ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
นวัตกรรมเกมออนไลน์ Roblox เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์

การใช้แพลตฟอร์มเกมออนไลน์ Roblox เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ตามหลักสูตรบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เรื่อง ใบไม้สร้างดิน

ความเป็นมาและความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรม

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2559 มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาและ นำเทคโนโลยีดิจิทัลใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรอบรู้ สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2559, น. 32) แต่ทว่าในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีกลับก่อให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมในสังคมหลากหลายมิติ ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพคน ด้านโอกาสทางสังคม ด้านการศึกษา และยังรวมถึงความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (digital divide) แม้ผู้เรียนมีการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ยังคงเน้นการใช้เพื่อความบันเทิง ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในการใช้งานที่ไม่เหมาะสม (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2559, น. 32)

ตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 “องค์กรคุณภาพ เสริมสร้างคุณธรรม นำความสุข” เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลักและการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active learning) เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ได้จัดทำหลักสูตรบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นต่างๆ มาจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพในทุกชั้นเรียน เป้าหมายคือ นักเรียนทุกคนได้เรียนในสาระการเรียนรู้ที่เป็นวิถีชีวิตของตนเองในครอบครัว ชุมชนหรือท้องถิ่นที่เหมาะสมกับความสามารถและวัยของนักเรียน การดำเนินงานตามนโยบายครูต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอน เป็นผู้อำนวยความสะดวก เป็นโค้ชส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ ภูมิปัญญาจากสื่อแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย แล้วนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและสร้างเป็นความรู้ของตนเอง (โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 2563, น. 3)

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในแนวทางที่ หลากหลาย การใช้แอพพลิเคชั่นในการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของ นักเรียน และยังช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ช่วยเพิ่มความสะดวก ความ สนุกสนานในการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้สอนกับผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น รวมทั้งผู้สอนและผู้เรียน สามารถเข้าถึงการใช้แอพพลิเคชั่นได้ตลอดเวลา (มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2562)

Roblox เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีจุดเริ่มจากประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 2006 แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นเสมือนจักรวาลจริงที่ให้ผู้เล่นได้มาแบ่งปันประสบการณ์ดีที่ต่อกันกับผู้คนทั่วโลกจุดเด่นของ Roblox นั้นอยู่ที่กราฟิกในรูปทรงเหลี่ยมที่เป็นเอกลักษณ์ ผู้เล่นสามารถเข้าใช้งานแพลตฟอร์มได้ฟรีผ่านโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือแม้กระทั่งเครื่องคอนโซลต่างๆ อีกทั้งผู้เล่นสามารถออกแบบเกมหรือแม็ป และเล่นพร้อมกับเพื่อนคนอื่นๆ ได้ตามชอบ

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ ผู้รายงานในฐานะครูผู้รับผิดชอบสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ทำการศึกษาตัวอย่างเกม โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกตัวอย่างตามเกณฑ์ ที่กำหนดจากลักษณะการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การใช้แพลตฟอร์มเกมออนไลน์ Roblox เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เกมออนไลน์ Roblox ให้มีกลไกที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้โดยมี การบูรณาการทั้งหมด 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การงานอาชีพ และศิลปะ เพื่อให้นักเรียนในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้โครงงานเป็นฐานมากยิ่งขึ้น และพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้นวัตกรรม Roblox Leaves make soil game เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งผู้รายงานได้ออกแบบนวัตกรรม Roblox Leaves make soil game ให้มีกติกาและรูปแบบการเล่นที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรม

1. เพื่อจัดกิจกรรมตามหลักสูตรบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น สำหรับ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ใบไม้สร้างดิน

2. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มเกมออนไลน์ Roblox เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ แพลตฟอร์มเกมออนไลน์ Roblox เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนด้วย แพลตฟอร์มเกมออนไลน์ Roblox เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โพสต์โดย ครูเก่ง : [9 ก.ค. 2567 (12:58 น.)]
อ่าน [84] ไอพี : 1.2.184.39
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,500 ครั้ง
เผยรายได้เฉลี่ย-สูงสุด บัณฑิตจุฬาฯ รุ่นรับปริญญา ปี 2557
เผยรายได้เฉลี่ย-สูงสุด บัณฑิตจุฬาฯ รุ่นรับปริญญา ปี 2557

เปิดอ่าน 13,824 ครั้ง
4 อาหารแก้ง่วงยามบ่าย
4 อาหารแก้ง่วงยามบ่าย

เปิดอ่าน 12,292 ครั้ง
สี่ข้อควรระวังเพื่อการใช้ smartphone ที่ปลอดภัยกว่า
สี่ข้อควรระวังเพื่อการใช้ smartphone ที่ปลอดภัยกว่า

เปิดอ่าน 13,254 ครั้ง
"ครู" คือ "ปูชนียบุคคล" หรือ "ผู้แจวเรือจ้าง"
"ครู" คือ "ปูชนียบุคคล" หรือ "ผู้แจวเรือจ้าง"

เปิดอ่าน 12,896 ครั้ง
เสริมสร้างทักษะให้ลูกน้อยไปกับ 3 กิจกรรมพัฒนา EF
เสริมสร้างทักษะให้ลูกน้อยไปกับ 3 กิจกรรมพัฒนา EF

เปิดอ่าน 12,649 ครั้ง
ว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก

เปิดอ่าน 3,554 ครั้ง
จัดอาหารกลางวันมีคุณภาพ กระตุ้นพัฒนาการเด็กวัยเรียน
จัดอาหารกลางวันมีคุณภาพ กระตุ้นพัฒนาการเด็กวัยเรียน

เปิดอ่าน 19,578 ครั้ง
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (กัมพูชา)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (กัมพูชา)

เปิดอ่าน 8,384 ครั้ง
การศึกษาไทยด้อยคุณภาพ....แล้วจะปฏิรูปอย่างไร?
การศึกษาไทยด้อยคุณภาพ....แล้วจะปฏิรูปอย่างไร?

เปิดอ่าน 7,640 ครั้ง
อย่ากวดวิชาอย่างเดียว
อย่ากวดวิชาอย่างเดียว

เปิดอ่าน 14,865 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2552

เปิดอ่าน 12,337 ครั้ง
กรมสุขภาพจิตเตือน! คนไทยระวังเป็นโรค “ขาดมือถือไม่ได้”
กรมสุขภาพจิตเตือน! คนไทยระวังเป็นโรค “ขาดมือถือไม่ได้”

เปิดอ่าน 10,728 ครั้ง
จัดการผมยุ่งเหยิงยามเช้าตรู่อย่างไรดี
จัดการผมยุ่งเหยิงยามเช้าตรู่อย่างไรดี

เปิดอ่าน 9,000 ครั้ง
พบกล้องโทรทรรศน์
พบกล้องโทรทรรศน์'ไอสไตน์'ที่หายสาบสูญไปนาน

เปิดอ่าน 10,362 ครั้ง
น้ำประปาแปลงร่าง กลายเป็นน้ำแข็งคนกลับชอบ!?
น้ำประปาแปลงร่าง กลายเป็นน้ำแข็งคนกลับชอบ!?

เปิดอ่าน 23,462 ครั้ง
การเขียนที่ถูกต้องของคำว่า "โรฮีนจา-เมียนมา" แทน "โรฮิงญา-เมียนมาร์"
การเขียนที่ถูกต้องของคำว่า "โรฮีนจา-เมียนมา" แทน "โรฮิงญา-เมียนมาร์"
เปิดอ่าน 43,731 ครั้ง
การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
เปิดอ่าน 15,310 ครั้ง
รังนก
รังนก
เปิดอ่าน 4,095 ครั้ง
วิธีปลูกผักอีตู่ (แมงลัก) ในกระถาง
วิธีปลูกผักอีตู่ (แมงลัก) ในกระถาง
เปิดอ่าน 15,589 ครั้ง
สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์แล้วฟังกันไม่รู้เรื่องใช่มั๊ย เรามีทางช่วย
สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์แล้วฟังกันไม่รู้เรื่องใช่มั๊ย เรามีทางช่วย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ