ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษา แบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย

บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน : รายงานผลการประเมินโครงการการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษา แบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวรักชนก ภูที ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ปีที่รายงาน : 2566

รายงานผลการประเมินโครงการการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย ทั้งด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตซึ่งได้แก่ ด้านผลกระทบ ด้านการประเมินประสิทธิผล ประเมินความยั่งยืนและด้านประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ และประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินCIPPEST MODELได้แก่การประเมินด้านบริบทที่เกี่ยวข้องกับด้านบริบท (Context)ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ซึ่งได้แก่ด้านผลกระทบ (Impact Evaluatoin) ด้านการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) ด้านประเมินความยั่งยืน (Sustainability Evaluatoin) และด้านประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ(Transportability Evaluation) รวมทั้งการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ กลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น205 คน ประกอบด้วยผู้บริหารหรือหัวหน้าฝ่าย จำนวน 2 คน ครูจำนวน 14 คน นักเรียนจำนวน 93 คน คณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน 9 คน และผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 93 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการได้แก่แบบประเมินโครงการที่มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) จำนวน 5 ฉบับได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้านบริบท (Context Evaluation) ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านปัจจัยนำเข้า ( Input Evaluation ) ฉบับที่ 3แบบสอบถามด้านกระบวนการ

( Process ) ฉบับที่ 4 แบบสอบถามด้านผลผลิต ( Product) เพื่อสอบถามการดำเนินงานของโครงการประกอบด้วย 1)ด้านผลกระทบ(Impact) 2)ด้านประสิทธิผล( Effectiveness Evaluation) 3)ด้านความยั่งยืน (Effectiveness Evaluation) 4) ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation) ฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการและฉบับที่ 6 เป็นแบบบันทึกการสัมภาษณ์โครงการ สำหรับ ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการและหลังสิ้นสุดโครงการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ

จากการศึกษาการประเมินโครงการการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แบบครบวงจรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

1. ภาพรวมผลการประเมินโครงการการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลการวิเคราะห์ มีระดับความเหมาะสมเฉลี่ยโดยรวมในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านบริบท(Context Evaluation) และด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ตามลำดับ

2. การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ของการประเมินโครงการการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แบบครบวงจรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคายสังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พบว่า มีระดับความเหมาะสมเฉลี่ยโดยรวมในระดับมากที่สุด ผ่าน เกณฑ์การประเมินทุกข้อโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ขั้นตอนการดำเนินการของ โครงการไปสู่การปฏิบัติได้จริง โครงการมีการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ของเทศบาลเมืองหนองคายตามลำดับ และโครงการมีการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบาย

3. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของการประเมินโครงการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พบว่ามีระดับความเหมาะสมเฉลี่ยโดยรวมในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ การประเมินทุกข้อโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ อาคารสถานที่ ชุมชนแวดล้อมสำหรับ กิจกรรมตามโครงการมีความสอดคล้องเหมาะสมและเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ มีเพียงพอ และ บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล ควบคุมกิจกรรมในการดำเนินโครงการมีจำนวน เพียงพอตามลำดับ

4. การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) การประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พบว่า มีระดับความเหมาะสมเฉลี่ยโดยรวมในระดับมากที่สุด ผ่าน เกณฑ์การประเมินทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ มีการนิเทศ ติดตามและควบคุม ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ มีการปรับปรุงระหว่างการดำเนินงานตามโครงการอย่าง เหมาะสม และการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติกิจกรรมที่วางไว้ ตามลำดับ

5. การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) การประเมินโครงการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคายสังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอ เมือง จังหวัดหนองคาย จำแนกเป็นด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) พบว่ามีระดับความเหมาะสมเฉลี่ยโดยรวมใน ระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ นักเรียนมี ความสนใจในการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงเพิ่มขึ้น นักเรียนเห็นความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม และ นักเรียนมีผลประเมินในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับผู้อื่นดีขึ้น ตามลำดับ

5.1 ด้านประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) พบว่า มีระดับความเหมาะสมเฉลี่ย โดยรวมในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ นักเรียนใช้ประโยชน์จากการร่วมกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม นักเรียนมีความสนใจกิจกรรมที่ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติจริงทั้ง ในโรงเรียนและชุมชน นักเรียนเห็นความสำคัญและหวงแหนแหล่งเรียนรู้ชุมชนมากขึ้น

5.2 ด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) พบว่ามีระดับความเหมาะสมเฉลี่ย โดยรวมในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ นักเรียนใช้ความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงเป็นผู้ที่ดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเทศบาล เมืองหนองคายเป็นประจำ นักเรียนรู้จักเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างเป็นประโยชน์อยู่เสมอ และ นักเรียนนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้

5.3 ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation) พบว่า มีระดับความ เหมาะสมเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับ แรกได้แก่ นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นักเรียนสามารถใช้ความรู้จากการ ปฏิบัติจริงไป เชิญชวนผู้ปกครองชุมชนเทศบาลเมืองหนองคาย เข้าร่วมอนุรักษ์ท้องถิ่นได้ และ นักเรียนมีความ รักหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมของตนเอง

6. การประเมินความพึงพอใจต่อการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัด หนองคาย พบว่า มี ระดับความพึงพอใจมีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ โดย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ สื่อต่างๆ มีความเหมาะสมและเพียงพอ ควรมีการดำเนิน โครงการนี้ต่อไป และ สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม และบรรยากาศในการจัดกิจกรรมมี ความน่าสนใจ

โพสต์โดย นก : [11 มิ.ย. 2567 (07:55 น.)]
อ่าน [67] ไอพี : 125.27.8.39
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,755 ครั้ง
ระบบสุริยะอาจสูญสลาย! เมื่อนักดาราศาสตร์พบปรากฏการณ์ "ดาวมรณะ" กลืนดาวบริวาร
ระบบสุริยะอาจสูญสลาย! เมื่อนักดาราศาสตร์พบปรากฏการณ์ "ดาวมรณะ" กลืนดาวบริวาร

เปิดอ่าน 15,095 ครั้ง
ใช้เทคโนโลยีสร้าง "การคิดวิเคราะห์"
ใช้เทคโนโลยีสร้าง "การคิดวิเคราะห์"

เปิดอ่าน 11,353 ครั้ง
แชร์การแสดงสร้างสรรค์ "Cup song โรงเรียนบ้านต้นโชค"
แชร์การแสดงสร้างสรรค์ "Cup song โรงเรียนบ้านต้นโชค"

เปิดอ่าน 17,305 ครั้ง
โปรดอ่านทำความเข้าใจ! กรณีการเรียน ป.บัณฑิต
โปรดอ่านทำความเข้าใจ! กรณีการเรียน ป.บัณฑิต

เปิดอ่าน 13,060 ครั้ง
หักดิบเลิกบุหรี่.. แพทย์ยืนยันได้ผลดีกว่าลด
หักดิบเลิกบุหรี่.. แพทย์ยืนยันได้ผลดีกว่าลด

เปิดอ่าน 93,482 ครั้ง
อุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันฟุตซอล
อุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันฟุตซอล

เปิดอ่าน 13,214 ครั้ง
คุณรู้จักตัวเองดีพอ...หรือยัง ? ลองประเมินตัวเองดูที่นี่
คุณรู้จักตัวเองดีพอ...หรือยัง ? ลองประเมินตัวเองดูที่นี่

เปิดอ่าน 7,522 ครั้ง
แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางการเรียน ด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย
แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางการเรียน ด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย

เปิดอ่าน 10,150 ครั้ง
กระแสแอนตี้ "เด็กแสบ"...ผู้ใหญ่ใจร้ายหรือพ่อแม่รังแกฉัน?
กระแสแอนตี้ "เด็กแสบ"...ผู้ใหญ่ใจร้ายหรือพ่อแม่รังแกฉัน?

เปิดอ่าน 58,513 ครั้ง
การวัดความชื้นในบรรยากาศ
การวัดความชื้นในบรรยากาศ

เปิดอ่าน 9,657 ครั้ง
คนไทย80% กินอาหารเกินจำเป็นร่างกาย
คนไทย80% กินอาหารเกินจำเป็นร่างกาย

เปิดอ่าน 86,275 ครั้ง
Adjectives ( articles -a/an )
Adjectives ( articles -a/an )

เปิดอ่าน 15,795 ครั้ง
ไหว้ "ตรุษจีน" อย่างถูกต้อง รวม "เคล็ด-ของ" ทำพิธีไหว้เจ้า!!
ไหว้ "ตรุษจีน" อย่างถูกต้อง รวม "เคล็ด-ของ" ทำพิธีไหว้เจ้า!!

เปิดอ่าน 51,534 ครั้ง
ข้าราชการ เกษียณแล้ว.....ได้อะไรบ้างนะ?
ข้าราชการ เกษียณแล้ว.....ได้อะไรบ้างนะ?

เปิดอ่าน 13,594 ครั้ง
สร้างบ่อปลาหน้าบ้านเสริมภูมิทัศน์ "เพิ่มพลังฮวงจุ้ย"
สร้างบ่อปลาหน้าบ้านเสริมภูมิทัศน์ "เพิ่มพลังฮวงจุ้ย"

เปิดอ่าน 298,869 ครั้ง
5 วิธีเช็กเบอร์โทรศัพท์ว่าเป็นของใคร รู้ไว้ป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง
5 วิธีเช็กเบอร์โทรศัพท์ว่าเป็นของใคร รู้ไว้ป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง
เปิดอ่าน 22,160 ครั้ง
ลักษณะที่ดีและลักษณะที่บกพร่องของงานวิจัยเชิงปริมาณที่เป็นปริญญานิพนธ์ (วิทยานิพนธ์)
ลักษณะที่ดีและลักษณะที่บกพร่องของงานวิจัยเชิงปริมาณที่เป็นปริญญานิพนธ์ (วิทยานิพนธ์)
เปิดอ่าน 21,483 ครั้ง
"ว่านกาบหอย" ไม่ใช่แค่ไม้ประดับแต่เป็นยาสมุนไพร
"ว่านกาบหอย" ไม่ใช่แค่ไม้ประดับแต่เป็นยาสมุนไพร
เปิดอ่าน 10,723 ครั้ง
ภูมิปัญญา "การแพทย์แผนไทย" สู้ภัยร้อนจัดของประเทศ
ภูมิปัญญา "การแพทย์แผนไทย" สู้ภัยร้อนจัดของประเทศ
เปิดอ่าน 18,558 ครั้ง
ภาวะหมดไฟในการทำงาน (burnout syndrome)
ภาวะหมดไฟในการทำงาน (burnout syndrome)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ