ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมด้านทักษะอาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมด้านทักษะอาชีพของนักเรียนวิทยาลัย

อาชีวศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวรักชนก ภูที

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย

วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ปีที่รายงาน : 2566

การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมด้านทักษะอาชีพของนักเรียนวิทยาลัย อาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ (1)เพื่อศึกษาสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมด้านทักษะอาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (2) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมด้านทักษะอาชีพของนักเรียนวิทยาลัย อาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย(3)เพื่อประเมินผลรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมด้านทักษะอาชีพของนักเรียวิทยาลัย อาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายและ (4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และสถานประกอบการที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมด้านทักษะอาชีพของนักเรียนวิทยาลัย อาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานได้แก่ (1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 (3) เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ รูปแบบการจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมด้านทักษะอาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคายสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (4) ผู้บริหาร จำนวน 2 คน (5) ครูทีปฏิบัติหน้าที่การสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1-3 จำนวน 14 คน จากการเลือกแบบเจาะจง (6) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน จากการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling)

โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไม่ใช่ผู้บริหารและครู (7) นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1-3 จำนวน 93 คน (8) สถานประกอบการ จำนวน 5 คนจากการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling)กรอบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมด้วยวิธีการเชิงระบบประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ประกอบด้วยขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) การศึกษาศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมเพื่อส่งเสริมด้านทักษะอาชีพของนักเรียนวิทยาลัย อาชีวศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1,) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and Development : R and D) สร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมด้านทักษะอาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R1) เป็นการนำไปใช้ (Implement : 1) การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมเพื่อส่งเสริมด้านทักษะอาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็นการประเมินและปรับปรุง (Evaluation : E) การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และสถานประกอบการที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมด้านทักษะอาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมินความสามารถในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านทักษะอาชีพของนักเรียน แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย

การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมด้านทักษะอาชีพของนักเรียนวิทยาลัย อาชีวศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1.ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมด้านทักษะอาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

1.1กระบวนการรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมด้านทักษะอาชีพของนักเรียนวิทยาลัย อาชีวศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลจากการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทำให้ได้มาซึ่งรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมด้านทักษะอาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เรียกว่า "NKMVC Model" ประกอบด้วย ดังนี้

1.1.1 การสร้างเครือข่ายการศึกษา (Network: N) เป็นขั้นการร่วมคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ เกี่ยวกับ คุณภาพการจัดกิจกรรมและแนวทางในการบริหารเพื่อพัฒนาด้านทักษะอาชีพของนักเรียนประชุมเครือข่ายทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่ายอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียง อาทิ อาชีวศึกษาอุดรธานี และเครือข่ายเอกชน เช่น วิทยาลัยสันตพลสถานประกอบการเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวศึกษาร่วมกัน

1.1.2 การส่งเสริมความรู้พัฒนาสื่อ (Knowledge: K) เป็นการร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาด้านทักษะอาชีพของนักเรียนส่งเสริมครูให้มีความรู้ พัฒนาสื่อ เทคนิคการสอน ให้มีความสามารถที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพัฒนาที่หลากหลาย ฝึกปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ เช่น การอบรม การศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้ เป็นต้น

1.1.3 การบริหารจัดการ (Manangment: M) เป็นการร่วมตัดสินใจในการเลือกใช้แนวทางในการแก้ปัญหา และนวัตกรรมที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาด้านทักษะอาชีพของ นักเรียนให้หัวหน้าฝ่ายและคุณครูทุกคน ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ จนเกิดวัฒนธรรมทางเทคโนโลยีที่ทันกับโลกปัจจุบัน

1.1.4 การดำเนินการตามวิสัยทัศน์ (Vision: V) เป็นการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคายให้ บรรลุตามวัถุประสงค์ของวิสัยทัศน์คือ“มุ่งเน้นผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ชำนาญในวิชาชีพ มีจิตอาสา พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี มีทักษะชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง”

1.1.5 การตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุง (Cheking: C) เป็นการร่วมของกันของผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการ ต้องตรวจสอบว่า แผนดังกล่าวมีผลลัพธ์เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ต้องการหรือไม่ แต่ถ้าไม่ประสบความสำเร็จ ก็ควรนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา แล้วดำเนินการใหม่ จนกว่าจะประสบความสำเร็จหรือผ่านตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

การนำรูปแบบการบริหารแบบมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมด้านทักษะอาชีพของ นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เรียกว่า "NKMVC Model" ไปใช้ให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะต้องมีเงื่อนไขการนำไปใช้ 3 ประการ คือ (1) ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจในการบริหาร มีภาวะผู้นำที่เกื้อหนุนที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และ (2) ครูต้องมีส่วนร่วม และมุ่งมั่นจริงในการพัฒนาด้านทักษะอาชีพของนักเรียน มีความกระตือรือร้นในการคิดค้น แนวทางในการพัฒนานักเรียน และทักษะในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน(3)ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาด้านทักษะอาชีพของนักเรียน

2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมด้านทักษะอาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา เทศบาลเมืองหนองคายสังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย พบว่า ทุกด้าน ทุกข้อโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดี

3. ผลการประเมินตรวจสอบความสมเหตุ สมผล เชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ และความสอดคล้องของ รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมส่งเสริมด้านทักษะอาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พบว่า ผลการตรวจสอบความสมเหตุ สมผลเชิงทฤษฎีความเป็นไปได้และความสอดคล้องของร่าง รูปแบบการบริหารแบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมด้านทักษะอาชีพของนักเรียนวิทยาลัย อาชีวศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พบว่า ไม่มีประเด็นใด ที่ไม่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมด้านทักษะอาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปใช้จริงได้ มีการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องความสนใจและความถนัดของนักเรียน นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชนและสถานประกอบการ ในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมด้านทักษะอาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของสุรินทร์ นำนาผล (2555 : 42-44) ซึ่งพบว่า ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมด้านทักษะอาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทสบาลเมืองหนองคาย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กร ของข่ายงานและหน้าที่การบริหารงานที่ชัดเจน ดำเนินงานตามระบบบริหารของวงจรเดมมิ่ง (Deming cycle ) คือ การวางแผน(Planning) การจัดองค์กร(Organizing) การลงมือปฏิบัติ(Doing) การตรวจสอบ (Checking ) และการปรับปรุง(Acting)รวมทั้งกำหนดเป้าหมายและผลผลิตขั้นต่ำเป็นตามหลักการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โพสต์โดย นก : [11 มิ.ย. 2567 (07:53 น.)]
อ่าน [67] ไอพี : 125.27.8.39
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 53,082 ครั้ง
รายละเอียดเกณฑ์วิทยฐานะ(ใหม่) ใช้บังคับ 1 ต.ค.51
รายละเอียดเกณฑ์วิทยฐานะ(ใหม่) ใช้บังคับ 1 ต.ค.51

เปิดอ่าน 10,126 ครั้ง
สร้างความรู้ใหม่ คือหัวใจปฏิรูปการศึกษา : เสรี พงศ์พิศ
สร้างความรู้ใหม่ คือหัวใจปฏิรูปการศึกษา : เสรี พงศ์พิศ

เปิดอ่าน 14,516 ครั้ง
น้ำผึ้งจากดอกลำไย
น้ำผึ้งจากดอกลำไย

เปิดอ่าน 32,419 ครั้ง
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน กับ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา : เจตนารมณ์ ข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงและสิ่งที่ได้รับ
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน กับ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา : เจตนารมณ์ ข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงและสิ่งที่ได้รับ

เปิดอ่าน 22,809 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557

เปิดอ่าน 11,870 ครั้ง
ผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายจากไททานิค
ผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายจากไททานิค

เปิดอ่าน 29,257 ครั้ง
เครื่องปั้นดินเผา (CERAMICS)
เครื่องปั้นดินเผา (CERAMICS)

เปิดอ่าน 20,644 ครั้ง
ฝนดาวตกสิงโต
ฝนดาวตกสิงโต

เปิดอ่าน 12,356 ครั้ง
กินแบบไทย ไล่มะเร็ง
กินแบบไทย ไล่มะเร็ง

เปิดอ่าน 34,395 ครั้ง
ภาวะผู้นำยุค 4.0 ในพลวัตศตวรรษที่ 21
ภาวะผู้นำยุค 4.0 ในพลวัตศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 14,787 ครั้ง
บันไดเลื่อนตัวแรกของไทย
บันไดเลื่อนตัวแรกของไทย

เปิดอ่าน 12,800 ครั้ง
แรงบิดและแรงม้า
แรงบิดและแรงม้า

เปิดอ่าน 11,638 ครั้ง
อันตราย! ดื่มน้ำเกินพิกัด
อันตราย! ดื่มน้ำเกินพิกัด

เปิดอ่าน 10,258 ครั้ง
เหตุใด...บัณฑิตครูเดินไม่ถึงฝัน กระบวนการผลิตหรือระบบการคัดเลือก?
เหตุใด...บัณฑิตครูเดินไม่ถึงฝัน กระบวนการผลิตหรือระบบการคัดเลือก?

เปิดอ่าน 19,447 ครั้ง
ผลจากการเปลี่ยนแปลงความกดบรรยากาศ
ผลจากการเปลี่ยนแปลงความกดบรรยากาศ

เปิดอ่าน 21,692 ครั้ง
 ปิดเทอมนี้ให้ลูกวัยรุ่นทำอะไรดีนะ/ดร.แพง ชินพงศ์
ปิดเทอมนี้ให้ลูกวัยรุ่นทำอะไรดีนะ/ดร.แพง ชินพงศ์
เปิดอ่าน 25,456 ครั้ง
ปราบชิคุนกุนยาด้วยสมุนไพร
ปราบชิคุนกุนยาด้วยสมุนไพร
เปิดอ่าน 11,033 ครั้ง
ไม่มีโลกส่วนตัว ในโลกไซเบอร์ ภัยออนไลน์ที่นักท่องเน็ตควรระวัง
ไม่มีโลกส่วนตัว ในโลกไซเบอร์ ภัยออนไลน์ที่นักท่องเน็ตควรระวัง
เปิดอ่าน 12,615 ครั้ง
มาตรฐานโทรศัพท์มือถือยุคที่ 3
มาตรฐานโทรศัพท์มือถือยุคที่ 3
เปิดอ่าน 57,199 ครั้ง
วิธีเด็ดช่วยจำศัพท์อังกฤษ
วิธีเด็ดช่วยจำศัพท์อังกฤษ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ