ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วย KORPAI MODEL โรงเรียนยางรากวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

โรงเรียนยางรากวิทยาขับเคลื่อนการบริหารจัดการการดำเนินงานของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมด้วยรูปแบบการบริหารงาน KORPAI Model สู่การขับเคลื่อนยางรากวิถีใหม่ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การ “เรียนดี มีความสุข” โดยมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน คุณภาพกระบวนการและการจัดการ และคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อให้มีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน โดยมีกรอบการบริหารจัดการการดำเนินงานของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ทฤษฎีระบบ (System Theory) ดังนี้

1. ปัจจัยนำเข้า (Input) ได้แก่ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษา และเทคโนโลยี รวมไปถึง การสร้างความตระหนัก (A: Awareness) สร้างแรงบันดาลใจ สร้างข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความมุ่นมั่นที่จะพัฒนาตนเอง และพัฒนานักเรียนให้เป็นนักเรียนที่เรียนดี มีความสุข การเสริมสร้างความรู้ (K: Knowledge) ทักษะ ความสามารถให้มีองค์ความรู้ในการดำเนินงานที่รับผิดชอบ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (P: Participation) ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำเสนอ จากเครือข่ายความร่วมมือ โดยใช้เทคนิค 4 ส. ได้แก่ ส. (1) สร้างภาพลักษณ์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส. (2) สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 8 เครือข่าย ประกอบด้วย 1. เครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เครือข่ายผู้ปกครอง 3. เครือข่ายสภานักเรียน 4. เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบล 5. เครือข่ายผู้นำชุมชน 6. เครือข่ายผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ 7. เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข 8. เครือข่ายศิษย์เก่า ส. (3) สร้างสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ โดยเครือข่ายให้การสนับสนุน ดังนี้ 1. สอน: เป็นวิทยากรให้ความรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน 2. ส่งเสริม: ให้ความร่วมมือในการเป็นหูเป็นตา สอดส่งดูแลนักเรียนและโรงเรียนเรียนให้เป็นเขตพื้นที่สีขาว สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 3. สนับสนุน: มอบทุนการศึกษาหรือสถานที่เพื่อให้เรียนรู้ฝึกประสบการณ์หรือประกอบอาชีพและ ส. (4) สร้างศรัทธา สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ

2. กระบวนการ (Process) ได้แก่ การบริหารจัดการ การปฏิบัติ (O: Operation) โดยดำเนินการตามกระบวนการของวงจรเดมมิ่ง (PDCA) โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบ (R: Responsibility) ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

วางแผน P: Plan

1) ศึกษาข้อมูลย้อนหลังเพื่อใช้เป็นแนวทางการในการขับเคลื่อนสถานศึกษา

เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการทดสอบ

ระดับชาติ (O - NET)

2) แต่งตั้งคณะกรรมาการดำเนินงาน กำหนดบทบาทหน้าที่

3) ชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกัน ถึงความสำคัญและความจำเป็นต่อสถานศึกษา

4) ร่วมกันจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน

5) ร่วมกันจัดเตรียมปัจจัยการบริหารจัดการ ประกอบด้วย บุคลากร (Man) งบประมาณ

(Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และ วิธีการ (Management)

6) ร่วมกันพิจารณาแนวทางการปฏิบัติและความสอดคล้องกับความต้องการ เพื่อให้เกิดความ

ชัดเจนโดยเน้นความถูกต้องและความเป็นไปได้

ดำเนินการ D: Do

1) ร่วมกันดำเนินงานตามแผน/ปฏิทินการดำเนินงาน

2) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยขอความร่วมมือจาก 8 เครือข่าย ประกอบด้วย 1. เครือข่าย

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เครือข่ายผู้ปกครอง 3. เครือข่ายสภานักเรียน

4. เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบล 5. เครือข่ายผู้นำชุมชน 6. เครือข่ายผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

7. เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข และ 8. เครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ

ตรวจสอบ C: Check

1) ร่วมกันตรวจสอบ กำกับ ติดตาม เป็นระยะอย่างต่อเนื่องแบบกัลยาณมิตร

2) ยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมขวัญกำลังใจ

รายงานผล A: Act

1) นำผลการประเมินมาวิเคราะห์และนำไปใช้พัฒนาการบริหารจัดการจนเกิดเป็นนวัตกรรม

(I: Innovation) ที่ยั่งยืน

2) เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและเครือข่ายภายนอกจนเกิดเป็นการจัดการความรู้

(Knowledge Management)

3. ผลผลิต (Output) ผลที่ได้รับจากปัจจัยนำเข้าและกระบวนการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพด้านผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพการบริหารจัดการและคุณภาพชุมชนเครือข่าย ประกอบด้วย

3.1 ผู้เรียน เป็นคนดี มีความสุข มีความเป็นสากล Smart Student

3.2 ครู ครูและบุคลากร มีกระบวนการทำงานที่เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร “ยางรากวิถีใหม่” NEWSYR ในการร่วมกันทำงานพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

3.3 โรงเรียน มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รับการติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA

4. ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ตรวจสอบกระบวนการ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพต่อไป

โพสต์โดย Artcharapan : [9 ก.ค. 2567 (09:05 น.)]
อ่าน [84] ไอพี : 1.20.150.206
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 22,209 ครั้ง
ผวาทั้งเอเชีย ข้าวพลาสติกเมดอินไชน่าระบาด กินแล้วอาจถึงตาย
ผวาทั้งเอเชีย ข้าวพลาสติกเมดอินไชน่าระบาด กินแล้วอาจถึงตาย

เปิดอ่าน 11,130 ครั้ง
บัวบก แก้ปวดหัวจากความดันโลหิต
บัวบก แก้ปวดหัวจากความดันโลหิต

เปิดอ่าน 22,248 ครั้ง
วิธีจัดห้องเพื่อพัฒนาสมอง
วิธีจัดห้องเพื่อพัฒนาสมอง

เปิดอ่าน 14,438 ครั้ง
10 เคล็ดลับ ลดน้ำตาล ลดโรค ลดอ้วน
10 เคล็ดลับ ลดน้ำตาล ลดโรค ลดอ้วน

เปิดอ่าน 19,625 ครั้ง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 140,751 ครั้ง
จำนวนครูเกษียณอายุราชการ และความต้องการครู แยกตามสาขาวิชา
จำนวนครูเกษียณอายุราชการ และความต้องการครู แยกตามสาขาวิชา

เปิดอ่าน 56,959 ครั้ง
ห้องสมุด 3 ดี
ห้องสมุด 3 ดี

เปิดอ่าน 20,875 ครั้ง
ทำความเข้าใจ! เกี่ยวกับการสรรหา ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้อำนาจของ กศจ.
ทำความเข้าใจ! เกี่ยวกับการสรรหา ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้อำนาจของ กศจ.

เปิดอ่าน 33,235 ครั้ง
สมุนไพรใกล้บ้าน มารู้จัก "เจตมูลเพลิง" กันดีกว่า
สมุนไพรใกล้บ้าน มารู้จัก "เจตมูลเพลิง" กันดีกว่า

เปิดอ่าน 14,840 ครั้ง
ความเหลื่อมล้ำและระบบอุปถัมภ์ในการศึกษาไทย - มติชน วีกเอ็นด์ 15 พ.ค. 59
ความเหลื่อมล้ำและระบบอุปถัมภ์ในการศึกษาไทย - มติชน วีกเอ็นด์ 15 พ.ค. 59

เปิดอ่าน 21,437 ครั้ง
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบกราฟิก
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบกราฟิก

เปิดอ่าน 38,661 ครั้ง
วิเคราะห์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(2)
วิเคราะห์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(2)

เปิดอ่าน 28,307 ครั้ง
สุนัขพันธ์บางแก้ว
สุนัขพันธ์บางแก้ว

เปิดอ่าน 263,750 ครั้ง
Pronouns  ( คำสรรพนาม )
Pronouns ( คำสรรพนาม )

เปิดอ่าน 30,681 ครั้ง
ศึกสายเลือด ศธ. : เกมชิงอำนาจที่มีแต่ “ผู้แพ้”?? ผู้เขียน จุไรรัตน์ พงศาภิชาติ
ศึกสายเลือด ศธ. : เกมชิงอำนาจที่มีแต่ “ผู้แพ้”?? ผู้เขียน จุไรรัตน์ พงศาภิชาติ

เปิดอ่าน 41,476 ครั้ง
ทำไมขี้จิ้งจกถึงมีสองสี
ทำไมขี้จิ้งจกถึงมีสองสี
เปิดอ่าน 13,400 ครั้ง
เลี้ยงลูกรักให้มีพัฒนาการสมวัย
เลี้ยงลูกรักให้มีพัฒนาการสมวัย
เปิดอ่าน 11,011 ครั้ง
8 ข้อปฏิบัติอยู่อย่างเป็นสุข
8 ข้อปฏิบัติอยู่อย่างเป็นสุข
เปิดอ่าน 9,458 ครั้ง
สร้างความสุขในการทำงาน
สร้างความสุขในการทำงาน
เปิดอ่าน 35,871 ครั้ง
น้ำข้าวกล้องงอก ของดีทำง่าย
น้ำข้าวกล้องงอก ของดีทำง่าย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ