ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพโรงเรียนชายขอบ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพโรงเรียนชายขอบ

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อผู้วิจัย ดร.สุวิมล ไวยารัตน์ นางบุปผา มุระชีวะ

ปีที่แล้วเสร็จ 2565

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพของโรงเรียนชายขอบ 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพของโรงเรียนชายขอบ 3) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพของโรงเรียนชายขอบ มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 1) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพของโรงเรียนชายขอบ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ตารางวิเคราะห์เนื้อหา 2) การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ ของโรงเรียนชายขอบ จำนวน 5 แห่ง ที่มีการปฏิบัติที่ดี เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบศึกษาเอกสารและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 3) ยกร่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพในโรงเรียนชายขอบ 4) ตรวจสอบร่างรูปแบบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 17 คน จากการสนทนากลุ่ม 5) การประเมินความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ของรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพของโรงเรียนชายขอบ กลุ่มประชากรคือ ผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ชายขอบ 10 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 393 แห่ง กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan โดยการกำหนดสัดส่วนให้ครอบคลุมทุกอำเภอ มีกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 196 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพของโรงเรียนชายขอบ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดอุบลราชธานี มี 8 องค์ประกอบ คือ การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ การระดมความคิด เครือข่ายการจัดการศึกษาวิชาชีพ การจัดการแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาบุคลากร การจัดกิจกรรมการเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง การรายงานผลการดำเนินงานกับผู้เกี่ยวข้อง นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 2) ผลการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพในโรงเรียนชายขอบ (UBN SMART Model) มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (Unit Management : U) คือ การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามความต้องการ จำเป็นของโรงเรียนและท้องถิ่น และการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม (2) การระดมความคิด (Brainstorming : B) คือ กระบวนการในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการ SWOT (3) เครือข่ายการจัดการศึกษาวิชาชีพ (N : Network) คือการสร้างเครือข่ายและการประสานงาน (4) การจัดการแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม (Sufficiency : S) คือ การจัดสร้างจัดหา การปรับปรุง และการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (5) การพัฒนาบุคลากร (Man : M) คือ การส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพให้กับบุคลกรในโรงเรียน (6) การจัดกิจกรรมการเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง (Activities : A) คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการประกอบอาชีพ และการวัดประเมินผล (7) การรายงานผลการดำเนินงานกับผู้เกี่ยวข้อง (Reporting : R) คือ กระบวนการนำเสนอผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ (8) การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ (Technology : T) คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ 3) ผลการประเมินรูปแบบมีความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติ และมีประโยชน์อยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ รูปแบบการส่งเสริมทักษะอาชีพ การบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนชายขอบ

Name of research : Educational management model for occupation in

marginal schools under the Ministry of Education in

Ubon Ratchathani Province.

Name of researcher : Dr. Suvimol Waiyarat Mrs. Buppha Murachiva

Year completed : 2022

Abstract

The objective of this research were 1) to study the current condition of the occupational education management of the border schools; 2) to create a model of the occupational education management of the border schools; 3) to assess the educational management model for occupations of border school. The procedure are as follow. 1) the study of documents and research related to the management of education for occupations of the border schools, the data was collected by using the content analysis table;2) the study of conditions and guidelines for occupational education management of five border school having good practices. The data collections tool were the document study and interview and analyzed by content analysis. 3) Drafting a model of educational management for occupations in border school. 4) examine the model draft by 17 experts from the group discussion.5) assessment of the feasibility and usefulness of the educational management model for occupation of border schools. The population group was school administrators in 10 border areas, Ubonratchathani province, 393 places. The sample size was determined using the ready-made tables of Krejcie and Morgan by determining the proportions to cover all districts with a sample of 196 school. The instrument used to collect the data was a questionnaire and the data was analyzed using mean and standard deviation.

The results showed that 1) Conditions of Educational Administration for Occupational Education of Border Schools under the Ministry of Education in Ubon Ratchathani Province. Consisting of School-based administration to promote professional skills, brainstorming Professional Education Management Network, Management of learning resources and the environment, personnel development, learning by doing activities, reporting the operating results to related parties, Applying technology in the management. 2) The result of creating an educational management model for occupation in border schools (UBN SMART Model) consist of eight components.1) Management for promoting the occupational skills by using the school as a base (Unit Management: U) is the management of educational institutions according to the needs necessities of School and locality necessities, management based on participation principles. 2) Brainstorming (Brainstorming: B) is the process of analyzing the environment inside and outside the school by using SWOT technique. 3) Professional Education Management Network (N: Network) is networking and coordination. (4) Management of learning resources and

environment (Sufficiency: S) is the procurement, improvement and modification of the physical environment. 5) Personnel development (Man : M) is to promote the development of professional skills for school personnel (6) Organizing learning activities with learning by doing practice (Activities: A) is organizing the teaching and learning processes for occupations and evaluation (7) Reporting of results to related parties (Reporting: R) is a systematic process of presenting the results of operations. 8) Using technology in management (Technology: T) is the application of technology to be applied in the management of education for occupation.3The results of the model assessment are practical and useful at a high level.

Keywords: pattern of promoting career skill, Education management, border school

โพสต์โดย สุวิมล_LEE : [2 ธ.ค. 2566 (11:52 น.)]
อ่าน [206] ไอพี : 49.228.41.228
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,227 ครั้ง
7 วิธี เอาชนะริ้วรอย
7 วิธี เอาชนะริ้วรอย

เปิดอ่าน 30,502 ครั้ง
ม่วงส่าหรี
ม่วงส่าหรี

เปิดอ่าน 41,146 ครั้ง
คำแนะนำสำหรับนักเรียน และ ครูผู้สอน ในการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย
คำแนะนำสำหรับนักเรียน และ ครูผู้สอน ในการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย

เปิดอ่าน 8,061 ครั้ง
Google Me เตรียมชนขาใหญ่ Facebook
Google Me เตรียมชนขาใหญ่ Facebook

เปิดอ่าน 30,058 ครั้ง
ตำนานเมืองสุรินทร์
ตำนานเมืองสุรินทร์

เปิดอ่าน 21,111 ครั้ง
อ่านหนังสือแล้วง่วง ทำไงดี มาทางนี้ซิ เรามีคำตอบ
อ่านหนังสือแล้วง่วง ทำไงดี มาทางนี้ซิ เรามีคำตอบ

เปิดอ่าน 18,675 ครั้ง
คลิปยอดฮิต ครูนกเล็ก ร้อง PPAP สอนเด็กนักเรียน
คลิปยอดฮิต ครูนกเล็ก ร้อง PPAP สอนเด็กนักเรียน

เปิดอ่าน 8,419 ครั้ง
ตำนานสงกรานต์
ตำนานสงกรานต์

เปิดอ่าน 14,182 ครั้ง
ระวัง! ของกินเล่นพลังงานสูง
ระวัง! ของกินเล่นพลังงานสูง

เปิดอ่าน 28,830 ครั้ง
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2553
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2553

เปิดอ่าน 11,421 ครั้ง
เตือนกินเค็มจัดเป็นมะเร็งกระเพาะ ยังทำให้ความดันโลหิตถีบตัวขึ้นสูง
เตือนกินเค็มจัดเป็นมะเร็งกระเพาะ ยังทำให้ความดันโลหิตถีบตัวขึ้นสูง

เปิดอ่าน 19,984 ครั้ง
24 กันยายน วันมหิดล
24 กันยายน วันมหิดล

เปิดอ่าน 13,975 ครั้ง
ถั่วพร้า
ถั่วพร้า

เปิดอ่าน 9,649 ครั้ง
หัวเราะฮา ฮ่า เป็นยาวิเศษ!!
หัวเราะฮา ฮ่า เป็นยาวิเศษ!!

เปิดอ่าน 16,133 ครั้ง
เรียนคณิต ใครว่ายาก
เรียนคณิต ใครว่ายาก

เปิดอ่าน 29,439 ครั้ง
น้ำแร่และน้ำเปล่าแตกต่างกันอย่างไร
น้ำแร่และน้ำเปล่าแตกต่างกันอย่างไร
เปิดอ่าน 13,297 ครั้ง
รู้ทันดอกเบี้ยบัตรเครดิต คิดให้ดีก่อนรูด
รู้ทันดอกเบี้ยบัตรเครดิต คิดให้ดีก่อนรูด
เปิดอ่าน 24,064 ครั้ง
กำเนิดไอศครีม มาจากที่ใด
กำเนิดไอศครีม มาจากที่ใด
เปิดอ่าน 10,732 ครั้ง
"อัดความรู้" แต่แบเบาะ สร้างอนาคตเด็กได้จริงหรือ?
"อัดความรู้" แต่แบเบาะ สร้างอนาคตเด็กได้จริงหรือ?
เปิดอ่าน 40,970 ครั้ง
ประโยชน์ 5 ข้อของการรีไฟแนนซ์บ้าน
ประโยชน์ 5 ข้อของการรีไฟแนนซ์บ้าน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ