ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความจากนิทาน ผ่านระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ความเป็นมาและความสำคัญ

ในปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อเตรียมคนสู่โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นเป้าหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ สภาพปัญหา ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาทุกโรงเรียนล้วนประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติต้องปิดตัวลง พบกับปัญหาความน่าเบื่อหน่ายในการเรียนของตัวผู้เรียน การที่ครูผู้สอนมานั่งอธิบายเนื้อหาผ่านมือถือให้ผู้เรียนรับทราบ เกิดความไม่ดึงดูดใจของผู้เรียน ผู้เรียนเริ่มไม่สนใจในการเรียน เริ่มไม่ตอบสนองกับการเรียน คุณครูจึงต้องศึกษาเทคนิควิธีการ กระบวนการสอน กิจกรรมการสอนและนวัตกรรมการสอนที่น่าดึงดูดใจ สำหรับผู้เรียนจากเว็บไซต์ แพตฟอร์มต่างๆ เช่น OBEC Content Center มาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทเนื้อหาในการสอนในรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กล่าวถึงว่า "คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21" ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการแสวงหาความรู้การเรียนรู้และใช้วิธีอ่าน ที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้อ่าน การรู้จักฝึกฝนอ่านอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้อ่าน มีพื้นฐานในการอ่านที่ดีทั้งจะช่วยให้เกิดความชำนาญและมีความรู้กว้างขวางด้วย ดังนั้น การที่นักเรียนจะเป็นผู้อ่านที่ดีจึงขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ครูเป็นผู้จัดเตรียมให้ อีกทั้งยัง ต้องผสมผสานกับความสนใจของผู้อ่านเพื่อเป็นแรงจูงใจที่ช่วยให้นักเรียนได้อ่านอย่าง สม่ำเสมอ (สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ 2545: 2)

วิธีสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ วิธีสอนวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทักษะของนักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ วิธีสอนแบบการนำนิทานเข้ามาสอดแทรกวิธีการอ่านจับใจความ ซึ่งสุกัญญา วันชนะ (2553 : 38-39) กล่าวว่า การนำนิทานที่มีเนื้อหา สนุกสนานเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็ก หรือเป็นเรื่องที่เด็กสนใจอยู่แล้ว มาแต่งและวาด ภาพประกอบให้สวยงาม ใช้คำที่เหมาะสม อ่านง่าย มีความหมายที่ชัดเจน จะทำให้ นักเรียนอ่านง่ายสนุกสนานและจดจำเรื่องราวต่างๆ ได้ดีนอกจากนี้นิทานเป็นสิ่งที่เด็กชื่น ชอบ อยากฟัง อยากอ่าน และสนใจอยากรู้ การจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กโดยใช้นิทาน เป็นสื่อเป็นสิ่งที่ดี เพราะธรรมชาติการเรียนรู้ของคนเราจะให้ประสบผลดีได้นั่น ย่อมมา จากความต้องการ ความสนใจของผู้เรียนเองการอ่านนิทานจะช่วยให้เด็กได้พัฒนาการด้าน ภาษาจากการฟัง การอ่าน การพูดเล่าเรื่อง และสามารถเขียนสรุปข้อคิดจากนิทานได้ นิทานช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่เด็กนิทานบางเรื่องจะมีเกร็ดความรู้การปฏิบัติตน ของตัวละครที่เป็นแบบอย่างในการกระทำกิจกรรมต่างๆ เป็นเสริมสร้างประสบการณ์ ให้แก่เด็กอีกวิธีหนึ่งการที่ครูผู้สอนเล่านิทานหรือให้นักเรียนอ่านนิทานอยู่เสมอ เป็นการฝึกให้เด็กมีสมาธิจดจ่อกับเรื่องที่จะฟังและเมื่ออ่านหรือฟังนิทานจบแล้ว ครูสามารถฝึกให้เด็กมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อคิดสำคัญจากนิทานได้และรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่ง ใหม่ๆอย่างสร้างสรรค์

จากประสบการณ์ที่ผู้ศึกษาเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เป็นเวลา กว่า 20 ปี ประสบปัญหาจากการให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดและการทดสอบความสามารถในด้าน การอ่านและการเขียน พบว่า นักเรียนร้อยละ 80 อ่านเรื่องได้แต่ไม่สามารถจับใจความสำคัญและ ตอบคำถามได้ ดังจะเห็นได้จากลักษณะการเขียนที่ไม่ถูกต้อง ลำดับเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง ตอบคำถาม ใช้ใจความเดิมซ้ำหลายครั้ง และจับใจความของเรื่องที่อ่านไม่ได้ ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเกิดขึ้นกับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยทำการสอนในทุกปีการศึกษา ปัญหาดังกล่าวอาจจะส่งผลให้ นักเรียนเกิดความไม่อยากเรียนวิชาภาษาไทย เพราะคิดว่ายากและทำไม่ได้ก็จะทำให้ไม่อยากเรียน วิชาภาษาไทย อาจก่อให้เกิดปัญหาในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้

ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะนำเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center ที่มีสื่ออย่างหลากหลาย เป็นสื่อที่เคลื่อนไหว น่าสนใจ สามารถเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ช่วยครูประหยัดเวลาในการเตรียมการสอน ผู้ศึกษาได้ทำการเลือกสื่อที่ได้จากการเข้าใช้งานในระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Content Center เรื่อง การอ่านจับใจความจากนิทาน ของ คุณครูวลัยพร ศรีหะชัย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อประกอบ การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความจากนิทาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อประโยชน์ในการฝึกทักษะการอ่านของผู้เรียนให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความจากนิทาน ผ่านระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่านจับใจความ

3. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 28 คน ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนวัดจำปา อำเภออุทัย

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) จากครูวิชาการของโรงเรียน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากกลุ่มส่งเสริมและการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

2. วางแผน เพื่อกำหนดสาระการเรียนรู้ เรื่องที่ต้องการฝึกฝนทักษะให้กับนักเรียน ซึ่งสาระการเรียนรู้ที่ต้องการให้นักเรียนฝึกฝน คือ ทักษะการอ่านจับใจความจากนิทาน ผ่านระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center )

3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยนำรูปบบการเรียนแบบเชิงรุก (Active Learning) มาใช้ในการออบแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

4. นักเรียนเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมการอ่านจับใจความจากนิทาน ผ่านระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

5. สร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการอ่านจับใจความจากนิทาน ผ่านระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) บันทึกและสรุปผลการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งระบุปัญหา และอุปสรรค นำผลที่ได้มาวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่พบระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้

6. เผยแพร่ผลงานการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความจากนิทาน ผ่านระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผ่านเพจ Facebook โรงเรียนวัดจำปา

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ได้แผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาการอ่านจับใจความจากนิทานที่มีประสิทธิภาพ

2. นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความจากนิทาน

3. นักเรียนมีทักษะในการอ่านที่ดี เขียนสรุปเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องและสามารถนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learn)

1. นักเรียนมีทักษะการอ่านจับใจความจากนิทาน

๒. การใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความจากนิทาน จะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนที่ยั่งยืน

๓. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ตลอดจนกลุ่มสาระรายวิชาอื่นๆ ตอลอดจนมีนิสัยรักการอ่าน

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

1. ผู้ศึกษาเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) จากครูวิชาการของโรงเรียน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากกลุ่มส่งเสริมและการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่อง คลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) เพิ่มมากขึ้น

2. ผู้ศึกษามีการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความจากนิทาน ผ่านการใช้ระบบสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

3. ผู้ศึกษามีตัวอย่างจาก ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) จากครูที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

4. ผู้ศึกษาดูแลนักเรียนในห้องเรียนอย่างใกล้ชิด และสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) เรื่องการอ่านจับใจความจากนิทาน เป็นสื่อวีดิทัศน์ให้นักเรียนทั้งฟังและอ่าน และเป็นสื่อที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

โพสต์โดย KruAoy : [10 ก.ค. 2567 (11:13 น.)]
อ่าน [68] ไอพี : 223.204.162.167
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,920 ครั้ง
วิลล่า เมดิคา พาอัพเดท ดูแลสุขภาพแนวใหม่
วิลล่า เมดิคา พาอัพเดท ดูแลสุขภาพแนวใหม่

เปิดอ่าน 20,031 ครั้ง
สับปะรดสีปลูกไม่ยาก
สับปะรดสีปลูกไม่ยาก

เปิดอ่าน 10,703 ครั้ง
บุหรี่ “ไม่สูบ” ไม่ได้เหรอ?
บุหรี่ “ไม่สูบ” ไม่ได้เหรอ?

เปิดอ่าน 3,138 ครั้ง
ปลูกดอกหน้าวัว แซมปาล์มน้ำมัน สร้างรายได้เสริม 46,000 บาท/ไร่/ปี
ปลูกดอกหน้าวัว แซมปาล์มน้ำมัน สร้างรายได้เสริม 46,000 บาท/ไร่/ปี

เปิดอ่าน 10,423 ครั้ง
วิธีเอาตัวรอดจากไฟไหม้
วิธีเอาตัวรอดจากไฟไหม้

เปิดอ่าน 15,959 ครั้ง
การถวายสังฆทานที่ถูกต้อง โดยท่าน "ว.วชิรเมธี"
การถวายสังฆทานที่ถูกต้อง โดยท่าน "ว.วชิรเมธี"

เปิดอ่าน 14,359 ครั้ง
เหตุการณ์ในแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. 2475
เหตุการณ์ในแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. 2475

เปิดอ่าน 11,644 ครั้ง
บั้งไฟพญานาค
บั้งไฟพญานาค

เปิดอ่าน 303,165 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ เริ่มได้ที่บ้าน กับ 30 ประโยคคุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษ เริ่มได้ที่บ้าน กับ 30 ประโยคคุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 30,403 ครั้ง
สัมภาษณ์ "น้องเรนนี่" เด็กไทยอัจฉริยะ สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของโลก
สัมภาษณ์ "น้องเรนนี่" เด็กไทยอัจฉริยะ สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของโลก

เปิดอ่าน 9,658 ครั้ง
แนวปฏิบัติการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ใหม่
แนวปฏิบัติการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ใหม่

เปิดอ่าน 20,162 ครั้ง
น้ำอาร์ซี
น้ำอาร์ซี

เปิดอ่าน 13,859 ครั้ง
ดีท็อกซ์ร่างกาย ล้างพิษสมอง ชำระขยะใจ รับ "สุขมหาศาล" ทั้งปี 2556
ดีท็อกซ์ร่างกาย ล้างพิษสมอง ชำระขยะใจ รับ "สุขมหาศาล" ทั้งปี 2556

เปิดอ่าน 16,343 ครั้ง
เด็กกับโรคหวัด
เด็กกับโรคหวัด

เปิดอ่าน 10,438 ครั้ง
วิธีดูแลผิวพรรณในหน้าฝนให้ผิวสวยใสเสมอ
วิธีดูแลผิวพรรณในหน้าฝนให้ผิวสวยใสเสมอ

เปิดอ่าน 10,503 ครั้ง
10 ขั้นตอน...ก่อนซื้อ Notebook มือสอง
10 ขั้นตอน...ก่อนซื้อ Notebook มือสอง
เปิดอ่าน 13,047 ครั้ง
10 เหตุผลที่ทำให้รู้สึกอ่อนเพลียอยู่ตลอดเวลา
10 เหตุผลที่ทำให้รู้สึกอ่อนเพลียอยู่ตลอดเวลา
เปิดอ่าน 22,269 ครั้ง
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ
เปิดอ่าน 11,599 ครั้ง
12 เคล็ดง่าย เพื่อหน้าใส ไร้ริ้วรอย
12 เคล็ดง่าย เพื่อหน้าใส ไร้ริ้วรอย
เปิดอ่าน 16,918 ครั้ง
ดูหรือยัง คลิป ณเดชน์ vs เจมส์จิรายุ ใหญ่ฟัดเล็ก มหากาพย์สงครามหล่อ 3 ตอนเต็มที่นี่
ดูหรือยัง คลิป ณเดชน์ vs เจมส์จิรายุ ใหญ่ฟัดเล็ก มหากาพย์สงครามหล่อ 3 ตอนเต็มที่นี่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ