ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ในครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) 2) เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) 3) เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 4) เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ด้านผลผลิต (Product Evaluation) เกี่ยวกับพฤติกรรมและคุณลักษณะของนักเรียน ครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 207 คน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ครูผู้สอน จำนวน 14 คน นักเรียน จำนวน 92 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 92 คน ค่าสัมประสิทธิ์ของความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 และเครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 5 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.969 ฉบับที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.928 ฉบับที่ 3 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.973 ฉบับที่ 4 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.929 และฉบับที่ 5 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.806 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ พบว่า 1) การประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม พบว่า มีระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.27, S.D. = 0.55) 2) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ พบว่า มีระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.29, S.D. = 0.40) 3) การประเมินด้านกระบวนการ พบว่า มีระดับความสอดคล้อง อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.33, S.D. = 0.51) 4) ด้านผลผลิต (Product) เกี่ยวกับพฤติกรรมและคุณลักษณะของนักเรียน ครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า มีระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.16, S.D. = 0.39) และความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อโครงการ พบว่า มีระดับความพึงพอใจสอดคล้อง อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.23, S.D. = 0.55)

ผลการประเมินโครงการ

1. ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context )

ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูผู้สอน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกฝ่าย สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัดและนโยบายของโรงเรียนและโครงการมีในแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน และเครื่องมือของโครงการ มีความเหมาะสม รวมทั้งกิจกรรมในการนิเทศภายในสถานศึกษามีความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการสอดคล้องกับผลการประเมินของ วันซาวีลา เบ็ญลาเตะ (2563) ทำการประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พบว่า ผลการประเมินปัจจัยด้านบริบทที่ใช้ในการดำเนินโครงการนิเทศภายใน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยงในภาพรวม ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและผ่านกณฑ์การประเมินทุกด้าน ทั้งนี้เนื่องมาจากหลักการและเหตุผลของโครงการนิเทศภายในมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของภาคีเครือข่าย คือ นักเรียน คณะครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักการและเหตุผลสอดคล้องกับจุดเน้น นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา และวัตถุประสงค์กับเป้าหมายของโครงการนิเทศภายในมีความเป็นไปได้สามารถนำมาใช้ได้จริง สอดคล้องกับผลการประเมินของ จิดาภา ใจห่อ (2559) ทำการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านท่ามะกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ด้วยรูปแบบ CIPP Model พบว่า ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมในภาพรวม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ใน ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ วัตถุประสงค์ของโครงการนิเทศ ภายในมีความเหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาของโรงเรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โครงการนิเทศภายในส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)

ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูผู้สอน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและวางแผนการจัดกิจกรรมไว้อย่างชัดเจนเป็นระบบ มอบหมายงานให้คณะทำงานได้มีบทบาท ส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและประสานงานระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศอย่างสม่ำเสมอ มีการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานในด้านอาคารสถานที่ที่มีความเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/เครื่องมือในการนิเทศภายในครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจวิธีการปฏิบัติกิจกรรม และมีส่วนร่วมในการจัดการนิเทศของโรงเรียน และ วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณในการดำเนินโครงการมีเพียงพอสะดวกในการเบิกจ่ายงบประมาณ สอดคล้องกับผลการประเมินของ รัตนันต์ สมพงศ์ (2564 ) ทำการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนระโนดวิทยา โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนระโนดวิทยาโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ครูผู้สอนมีความเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.65, S.D. = 0.21) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นโดยรวม มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.67, S.D. = 0.17) ในระดับมากที่สุด เช่นกัน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด สอดคล้องกับผลการประเมินของ นางสาวปุณยนุช พิมพา (2564) ได้ดำเนินการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 4 ปีการศึกษา 2564 พบว่า การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 พบว่า ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับผลการประเมินของ ศิวพร กาจันทร์ (2564 ) ทำการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการนิเทศภายใน มีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.70 , S.D. = 0.42) อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น

3. ด้านกระบวนการ (Process)

ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่า ครูผู้สอน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะการดำเนินงานตามแผนงาน การปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ กระบวนการและการจัดกิจกรรมนิเทศภายใน การประเมินผลการนิเทศภายใน และการบริหารกระบวนการนิเทศภายใน ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากการดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ครูมีส่วนในการปฏิบัติตามขั้นตอน ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินงาน และเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมวางแผนปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการไปในทิศทางเดียวกันและมีรูปแบบกิจกรรมครอบคลุมชัดเจนทุกด้าน มีการยกย่องชมเชยสร้างขวัญและกำลังใจผู้รับผิดชอบโครงการ จึงทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สอดคล้องกับผลการประเมินของ จักรภพ เนวะมาตย์ (2560) ทำการประเมินโครงการนิเทศภายในวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการนิเทศภายในวิทยาลัยเทคนิคตากในภาพรวม ครูผู้สอน มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละเรื่อง เรื่องที่มีความเหมาะสมสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เรื่องคณะกรรมการนิเทศภายในทำการนิเทศ ที่มุ่งดูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รองลงมามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้แก่เรื่อง การใช้เทคนิควิธีการนิเทศโดยทางอ้อมหลายๆ วิธี เช่น การประชุมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ส่วนเรื่องที่มีความเหมาะสมต่ำสุด อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีคะแนนเท่ากัน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง การปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในปฏิทินการปฏิบัติการนิเทศภายในและการจัดให้มีการยกย่องชมเชยผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมเมื่อประสบผลสำเร็จ และสอดคล้องกับผลการประเมินของ จามร วรรณากาญจน์ (2563) ได้ดำเนินการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น พบว่า ด้านกระบวนการดำเนินงานพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเห็นต่อผลการดำเนินการโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ปีการศึกษา 2563 ด้านกระบวนการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นต่อผลการดำเนินการอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนกำหนดกิจกรรมโครงการสอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษา ลำดับต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประเมินผลโครงการตามความเหมาะสม

4. ด้านผลผลิต (Product)

4.1 พฤติกรรมและคุณลักษณะของนักเรียน ครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมพฤติกรรมและคุณลักษณะของนักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ชัดเจน เพราะการดำเนินโครงการตั้งแต่การประเมินสภาพปัญหาความต้องการ ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการเป็นไปตามหลักวิชาการ มีการติดตามประเมินผลและรายงานผล จึงส่งผลให้พฤติกรรมและคุณลักษณะของนักเรียนมีความเอื้อเฟื้อ เอื้ออาทร ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ อย่างสม่ำเสมอ กล้าแสดงออก มีวินัยในตนเองและปฏิบัติตามข้อตกลงของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษา มีกระบวนการคิด ควบคุมตนเองได้เหมาะสมกับวัย รู้จักสรุปและบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด และพฤติกรรมและคุณลักษณะของครูผู้สอนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กำหนดเป้าหมายคุณภาพนักเรียน ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน วัดและประเมินผล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และพฤติกรรมและคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนิเทศภายใน นิเทศภายในอย่างเป็นกัลยาณมิตร เปิดโอกาสให้ครูเสนอความคิดและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สอดคล้องกับผลการประเมินของ ศักดา ใจตรง (2564) ทำการประเมินโครงการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ พบว่า ด้านผลผลิตของโครงการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม มีการปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด จากการศึกษา พบว่า โครงการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมได้พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างชัดเจน คือ ความสนใจความรับผิดชอบในการเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ทักษะในการทำกิจกรรมกลุ่มโดยแบ่งหน้าที่รับผิดซอบตามความถนัด การรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการดำเนินโครงการตั้งแต่การประเมินสภาพปัญหาความต้องการปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการเป็นไปตามหลักวิซาการ ติดตามประเมินผลและรายงานผลและการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมและชุมชนให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับผลการประเมินของ ศิรินาถ อุดมถิรพันธุ์ (2564) ทำการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนตามวงจรคุณภาพ โดยใช้แบบจำลอง (CIPP Model) พบว่า การประเมินผลผลิตของโครงการ เป็นการประเมินผลที่ได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย ผลการดำเนินกิจกรรมตาม โครงการ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน ความพึงพอใจของนักเรียนต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูและความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อคุณภาพของนักเรียน การประเมินผลผลิตของโครงการจำนวน 4 ตัวชี้วัด พบว่า ในภาพรวมผ่านเกณฑ์ประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ใช้รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันต่อเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ประกอบกับผู้ปกครองมีความศรัทธา และให้การยอมรับในตัวครู ให้การสนับสนุนในกิจกรรมของโรงเรียน ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับผลการประเมินของ ศิรินาถ อุดมถิรพันธุ์ (2564) ทำการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนตามวงจรคุณภาพ โดยใช้แบบจำลอง (CIPP Model) พบว่า สำหรับการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.57 , S.D. = 0.65) โดยผู้ปกครองเห็นว่านักเรียนได้เรียนรู้ ด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ในลำดับสูงสุด ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.85, S.D. = 0.44) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนได้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน อย่างเต็มตามศักยภาพ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สอดคล้องกับ วันซาวีลา เบ็ญลาเตะ (2563 : บทคัดย่อ) ได้ดำเนินการประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านตันหยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พบว่า ด้านความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาต่อโครงการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นหยงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง

สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม

การดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ พบว่า ผลการประเมินของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ถือว่าอยู่ในระดับที่พึงพอใจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Stuflebeam et al, 1971, p. 128) และควรรักษามาตรฐานหรือพัฒนาแบบต่อยอดต่อไป และควรให้มีการดำเนินงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ในปีการศึกษาถัดไป สอดคล้องกับผลการประเมินของ ศรีภาวรรณ ไสโสภา (2565) ทำการประเมินโครงการนิเทศภายในแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพโรงเรียนตะคร้อพิทยา อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ผลการประเมินของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อโครงการนิเทศภายในแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ โรงเรียนตะคร้อพิทยา อำภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 1) ด้านสภาพแวดล้อม พบว่าสภาพแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อเช่นเดียวกัน 2) ด้านปัจจัยการดำเนินงานพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ 3) ด้านกระบวนการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อเช่นเดียวกัน 4) ด้านผลผลิต พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการประเมินไปใช้

จากผลการประเมิน พบว่า โครงการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ด้านบริบทและสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน หมายถึง โครงการนิเทศภายในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ประสบความสำเร็จ ซึ่งแสดงว่า การดำเนิน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 2) กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้ 3) กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และ 4) กิจกรรมการอบรมและพัฒนาบุคลากร ซึ่งผลการประเมินระดับความสอดคล้องเหมาะสม ทั้ง 4 กิจกรรม พบว่า กิจกรรมการอบรมและพัฒนาบุคลากร มีระดับความสอดคล้องเหมาะสมเป็นลำดับสุดท้าย ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มากยิ่งขั้น เพื่อพัฒนาพฤติกรรมและคุณลักษณะของนักเรียน ครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษาให้มีทิศทางพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

2. ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการพัฒนารูปแบบของการนิเทศรูปแบบระบบออนไลน์เพื่อความสะดวกในการการประเมินโครงการต่างๆ และส่งผลต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในปีการศึกษาต่อไป

2.2 ควรส่งเสริมให้บุคลาการในโรงเรียนมีการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศภายใน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียนและชุมชน

2.3 ควรมีการประเมินโครงการที่จัดขึ้นในโรงเรียนเป็นระยะเพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทั้งระบบ

โพสต์โดย เจี๊ยบ : [3 ธ.ค. 2566 (21:10 น.)]
อ่าน [205] ไอพี : 49.228.178.164
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 4,353 ครั้ง
7 สาเหตุนอนไม่หลับและเคล็ดลับแก้ไข
7 สาเหตุนอนไม่หลับและเคล็ดลับแก้ไข

เปิดอ่าน 11,421 ครั้ง
เตือนกินเค็มจัดเป็นมะเร็งกระเพาะ ยังทำให้ความดันโลหิตถีบตัวขึ้นสูง
เตือนกินเค็มจัดเป็นมะเร็งกระเพาะ ยังทำให้ความดันโลหิตถีบตัวขึ้นสูง

เปิดอ่าน 24,838 ครั้ง
รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 23,970 ครั้ง
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4

เปิดอ่าน 10,841 ครั้ง
เกาหลีแพลนสร้าง แดจังกึม 2
เกาหลีแพลนสร้าง แดจังกึม 2

เปิดอ่าน 16,162 ครั้ง
เม็ดแมงลัก สมุนไพรเด็ด ช่วยให้หุ่นสวย สุขภาพดี
เม็ดแมงลัก สมุนไพรเด็ด ช่วยให้หุ่นสวย สุขภาพดี

เปิดอ่าน 4,032 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ

เปิดอ่าน 12,311 ครั้ง
ว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก

เปิดอ่าน 42,101 ครั้ง
เทคนิคการปลูกไม้ผลในภาชนะ ที่ได้ผลดีกว่าปลูกลงดิน
เทคนิคการปลูกไม้ผลในภาชนะ ที่ได้ผลดีกว่าปลูกลงดิน

เปิดอ่าน 15,450 ครั้ง
ดูให้รู้ - โรงเรียนญี่ปุ่น
ดูให้รู้ - โรงเรียนญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 25,846 ครั้ง
แมงมุม
แมงมุม

เปิดอ่าน 58,678 ครั้ง
สูตรปริมาตรทรงกระบอก
สูตรปริมาตรทรงกระบอก

เปิดอ่าน 13,980 ครั้ง
การออกกำลังของผู้ที่มีโรคหัวใจ
การออกกำลังของผู้ที่มีโรคหัวใจ

เปิดอ่าน 12,918 ครั้ง
นาฬิกาชีวิต องค์รวมสุขภาพแบบ A.M./P.M.
นาฬิกาชีวิต องค์รวมสุขภาพแบบ A.M./P.M.

เปิดอ่าน 20,814 ครั้ง
ฮือฮา! นักวิทยาศาสตร์ค้นพบคลื่นความโน้มถ่วง-ทฤษฎี 100 ปีที่แล้วของไอน์สไตน์!
ฮือฮา! นักวิทยาศาสตร์ค้นพบคลื่นความโน้มถ่วง-ทฤษฎี 100 ปีที่แล้วของไอน์สไตน์!

เปิดอ่าน 14,593 ครั้ง
คืนผิวหน้าสวยด้วยฟักทอง
คืนผิวหน้าสวยด้วยฟักทอง
เปิดอ่าน 12,880 ครั้ง
ไข่กระโดด ไปดูกันครับ วิทย์ล้วนๆ
ไข่กระโดด ไปดูกันครับ วิทย์ล้วนๆ
เปิดอ่าน 23,758 ครั้ง
ก้อนอะไรกลมๆ บนดาวอังคาร?
ก้อนอะไรกลมๆ บนดาวอังคาร?
เปิดอ่าน 10,167 ครั้ง
วิธีแต่งหน้าใส ๆ สวยสบายผิวหน้า
วิธีแต่งหน้าใส ๆ สวยสบายผิวหน้า
เปิดอ่าน 2,514 ครั้ง
วัยทำงานนั่งนาน 8 ชั่วโมง เมินขยับ ไม่มีกิจกรรมทางกาย เสี่ยงอ้วนลงพุง
วัยทำงานนั่งนาน 8 ชั่วโมง เมินขยับ ไม่มีกิจกรรมทางกาย เสี่ยงอ้วนลงพุง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ