เกาหลีแพลนสร้าง แดจังกึม 2
เกาหลีแพลนสร้าง แดจังกึม 2

เปิดอ่าน 27,736 ครั้ง
E-mail Scams คืออะไร?
E-mail Scams คืออะไร?

เปิดอ่าน 8,423 ครั้ง
ความผูกพันสำคัญต่อองค์กรอย่างไร ?
ความผูกพันสำคัญต่อองค์กรอย่างไร ?

เปิดอ่าน 35,721 ครั้ง
เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรมไอเดียเด็ดเด็กใต้
เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรมไอเดียเด็ดเด็กใต้

เปิดอ่าน 50,580 ครั้ง
เทคนิคเก่งอังกฤษ
เทคนิคเก่งอังกฤษ

เปิดอ่าน 10,764 ครั้ง
วิธีลดลอยแผลขรุขระบนใบหน้า
วิธีลดลอยแผลขรุขระบนใบหน้า

เปิดอ่าน 15,169 ครั้ง
หักลดหย่อนบุตร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง
หักลดหย่อนบุตร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 9,678 ครั้ง
ทำไม ชีวจิต ถึงไม่แนะนำให้รับประทานเนื้อสัตว์
ทำไม ชีวจิต ถึงไม่แนะนำให้รับประทานเนื้อสัตว์

เปิดอ่าน 2,179 ครั้ง
5 วิธีง่ายๆ! ช่วยหยุดทานอาหารด้วยความเครียด
5 วิธีง่ายๆ! ช่วยหยุดทานอาหารด้วยความเครียด

เปิดอ่าน 15,538 ครั้ง
วิธีซ่อนรอยคล้ำใต้ดวงตา
วิธีซ่อนรอยคล้ำใต้ดวงตา

เปิดอ่าน 1,318 ครั้ง
History of Mahidol University
History of Mahidol University
เปิดอ่าน 23,810 ครั้ง
"ของเล่นบ้านๆ" สื่อพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล
"ของเล่นบ้านๆ" สื่อพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล
เปิดอ่าน 1,547 ครั้ง
วิธีขอใบกำกับภาษี 7-Eleven เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่าน EASY E-Receipt
วิธีขอใบกำกับภาษี 7-Eleven เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่าน EASY E-Receipt
เปิดอ่าน 14,363 ครั้ง
รู้จัก รู้ใช้ ถุงลมนิรภัย
รู้จัก รู้ใช้ ถุงลมนิรภัย
เปิดอ่าน 21,960 ครั้ง
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2549
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2549

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ