ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะภาพทิวทัศน์ ใต้ท้องทะเลมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 2

เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อผู้วิจัย นายชัชวาลย์ อินทุสมิต

ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 2/8

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะภาพทิวทัศน์ ใต้ท้องทะเลมัธยมศึกษา

ตอนต้นชั้นปีที่ 2

สภาพปัญหา

จากการตรวจผลงานภาคปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมต้น พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 จำนวน 19 คน จากจำนวนเต็ม 43 คน เขียนภาพทิวทัศน์สัตว์ใต้ท้องทะเลมีข้อบกพร่องด้านการใช้สี แสงเงายังผิดอยู่มาก เช่น ปะการัง โขดหินในท้องทะเล พืชที่เกิดในน้ำใต้ท้องทะเล ยังขาดความสมดุล ค่าของสี โทนของสี และชนิดของปลาในใต้ท้องทะเล ยังใช้สีไม่ใกล้กับความเป็นจริง ผู้วิจัยจึงคิดหาวิธีการแก้ไข ในการพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โดยใช้กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์พัฒนานักเรียนให้ดียิ่งขึ้น

ทางเลือกที่คาดว่าจะแก้ไข

1. ครูสนทนากับนักเรียนกับกี่ยวกับการวาดภาพทิวทัศน์สัตว์ใต้ท้องทะเลเป็นรายบุคคล

2. ครูให้นักเรียนฝึกแรเงาและระบายสีภาพทิวทัศน์บ่อย ๆ

3. ครูให้นักเรียนหาภาพจากแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด หรือภาพประกอบการเรียนสัตว์น้ำเค็ม

4. ครูหาภาพเหมือนจริง หรือวาดภาพให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างประกอบการสอน

5. บันทึกการสังเกตนักเรียนขณะฝึกวาดภาพเป็นรายบุคคล

6. สรุปและประเมินผลงานภาคปฏิบัติของนักเรียน

จุดประสงค์การวิจัย

1. เพื่อส่งเสริมการวาดภาพทิวทัศน์สัตว์ใต้ท้องทะเล ได้ถูกต้องตามหลักองค์ประกอบศิลป์

2. เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการวาดภาพระบายสีในระดับขั้นสูงขึ้นไป

ระยะเวลา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2562

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ตรวจผลงานภาคปฏิบัติของนักเรียนมัธยมต้นทั้งหมด

2. บันทึกนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านการวาดภาพระบายสี ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2/8 จำนวน 19 คน

3. วางแผนการจัดกิจกรรม

4. จัดเตรียมอุปกรณ์และสื่อในการจัดกิจกรรม

5. นักเรียนปฏิบัติเป็นรายบุคคล

6. สังเกตและประเมินผลงานภาคปฏิบัติของนักเรียน

7. ประเมินผลงานนักเรียนเป็นรายบุคคล

8. สรุปพัฒนาการของนักเรียนในการทำกิจกรรมแต่ละครั้ง

9. รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการวิจัย

งานวิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง

การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะ ภาพทิวทัศน์สัตว์ใต้ท้องทะเลชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 2

ผู้วิจัย

นายชัชวาลย์ อินทุสมิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โดยได้รับความเห็นชอบจาก

……………………………ประธานสาขา

( นายนิทสัน แก้วสระแสน )

…………………… อาจารย์ที่ปรึกษา

( นายชัชวาลย์ อินทุสมิต )

แบบฟอร์มรายงานการวิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561

ชื่องานวิจัย การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะภาพทิวทัศน์สัตว์ใต้ท้องทะเล

ชื่อผู้วิจัย นายชัชวาลย์ อินทุสมิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

อาจารย์ที่ปรึกษา นายชัชวาลย์ อินทุสมิต

เค้าโครงการทำวิจัยในชั้นเรียน มี ไม่มี

ที่มาความสำคัญของการวิจัย มี ไม่มี

ออกแบบเก็บข้อมูล เสร็จ ไม่เสร็จ

เก็บข้อมูลเรียบร้อย เสร็จ ไม่เสร็จ

แปรผลและอภิปรายผล เสร็จ ไม่เสร็จ

สรุปเป็นรูปเล่ม เสร็จ ไม่เสร็จ

………………………………

(นายชัชวาลย์ อินทุสมิต )

ผู้วิจัย

………………………………

( นายชัชวาลย์ อินทุสมิต )

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะภาพทิวทัศน์สัตว์ใต้ท้องทะเล ชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 2

ความสำคัญและที่มา

ผู้วิจัยให้ผู้เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 จำนวน 1 ห้อง วาดภาพทิวทัศน์สัตว์ใต้ท้องทะเล จากการตรวจผลงานของผู้เรียน พบว่าผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 จำนวน 19 คนจากจำนวนเต็ม 43 คน วาดภาพทิวทัศน์สัตว์ใต้ท้องทะเล มีข้อบกพร่องด้านการใช้สี แสงเงา ยังผิดอยู่มาก เช่น ปะการัง โขดหินในท้องทะเล พืชที่เกิดในน้ำใต้ท้องทะเล ยังขาดความสมดุล ค่าของสี โทนของสี และชนิดของปลาในทะเล ยังใช้สีไม่ใกล้กับความเป็นจริง ผู้วิจัยจึงคิดหาวิธีการแก้ไขในการพัฒนาการวาดภาพทิวทัศน์สัตว์ใต้ท้องทะเล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 จำนวน 19 คน โดยใช้กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์พัฒนาผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น

จุดประสงค์ในการวิจัย

1. เพื่อส่งเสริมการวาดภาพทิวทัศน์สัตว์ใต้ท้องทะเล และภาพทิวทัศน์

ทั่ว ๆ ไป ได้ถูกต้องตามหลักองค์ประกอบศิลป์

2. เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการวาดภาพระบายสีในระดับขั้นสูงขึ้นไป

ตัวแปรที่ศึกษา

1. ตัวแปรต้น ตารางการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน

2. ตัวแปรตาม พัฒนาทักษะการวาดภาพให้ดีขึ้น

กรอบแนวคิดในการวิจัย

จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ พัฒนาทักษะการวาดภาพให้ดีขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 มีการพัฒนาการวาดภาพและการให้สีภาพทิวทัศน์สัตว์ใต้ท้องทะเลได้ดีขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย

กลุ่มตัวอย่าง ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2/8 ปีการศึกษา 2561 จำนวน19 คน

เนื้อหากิจกรรม - การสนทนากับผู้เรียน

- การฝึกปฏิบัติ

- การศึกษาหาความรู้จากแหล่งการเรียนต่าง ๆ

วิธีดำเนินการวิจัย

ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาชั้น 2/8 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2561 โดยมีวิธีการดำเนินการเพื่อการพัฒนาดังต่อไปนี้

ที่ วัน เดือน ปี ขั้นตอนดำเนินงาน หมายเหตุ

1. 8 ธ.ค. 2562 ผู้เรียนดูตัวอย่างภาพทิวทัศน์สัตว์ใต้ท้องทะเลผู้วิจัยอธิบายและเสนอแนะขั้นตอนในการวาดภาพและระบายสี

2. 5 ม.ค.2562 ผู้เรียนร่างภาพ ระบายสีส่วนประกอบของภาพสัตว์ใต้ท้องทะเล เช่น สาหร่ายทะเล

โขดหิน และ ปะการัง

3. 12 ม.ค. 2562 ผู้วิจัยแนะนำการแรเงา ค่าของสี รวมทั้งการระบายสีที่ถูกต้อง

4. 12 ม.ค. 2562 ผู้วิจัยแนะนำสถานที่ ที่จะไปดูสัตว์ใต้ท้องทะเล ในจังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง

5. 2 -13 ก.พ. 62 ตรวจผลงานและบันทึกรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยให้เผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและเก็บรวบรวมข้อมูลนำผลมาเปรียบเทียบหาค่าร้อยละ

ประกาศคุณูปการ

รายงานการวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการ นายสนิท รีนับถือ ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน และขอขอบคุณ ครูนิทสัน แก้วสระแสน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ตลอดเวลาของการจัดทำงานวิจัยในครั้งนี้

นายชัชวาลย์ อินทุสมิต

ผู้วิจัย

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิยาคม

ชื่องานวิจัย การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะภาพทิวทัศน์สัตว์ใต้ท้องทะเล ชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย นายชัชวาลย์ อินทุสมิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

บทคัดย่อ

ผู้วิจัยได้รับมอบหมายจากงานนโยบายและวางแผนให้จัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน ผู้วิจัยได้จัดทำเรื่อง การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะภาพทิวทัศน์สัตว์ใต้ท้องทะเล ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเลือกผู้เรียน จำนวน 19 คน เพราะจากการตรวจผลของผู้เรียนห้องพบว่าผู้เรียนยังไม่เข้าใจวิธีการวาดภาพ การลากเส้น และการลงแสงสีของภาพ และองค์ประกอบศิลป์

จากการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยครั้งแรกของผู้เรียนเท่ากับ 5.84 คะแนนเฉลี่ยครั้งหลังของผู้เรียนเท่ากับ 11.89 ดังนั้นผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เท่ากับ 11.89 – 5.84 = 6.05 แสดงให้เห็นว่า การให้ความรู้ ความใกล้ชิด ให้คำปรึกษา แนะนำในการทำงานของผู้เรียนแล้วเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกคะแนนในการทำงานของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง จะเห็นว่าผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีพัฒนาการที่ดีมากขึ้น

การทำวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้ความรู้ ความใกล้ชิด ให้คำปรึกษา แนะนำในการทำงานแล้วเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกคะแนนในการทำงานของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

จะเห็นว่าผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้น

เปรียบเทียบคะแนนการวาดภาพระบายสีสัตว์ใต้ท้องทะเล ครั้งแรก

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 และครั้งสุดท้าย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

คะแนนเต็ม 15 คะแนน

ที่ ผู้เรียน คะแนน

ครั้งแรก คะแนน

ครั้งสุดท้าย ความก้าวหน้า

1. ด.ช.กฤษดา ช้อยจินดา 6 12 + 6

2. ด.ช.กิตติศักดิ์ แซ่อึ้ง 6 13 + 7

3. ด.ช.ชิติพัทธ์ ดอกไม้ศรีจันทร์ 6 12 + 6

4. ด.ช.ธนากร ทิมหอม 6 12 + 6

5. ด.ช.นฤดล น้ำสุวรรณ 6 12 + 6

6. ด.ช.ปฐมพงษ์ จุ่นดีวงษ์ 8 13 + 5

7. ด.ช.ปรัชญา แพรกทอง 5 12 + 7

8. ด.ช.พงษ์พัฒน์ นาคโสมกุล 6 12 + 6

9. ด.ช.พีระพล จงสอน 6 12 + 6

10. ด.ช.ศิรภณ รื่นเริงกลิ่น 6 12 + 6

11. ด.ช.สหวัสส์ ศาสตร์เวช 8 13 + 5

12. ด.ช.สันติพร เรืองวอน 5 11 + 6

13. ด.ช.อนุรักษ์ เดชมาก 5 11 + 6

14. ด.ช.อภิเษก คำแก้ว 6 12 + 6

15. ด.ญ.ขนิษฐา อ่อนแก้ว 6 12 + 6

16. ด.ญ.ชลากร ปออ่อน 5 11 + 6

17. ด.ญ.วิรากานต์ โนนศิริ 5 11 + 6

18. ด.ญ.ศศิวรรณ สุทธาวรรณ 5 11 + 6

19. ด.ญ.สุภารัตน์ มีพงษ์เภา 5 12 + 7

รวม 111 226 + 115

ค่าเฉลี่ย 5.84 11.89 + 6.05

สรุปผล

จากตารางพบว่า คะแนนเฉลี่ยครั้งแรกของผู้เรียนเท่ากับ 5.84 คะแนนเฉลี่ยครั้งหลังของผู้เรียนเท่ากับ 11.89 ดังนั้นผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เท่ากับ 11.89 – 5.84 = 6.05 แสดงให้เห็นว่า การให้ความรู้ ความใกล้ชิด ให้คำปรึกษา แนะนำในการทำงานของผู้เรียนแล้วเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกคะแนนในการทำงานของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง จะเห็นว่าผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีพัฒนาการที่ดีมากขึ้น

โพสต์โดย ชัชวาลย์ : [14 พ.ค. 2567 (08:09 น.)]
อ่าน [349] ไอพี : 1.46.155.215
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,491 ครั้ง
LearnSquare e-Learning Management System
LearnSquare e-Learning Management System

เปิดอ่าน 16,692 ครั้ง
ไดร์ผมตรงอย่างมืออาชีพ
ไดร์ผมตรงอย่างมืออาชีพ

เปิดอ่าน 12,529 ครั้ง
ภัยร้ายจากควันบุหรี่
ภัยร้ายจากควันบุหรี่

เปิดอ่าน 13,088 ครั้ง
เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 13,408 ครั้ง
ทราบหรือไม่ว่ามีประโยชน์อะไรบ้าง?
ทราบหรือไม่ว่ามีประโยชน์อะไรบ้าง?

เปิดอ่าน 12,727 ครั้ง
การศึกษาไทย 2.0
การศึกษาไทย 2.0

เปิดอ่าน 13,171 ครั้ง
หลากเทคนิค ช่วยให้นอนหลับสบาย
หลากเทคนิค ช่วยให้นอนหลับสบาย

เปิดอ่าน 35,447 ครั้ง
ราคากลางอาคารเรียน , อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
ราคากลางอาคารเรียน , อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

เปิดอ่าน 26,028 ครั้ง
พายุสุริยะ คืออะไร
พายุสุริยะ คืออะไร

เปิดอ่าน 33,940 ครั้ง
"สาสน์" "สาส์น" และ "สาร"
"สาสน์" "สาส์น" และ "สาร"

เปิดอ่าน 21,813 ครั้ง
13-17 พ.ค.2554 ครม.ไฟเขียวให้เป็นวันหยุดยาว 5 วัน
13-17 พ.ค.2554 ครม.ไฟเขียวให้เป็นวันหยุดยาว 5 วัน

เปิดอ่าน 27,954 ครั้ง
พืชอเนกประสงค์
พืชอเนกประสงค์

เปิดอ่าน 21,121 ครั้ง
ทักษะที่จำเป็นของคนอายุ 18
ทักษะที่จำเป็นของคนอายุ 18

เปิดอ่าน 81,109 ครั้ง
"ครูผู้เสียสละ" ภาพยนตร์สั้นเชิดชูพระคุณครู เนื่องในวันครู พ.ศ.2563 โดย เซเว่นอีเลฟเว่น
"ครูผู้เสียสละ" ภาพยนตร์สั้นเชิดชูพระคุณครู เนื่องในวันครู พ.ศ.2563 โดย เซเว่นอีเลฟเว่น

เปิดอ่าน 9,668 ครั้ง
เคล็ดลับการดูแลเท้า
เคล็ดลับการดูแลเท้า

เปิดอ่าน 9,397 ครั้ง
การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
เปิดอ่าน 15,114 ครั้ง
ปีใหม่แล้ว.....แต่การศึกษาไทยยังบ้าไม่เลิก!
ปีใหม่แล้ว.....แต่การศึกษาไทยยังบ้าไม่เลิก!
เปิดอ่าน 10,373 ครั้ง
10 ท่ากระชับสัดส่วนสวย
10 ท่ากระชับสัดส่วนสวย
เปิดอ่าน 13,162 ครั้ง
คืนนี้ชมจันทร์เต็มดวงขนาดใหญ่ และสว่างที่สุดในรอบปี
คืนนี้ชมจันทร์เต็มดวงขนาดใหญ่ และสว่างที่สุดในรอบปี
เปิดอ่าน 28,160 ครั้ง
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ