ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
Ls Good Learning ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหลังสวน

ชื่อผลงาน (Best Practice) ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Ls Good Learning

หน่วยงาน/สถานศึกษา กศน.อำเภอหลังสวน

ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1. ความสำคัญ และความเป็นมา

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงานที่ผ่านมา

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร มีนโยบายให้ กศน.อำเภอหลังสวน จัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน ทั้งนี้การตอบสนองนโยบาย ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร จะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากร คณะครูซึ่งเป็นผู้ดูแลใกล้ชิด เป็นผู้สอน ผู้ซี้แนะ และผู้อำนวยความสะดวกให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้นั้น จึงต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใฝ่หาความรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้เรียนและสามารถนำพาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ในสถานการณ์บังคับ อาทิเช่น สถานการณ์การแพร่กระจายของโรค โควิค-๑๙ ในปัจจุบัน เป็นต้น ซึ่งการมีทักษะความชำนาญ การสร้างสรรค์ในการพัฒนาการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ หากแต่ละบริบทต้องอาศัยเครื่องมือเพื่อเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก และลดการพบปะ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

กศน.อำเภอหลังสวน จึงได้จัดโครงการจัดทำระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Ls Good Learning ขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อและเทคโนโลยี อีกทั้งยังให้ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ และสามารถเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Ls Good Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.สภาพทั่วไป

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ตั้งอยู่ทางตอนล่างของจังหวัดชุมพร มีอาณาเขตติดต่อกับเขต

การปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอทุ่งตะโก

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอละแม

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพะโต๊ะ อำเภอละอุ่น (จังหวัดระนอง) และอำเภอสวี

ลุ่มน้ำหลังสวนเป็นแหล่งที่มนุษย์เข้ามาอาศัยตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะ

ที่อำเภอพะโต๊ะได้พบหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญคือ เครื่องมือหินขัดประเภทขวาน แต่เนื่องจากแม่น้ำ

หลังสวนเป็นแม่น้ำสายสั้น ๆ และมีที่ราบลุ่มน้อย ชุมชนในบริเวณดังกล่าวจึงไม่อาจจะพัฒนาเป็นชุมชนเกษตรกรรมขนาดใหญ่เหมือนเมืองชุมพร ไชยา นครศรีธรรมราช และพัทลุงได้ บทบาทของเมืองหลังสวน

ในระยะเริ่มแรกจึงเป็นเพียงชุมชนท่าเรือข้ามคาบมหาสมุทร และหมู่บ้านเกษตรกรรมขนาดเล็ก ดังนั้นจึงต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของศูนย์อำนาจการปกครองท้องถิ่นที่มีอำนาจมากกว่าคือ เมืองชุมพร ตลอดมา

หลังสวนเป็นหัวเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในแหลมมลายู เคยได้รับการยกฐานะเป็นหัวเมืองจัตวาขึ้นต่อกรุงเทพมหานครโดยตรงในสมัยต้นรัชกาลที่ 5 ครั้นเมื่อจัดตั้งมณฑลชุมพรในปี พ.ศ. 2439 หลังสวนจึงเป็นจังหวัดหนึ่งของมณฑลชุมพร และภายหลังได้ยุบจังหวัดหลังสวนลงเป็นอำเภอหลังสวน ขึ้นกับจังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2475 ตราบเท่าทุกวันนี้

วัตถุประสงค์ของวิธี หรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ

1. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Ls Good Learning เป็น Application Ls Good Learning สำหรับนักศึกษา และประชาชนอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Ls Good Learning

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

มีผู้ใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Ls Good Learning จำนวน 5,000 ครั้ง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Ls Good Learning เป็น Application Ls Good Learning สำหรับนักศึกษา และประชาชนอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ร้อยละ 100

ผู้ใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Ls Good Learning มีความพึงพอใจร้อยละ 80

ในระดับดีขึ้นไป

3. ผลการดำเนินการ

ระบุผลการดำเนินการตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่กำหนดทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ

1. มีผู้ใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Ls Good Learning จำนวน 5,000 ครั้ง

2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Ls Good Learning เป็น Application Ls Good Learning สำหรับนักศึกษา และประชาชนอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ร้อยละ 100

3. ผู้ใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Ls Good Learning มีความพึงพอใจร้อยละ 80

ในระดับดีขึ้นไป

เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนของ Best Practice แล้ว ส่งผลต่อหน่วยงาน/สถานศึกษาอย่างไร

1. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนดีขึ้น มีนักศึกษาสอบ N-Net ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม วิชาทักษะการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

4. ความรู้ที่ได้รับ

การจัดเรียนการเรียนรู้ทางออนไลน์ในยุคดิจิทัล เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวิธีเรียน

ที่เป็นอยู่เดิมเป็นการเรียนที่ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่าง มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งการสอนแบบออนไลน์มีองค์ประกอบ ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน เนื้อหา สื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดและ การประเมินผล โดยรูปแบบการเรียนการสอนมีหลากหลายวิธี ที่จะทำให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้ การพิจารณาองค์ประกอบและรูปแบบ ที่สอดคล้อง เหมาะสมกับลักษณะวิชา และบริบทของผู้เรียนจะนำไปสู่ การจัดการเรียนรู้ทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่การเรียนรู้เป็นเรื่องที่เห็นได้ ชัดเจนที่สุด ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์คอนเทนต์ (Content) อำนวยความสะดวกการสอนได้แค่ปลายนิ้ว ทำให้เราสามารถเรียนรู้ทุกเนื้อหาได้จากทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการเรียนรู้วิถีใหม่ (New Normal) ฉะนั้น การเตรียมการ และการฝึกฝนทักษะของครูไม่ว่าจะพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร การถ่ายทอด และการเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดี รวมทั้งความกระตือรือร้นในการบริหารจัดการปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ และประเมินผลที่เหมาะสมกับสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครู ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้เรียน โดยก้าวข้ามข้อจำกัดเรื่องสถานที่ และอุปสรรคต่างๆ ได้ในที่สุด

5. ปัจจัยความสำเร็จ

1. สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร มีนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน

2. ผู้บริหารให้ความสำคัญ และกำหนดเป็นแนวทางในการกำกับ ติดตามการจัดกระบวนการดำเนินงาน มอบหมายงาน และหน้าที่อย่างชัดเจน

3. ได้รับความร่วมมือจาก กศน.ตำบล จำนวน ๑๓ กศน.ตำบล

4. ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในส่วนวิจัย และพัฒนา มีการประสานงานที่ดี ทำให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์

6. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ และ/หรือรางวัลที่ได้รับ

1. เผยแพร่ผลงานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Ls Good Learning แก่ครูประจำกลุ่มในค่ายทหาร ณ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

2. เผยแพร่ผลงาน และจัดนิทรรศการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Ls Good Learning สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร

3. เผยแพร่ผลงานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Ls Good Learning แก่ประชาชนอำเภอ

หลังสวน จังหวัดชุมพร

โพสต์โดย ครูต้น : [4 ธ.ค. 2566 (13:55 น.)]
อ่าน [170] ไอพี : 118.173.207.160
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,826 ครั้ง
เงินตราของเวียดนามตอนที่ 1
เงินตราของเวียดนามตอนที่ 1

เปิดอ่าน 238,331 ครั้ง
คำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ
คำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 17,213 ครั้ง
ประโยชน์ของ "ผักแพว"
ประโยชน์ของ "ผักแพว"

เปิดอ่าน 48,741 ครั้ง
ตัวอย่างใบงานจากการ์ตูนความรู้
ตัวอย่างใบงานจากการ์ตูนความรู้

เปิดอ่าน 28,740 ครั้ง
อกคศ.เขตพื้นที่ฯ เลื่อนเงินเดือนครู : ต้อนคนเข้าพวก
อกคศ.เขตพื้นที่ฯ เลื่อนเงินเดือนครู : ต้อนคนเข้าพวก

เปิดอ่าน 12,058 ครั้ง
ดิจิตอลอีสาน...ใบลานอิเลคทรอนิกส์
ดิจิตอลอีสาน...ใบลานอิเลคทรอนิกส์

เปิดอ่าน 4,353 ครั้ง
7 สาเหตุนอนไม่หลับและเคล็ดลับแก้ไข
7 สาเหตุนอนไม่หลับและเคล็ดลับแก้ไข

เปิดอ่าน 9,357 ครั้ง
ระวัง! อาหารจะทำให้คุณขาดน้ำ
ระวัง! อาหารจะทำให้คุณขาดน้ำ

เปิดอ่าน 32,772 ครั้ง
สมุนไพรใกล้บ้าน มารู้จัก "เจตมูลเพลิง" กันดีกว่า
สมุนไพรใกล้บ้าน มารู้จัก "เจตมูลเพลิง" กันดีกว่า

เปิดอ่าน 17,503 ครั้ง
พี่น้องร่วมสาบาน
พี่น้องร่วมสาบาน

เปิดอ่าน 13,670 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : ปรัชญาการศึกษาไทยในปัจจุบันคือ?
ตูนส์ศึกษา : ปรัชญาการศึกษาไทยในปัจจุบันคือ?

เปิดอ่าน 453,639 ครั้ง
nouns Countable/Uncountable Nouns - นามนับได้/ไม่ได้
nouns Countable/Uncountable Nouns - นามนับได้/ไม่ได้

เปิดอ่าน 10,693 ครั้ง
ดูกันหรือยัง "กังนัม สไตล์" Original
ดูกันหรือยัง "กังนัม สไตล์" Original

เปิดอ่าน 9,018 ครั้ง
พระสังฆราชประทานพระโอวาทวันอาสาฬหบูชา
พระสังฆราชประทานพระโอวาทวันอาสาฬหบูชา

เปิดอ่าน 25,794 ครั้ง
วิวัฒนาการมนุษย์
วิวัฒนาการมนุษย์

เปิดอ่าน 13,272 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปอะไร ? โดย ดร. วิชัย พยัคฆโส
ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปอะไร ? โดย ดร. วิชัย พยัคฆโส
เปิดอ่าน 36,659 ครั้ง
อบรมการสร้าง 7 อุปนิสัย ให้เด็กดีมีความสุข
อบรมการสร้าง 7 อุปนิสัย ให้เด็กดีมีความสุข
เปิดอ่าน 35,762 ครั้ง
ใบบัว มีคุณประโยชน์อย่างไรบ้าง?
ใบบัว มีคุณประโยชน์อย่างไรบ้าง?
เปิดอ่าน 104,875 ครั้ง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน
เปิดอ่าน 107,200 ครั้ง
การกำเนิดของศาสนาพราหมณ์
การกำเนิดของศาสนาพราหมณ์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ