ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ด้วยกระบวนการ CM5 ChANGE

บทคัดย่อ

การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ด้วยกระบวนการ CM5 ChANGE มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 2) เพื่อพัฒนากระบวนการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 และ 3) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ด้วยกระบวนการ CM5 ChANGE โดยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน และครูผู้สอน จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ในเรื่องสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ระยะที่ 2 การพัฒนากระบวนการเพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 12 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา จำนวน 3 คน ด้านการพัฒนาคุณธรรม จำนวน 3 คน ด้านการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 3 คน และด้านการวิจัย จำนวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกการประชุม และระยะที่ 3 การศึกษาผลการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ด้วยกระบวนการ CM5 ChANGE กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต จำนวน 19 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 345 คน เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริตระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน แบบประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ด้วยกระบวนการ CM5 ChANGE ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

1.1 ผลการศึกษาจากเอกสาร พบว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ในปี 2561-2562 มีผลการประเมินเพิ่มขึ้น ส่วนในปี 2563 มีผลการประเมินลดลง และปี 2564-2565 มีผลการประเมิน เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลการพัฒนาที่ไม่ต่อเนื่อง และจากแผนการป้องกันทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พบว่า มีข้อมูลบางประเด็นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จะสามารถที่จะพัฒนาและต่อยอดเพิ่มเติมได้อีกคือ ควรมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เท่าเทียมกันทุกคน รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ ต้องมีการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานทุกปี มีการจัดทำแผนงานด้านการป้องกัน รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต อีกทั้งต้องมีการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ตียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น และต้องจัดทำโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

1.2 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก สภาพปัญหาการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พบว่า กิจกรรมการพัฒนาไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับการพัฒนา ขาดการศึกษาความต้องการของผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรและกระบวนการพัฒนาไม่ตรงความต้องการ ไม่สามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้ การดำเนินงานในสถานศึกษาขาดความต่อเนื่อง ขาดแคลนงบประมาณ และขาดการการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด อีกทั้งการดำเนินงานยังขาดความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส พบว่า การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในยุคปัจจุบัน หากขาดการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสแล้ว ปัญหาการคอร์รัปชั่นในประเทศไทยจะสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลเสียต่อทุกคนในประเทศ จึงมีความจำเป็นที่ต้องปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและความโปร่งใสให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

แนวทางและกระบวนการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสให้ประสบความสำเร็จ

ควรศึกษารูปแบบ กระบวนการ ตลอดจนกิจกรรมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต้นแบบ (Best Practice) ที่ได้ดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จ และส่งผลให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสูงขึ้น มาประกอบในการจัดทำกระบวนการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสสอดคล้องกับบริบทของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานทุกขั้นตอน มีการนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง

2. ผลการพัฒนากระบวนการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้ “กระบวนการ CM5 ChANGE” ซึ่งประกอบด้วย 1) หลักการของกระบวนการ ใช้หลักการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และหลักการมีส่วนร่วม 2) วัตถุประสงค์ของกระบวนการ เพื่อการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 3) ขั้นตอนของกระบวนการ CM5 ChANGE มีการดำเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 Check : การศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน ขั้นตอนที่ 2 Awareness : การร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ขั้นตอนที่ 3 Navigation : การใช้แผนในการพัฒนาร่วมกัน ขั้นตอนที่ 4 Go to Goal : ความก้าวหน้าอย่างมั่นคง และขั้นตอนที่ 5 Evolution and Sustainable : ความยืนยงและยั่งยืน และ 4) การประเมินผล พิจารณาจากผลการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส (โครงการโรงเรียนสุจริต) ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย (ITA) และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

3. ผลการศึกษาผลการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ด้วยกระบวนการ CM5 ChANGE

3.1 ผลการประเมินโรงเรียนสุจริต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ผ่านทุกโรงเรียน

3.2 ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.2.1 ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 อยู่ในระดับมากที่สุด

3.2.2 ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 อยู่ในระดับมากที่สุด

3.2.3.ผลการประเมินข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 อยู่ในระดับมากที่สุด

3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ด้วยกระบวนการ CM5 ChANGE

มีคะแนนรวม/เฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย กุณ : [29 มี.ค. 2567 (20:24 น.)]
อ่าน [540] ไอพี : 118.174.122.115
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,363 ครั้ง
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวเกาหลีใต้ชนะจีน 3-2 เซต คว้าที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.56
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวเกาหลีใต้ชนะจีน 3-2 เซต คว้าที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.56

เปิดอ่าน 19,504 ครั้ง
4 ภาษาหลักของโลก สร้าง "โอกาส" ยุคโลกาภิวัตน์
4 ภาษาหลักของโลก สร้าง "โอกาส" ยุคโลกาภิวัตน์

เปิดอ่าน 25,269 ครั้ง
วิธีต้มไข่ให้ปอกง่าย
วิธีต้มไข่ให้ปอกง่าย

เปิดอ่าน 16,798 ครั้ง
ประวัติจังหวัดมุกดาหาร
ประวัติจังหวัดมุกดาหาร

เปิดอ่าน 35,222 ครั้ง
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สพฐ.
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สพฐ.

เปิดอ่าน 220,006 ครั้ง
คำอธิบายการหาคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ตามแบบ ก.ค.ศ.3/1
คำอธิบายการหาคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ตามแบบ ก.ค.ศ.3/1

เปิดอ่าน 20,057 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)การพัฒนารูปแบบการนำครูใหม่เข้าสู่งาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ก.ค.ศ.)การพัฒนารูปแบบการนำครูใหม่เข้าสู่งาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 4,010 ครั้ง
คู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตพืชสกุลกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
คู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตพืชสกุลกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม

เปิดอ่าน 14,855 ครั้ง
ประโยชน์ของ ADSL
ประโยชน์ของ ADSL

เปิดอ่าน 12,497 ครั้ง
มิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม
มิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม

เปิดอ่าน 11,488 ครั้ง
ระวังนะ "ความร้อน" สามารถทำลายข้อมูลใน SSD ได้
ระวังนะ "ความร้อน" สามารถทำลายข้อมูลใน SSD ได้

เปิดอ่าน 92,684 ครั้ง
ดอกไม้ประจำจังหวัด
ดอกไม้ประจำจังหวัด

เปิดอ่าน 11,917 ครั้ง
กาแฟลดอ้วน ผอมชัวร์หรือมั่วนิ่ม
กาแฟลดอ้วน ผอมชัวร์หรือมั่วนิ่ม

เปิดอ่าน 15,137 ครั้ง
คู่มือการเลือกผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการเลือกผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

เปิดอ่าน 36,197 ครั้ง
การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)
การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)

เปิดอ่าน 11,741 ครั้ง
7 วิธีทำให้หน้าเด็ก
7 วิธีทำให้หน้าเด็ก
เปิดอ่าน 8,752 ครั้ง
คุณคิดว่าคอมพิวเตอร์เร็วขนาดไหน?
คุณคิดว่าคอมพิวเตอร์เร็วขนาดไหน?
เปิดอ่าน 9,223 ครั้ง
เพราะเหตุใด? หนุ่มญี่ปุ่นจึงโพสต์เตือนคนไทย อาจแห้วงานเพราะเฟซบุ๊ก!
เพราะเหตุใด? หนุ่มญี่ปุ่นจึงโพสต์เตือนคนไทย อาจแห้วงานเพราะเฟซบุ๊ก!
เปิดอ่าน 18,951 ครั้ง
"ข่าลิง" คืออะไร?
"ข่าลิง" คืออะไร?
เปิดอ่าน 17,567 ครั้ง
วิธีดูแลรักษาโซฟาหนัง
วิธีดูแลรักษาโซฟาหนัง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ