ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
นวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยใช้ รูปแบบ PLC

ชื่อนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยใช้ รูปแบบ PLC

1. ความเป็นมาและความสำคัญของวิธีการแก้ปัญหา

โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูป การศึกษา และพัฒนาให้ผู้เรียนได้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ครูผู้สอนจึงต้องมีการเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งต้องเป็น ผู้มีความรู้จริง รู้มาก รู้ลึก โดยมีการวางแผนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ และต้องแสวงหา เทคนิควิธีการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และนำไปสู ่การพัฒนาตาม เป้าหมายที่วางไว้ โดยผู้สอนได้นำเทคนิคการสอนแบบ Active Learning ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่เปิด โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ได้สูงสุด ผู้เรียนมีการทำงานเป็นทีม ทำให้มีการสร้างวินัย การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีการช่วยเหลือกันภายในทีม โดยการเรียนการสอนแบบ Active Learning จะส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการปฏิบัติจริง และสามารถสร้างองค์ ความรู้ได้เองจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน

ทางโรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ได้เห็นถึง ความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน จึงได้ร่วมกันวางแผนและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด โดย มุ่งเน้นและพัฒนาความสามารถหรือสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดยผ่านกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) เพื่อ ขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ผ่านการสร้างชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพร่วมกัน โดยการใช้ กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การคิดของผู้เรียนให้มี คุณภาพสูงสุด นำไปสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นต่อไป

จุดประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

2. เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพครู ด้านการเรียนการสอน การเรียนรู้ของผู้เรียน

3.เพื่อพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเตรียมการ

1. ประชุม ชี้แจง รูปแบบ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

2. กำหนดวันเวลากิจกรรม

การดำเนินการ

1. กำหนดวันทบทวน จรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ ตามโครงการของคุรุสภา

2.กำหนดปฏิทินการประชุม PLC 2 สัปดาห์ละครั้ง ในคาบประชุมแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยระบุ

ในตารางประชุมให้ชัดเจน

3.วิชาการกำหนดการประชุมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เดือนละ ๑ ครั้ง ตามรูปแบบ

การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานโดยการสร้างทีม E - PLC

4.คณะกรรมการนิเทศ ผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตรวจสอบ บันทึก

ข้อมูล รายละเอียดปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น และแนวทางการแก้ปัญหา บันทึกผลการพัฒนาตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ขั้นสรุป

1.ตรวจสอบประเมินผล สรุปและรายงานผล เผยแพร่ผลงาน บันทึกผลการพัฒนาตามจรรยาบรรณวิชาชีพเผยแพร่ผลการดำเนินกิจกรรมต่อสาธารณะชนและผู้เกี่ยวข้อง

ประโยชน์/ผลที่ได้รับ ต่อผู้เรียน ต่อครูและบุคลากร ต่อโรงเรียนและชุมชน

1) ครูมีกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป ได้ด้วยตนเอง

2) นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพ

3) ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ กิจกรรมการเรียนรู้

ผลผลิต (Output) ต่อนักเรียน/ครูผู้สอน/และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนครู ผู้ปกครอง ชุมชน ฯลฯ)

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านความสามารถทางความคิด และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จากผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้

2. โรงเรียนมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เกิดจากการใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)

ผลลัพธ์ (Outcome)

ต่อนักเรียน/ครูผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนครู ผู้ปกครอง ชุมชน ฯลฯ)

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านความสามารถทางความคิด และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

2. ครูนำนวัตกรรม เทคนิคการสอนที่หลากหลายมาพัฒนาผู้เรียนโดยกระบวนการจัดการเรียนรู ้ แบบ Active Learning

3. ครูมีความสามารถในการนำกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ มาใช้เพื่อ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

4. สถานศึกษาสามารถพัฒนาระดับการเรียนการสอน คุณภาพของครู และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

โพสต์โดย tthc : [30 มี.ค. 2567 (10:39 น.)]
อ่าน [517] ไอพี : 118.172.47.9
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 23,910 ครั้ง
แบบธรรมเนียม ประเพณีไทย
แบบธรรมเนียม ประเพณีไทย

เปิดอ่าน 41,735 ครั้ง
6 ขั้นตอนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่งขององค์กร
6 ขั้นตอนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่งขององค์กร

เปิดอ่าน 19,685 ครั้ง
ตู้เก็บของจำเป็นต้องมีสำหรับโรงเรียนบ้านนอกหรือไม่
ตู้เก็บของจำเป็นต้องมีสำหรับโรงเรียนบ้านนอกหรือไม่

เปิดอ่าน 36,265 ครั้ง
การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย
การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย

เปิดอ่าน 26,951 ครั้ง
ลอการิทมิกธรรมชาติ
ลอการิทมิกธรรมชาติ

เปิดอ่าน 10,950 ครั้ง
เผยแพร่แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR (ไฟล์ Word)
เผยแพร่แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR (ไฟล์ Word)

เปิดอ่าน 3,111 ครั้ง
การละลาย (Solubility)
การละลาย (Solubility)

เปิดอ่าน 11,473 ครั้ง
คลิปฮ็อต "พลเมืองดี" รุมล็อกตัวหนุ่มเขมรวิ่งราวมือถือสาวเกาหลี-ตบสั่งสอนกลางอนุสาวรีย์ชัยฯ
คลิปฮ็อต "พลเมืองดี" รุมล็อกตัวหนุ่มเขมรวิ่งราวมือถือสาวเกาหลี-ตบสั่งสอนกลางอนุสาวรีย์ชัยฯ

เปิดอ่าน 35,134 ครั้ง
ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ฯ
ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ฯ

เปิดอ่าน 10,560 ครั้ง
บุหรี่ “ไม่สูบ” ไม่ได้เหรอ?
บุหรี่ “ไม่สูบ” ไม่ได้เหรอ?

เปิดอ่าน 14,057 ครั้ง
สูตรอาหารแก้ท้องผูก
สูตรอาหารแก้ท้องผูก

เปิดอ่าน 12,337 ครั้ง
สลัดผักดีกับสุขภาพจริง แต่ต้องกินให้ถูกวิธีด้วยเช่นกัน
สลัดผักดีกับสุขภาพจริง แต่ต้องกินให้ถูกวิธีด้วยเช่นกัน

เปิดอ่าน 17,014 ครั้ง
สวมแหวนนิ้วไหนถึงจะมีโชค
สวมแหวนนิ้วไหนถึงจะมีโชค

เปิดอ่าน 8,469 ครั้ง
รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 3 มกราคม 2559 แถลงผลงานกระทรวงศึกษาธิการ
รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 3 มกราคม 2559 แถลงผลงานกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 19,962 ครั้ง
รู้ไว้ใช่เสียหาย "กัญชง" ต่างจาก "กัญชา" อย่างไร?
รู้ไว้ใช่เสียหาย "กัญชง" ต่างจาก "กัญชา" อย่างไร?

เปิดอ่าน 16,457 ครั้ง
Yahoo ประกาศ 10 อันดับคำค้นยอดนิยมประจำปี 2013
Yahoo ประกาศ 10 อันดับคำค้นยอดนิยมประจำปี 2013
เปิดอ่าน 12,668 ครั้ง
สื่อวีดิทัศน์การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
สื่อวีดิทัศน์การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
เปิดอ่าน 19,886 ครั้ง
ความหมายของเครื่องในพิธี
ความหมายของเครื่องในพิธี
เปิดอ่าน 26,488 ครั้ง
ดูลายมือ "เส้นวาสนา"
ดูลายมือ "เส้นวาสนา"
เปิดอ่าน 11,877 ครั้ง
วันแม่แห่งชาติกับ คำสอนของแม่
วันแม่แห่งชาติกับ คำสอนของแม่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ