ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ผู้วิจัย นายสุรวุฒิ พวงจำปา

ปีที่ทำการวิจัย ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

การดำเนินการเพื่อการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วก่อนและหลังการดำเนินงานโครงการ 3) เพื่อหาแนวทาง

ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู จำนวน 48 คน นักเรียน จำนวน 268 คน คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน (ยกเว้นผู้แทนครู และผู้อำนวยการโรงเรียน) ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 268 คน โดยให้นักเรียนหนึ่งคนมีผู้ปกครองหนึ่งคน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

เครื่องมือที่ใช้ มี 3 ฉบับ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท ดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบประเมินปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context evaluation) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 34 ข้อ

ฉบับที่ 2 แบบประเมินด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการ (Process evaluation) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 16 ข้อ

ฉบับที่ 3 แบบประเมินด้านผลผลิตของโครงการ (Outcome evaluation) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 30 ข้อ

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ก่อนและหลังการดำเนินงานโครงการ โดยรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการดำเนินงานโครงการ มีผลการพัฒนานักเรียนสูงกว่าก่อนการดำเนินงานโครงการ

3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีดังนี้

3.1 ด้านความมีระเบียบวินัย ผู้บริหารและครูควรส่งเสริมความมีระเบียบวินัยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนักเรียนสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ในตัวของนักเรียน ถ้าผู้เรียนได้ปฏิบัติสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งผู้บริหาร และครู ควรปฏิบัติเป็นแบบอย่างและการดูแลให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง

3.2 ด้านความรับผิดชอบ ผู้บริหารและครูควรทำความเข้าใจกิจกรรมเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยให้นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดวางแผนทำงานด้วยความรอบคอบ

3.3 ด้านการประหยัดและอดออม ผู้บริหารและครูควรส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องจากคุณธรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีจึงควรนำมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะการรู้จักใช้ รู้จักจ่ายเงิน รู้จักเก็บเล็กผสมน้อย การเก็บสะสมเงินเหลือจ่าย ทุกคนต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นของตนเองให้เป็นชีวิตจริง

3.4 ด้านความเมตตากรุณา และเสียสละเพื่อส่วนรวม ผู้บริหารและครูควรหากิจกรรมเสริมสร้างความมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี มาใช้ฝึกนักเรียนให้มากขึ้น โดยกิจกรรมปฏิบัติธรรมฟังเทศน์บูรณาการในการเรียนรู้ทุกวันพระ

3.5 ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ผู้บริหารและครูควรให้ความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณธรรมที่สังคมมีความต้องการมาก และควรปฏิบัติกิจกรรมเป็นแบบอย่างตรงไปตรงมาและเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมมาให้นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เช่น ความตรงต่อเวลา ตรงตามที่พูดโดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในทุกรายวิชา

3.6 ด้านความขยันหมั่นเพียร ผู้บริหารและครู ควรสร้างบรรยากาศและกันหากิจกรรมเสริมสร้างความขยันให้เกิดขึ้นในโรงเรียน เช่น กิจกรรมหยุดทุกงานอ่านทุกวัน ตามแนวทางที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้เคยตรัสไว้ หรือกิจกรรมธนาคารการอ่าน การใช้เวลาว่างเข้าใช้ห้องสมุดและอินเตอร์เน็ตมากขึ้น กิจกรรมเสริมสร้างพลังให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นให้มากยิ่งขึ้น

โพสต์โดย สุรวุฒิ พวงจำปา : [1 ธ.ค. 2566 (15:17 น.)]
อ่าน [299] ไอพี : 101.109.107.56
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 23,910 ครั้ง
สวนแนวตั้งสุดฮิปสไตล์คนรักสับปะรดสี
สวนแนวตั้งสุดฮิปสไตล์คนรักสับปะรดสี

เปิดอ่าน 12,219 ครั้ง
ต้นแบบการจัดการศึกษา ประเทศสิงคโปร์ (พากย์ไทย)
ต้นแบบการจัดการศึกษา ประเทศสิงคโปร์ (พากย์ไทย)

เปิดอ่าน 101,847 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาลข้อต่อเคล็ดหรือแพลง
วิธีปฐมพยาบาลข้อต่อเคล็ดหรือแพลง

เปิดอ่าน 72,301 ครั้ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต คืออะไรและสำคัญตรงไหน แล้วเกี่ยวอะไรกับปรัชญาพิพัฒนาการนิยม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต คืออะไรและสำคัญตรงไหน แล้วเกี่ยวอะไรกับปรัชญาพิพัฒนาการนิยม

เปิดอ่าน 4,335 ครั้ง
6 ทักษะจำเป็นสู่ความสำเร็จในอนาคตยุคดิจิทัล
6 ทักษะจำเป็นสู่ความสำเร็จในอนาคตยุคดิจิทัล

เปิดอ่าน 16,089 ครั้ง
รักษาอาการไอแบบไม่พึ่งยา ด้วยธรรมชาติบำบัด
รักษาอาการไอแบบไม่พึ่งยา ด้วยธรรมชาติบำบัด

เปิดอ่าน 12,076 ครั้ง
ขจัดกลิ่นเหม็น ภายในบ้าน
ขจัดกลิ่นเหม็น ภายในบ้าน

เปิดอ่าน 47,463 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 4 อุปกรณ์ของผู้เล่น ( The Players
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 4 อุปกรณ์ของผู้เล่น ( The Players' Equipment)

เปิดอ่าน 18,166 ครั้ง
เรื่องของ "ชะอม"
เรื่องของ "ชะอม"

เปิดอ่าน 335,142 ครั้ง
ความสำคัญของภาษาไทย
ความสำคัญของภาษาไทย

เปิดอ่าน 12,087 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552

เปิดอ่าน 13,736 ครั้ง
เปิดตัว "น้องกรณ์" หนูน้อย 1 ขวบ หัวใจใฝ่ธรรมะ ในคลิปดัง "ลูกศิษย์วัดตัวน้อยนั่งสัปหงก"
เปิดตัว "น้องกรณ์" หนูน้อย 1 ขวบ หัวใจใฝ่ธรรมะ ในคลิปดัง "ลูกศิษย์วัดตัวน้อยนั่งสัปหงก"

เปิดอ่าน 9,128 ครั้ง
นี่ล่ะ..สังคมแรกของหนู
นี่ล่ะ..สังคมแรกของหนู

เปิดอ่าน 29,319 ครั้ง
8 ตัวอย่างภาษาอังกฤษแบบผิดๆ ที่ฮิตติดปากคนไทย
8 ตัวอย่างภาษาอังกฤษแบบผิดๆ ที่ฮิตติดปากคนไทย

เปิดอ่าน 23,510 ครั้ง
แบบธรรมเนียม ประเพณีไทย
แบบธรรมเนียม ประเพณีไทย

เปิดอ่าน 11,103 ครั้ง
ทางรอดประเทศไทย : เปลี่ยนระบบการเรียนรู้
ทางรอดประเทศไทย : เปลี่ยนระบบการเรียนรู้
เปิดอ่าน 206 ครั้ง
จอร์จ บูล ผู้คิดค้นพีชคณิตแบบบูล
จอร์จ บูล ผู้คิดค้นพีชคณิตแบบบูล
เปิดอ่าน 77,188 ครั้ง
เทคนิคการแรเงาน้ำหนัก
เทคนิคการแรเงาน้ำหนัก
เปิดอ่าน 12,163 ครั้ง
ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี และ การกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล
ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี และ การกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล
เปิดอ่าน 9,829 ครั้ง
ทึ่ง! เจ้าหมูซูเปอร์ฮีโร่ช่วยชีวิตลูกแพะตกน้ำ
ทึ่ง! เจ้าหมูซูเปอร์ฮีโร่ช่วยชีวิตลูกแพะตกน้ำ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ