ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การดำเนินงานส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียนนาแกพิทยาคม

โรงเรียนนาแกพิทยาคมได้ส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยจัดให้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการสภานักเรียนเป็นประจำทุกปี มีการสนับสนุนให้ผู้สมัครได้หาเสียงก่อน การเลือกตั้ง และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนมาใช้สิทธิเลือกตั้งทุกคน

โรงเรียนนาแกพิทยามีนโยบายสนับสนุนที่มาของสภานักเรียนให้มาจากการเลือกตั้ง โดยกำหนดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถสมัครเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน และให้นักเรียนหาเสียงเลือกตั้งผ่านทางเพจสภานักเรียนหรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ตามความเหมาะสมและสามารถแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานักเรียนช่วงเวลาทำกิจกรรมหน้าเสาธง

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุทัศน์ศรี เชื้อวังคำ

3. ประเภทของโครงการ โครงการต่อเนื่อง

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน

เป้าประสงค์ที่ 2 ข้อที่ 3 ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริตและคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านหลักสูตรการศึกษา การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม โดยผสมผสาน สาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างสมดุล ต่อเนื่องจนยึดถือเป็นหลักในการดำรงชีวิต เข้ามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

5. สนองมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

6. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีสาระสำคัญตามมาตรา 6 ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและมีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การส่งเสริมกิจกรรมที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร สภานักเรียนและกรรมการนักเรียนเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นองค์กรที่จะปลูกฝังทัศนคติค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย ส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดกับนักเรียนทุกคน ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกที่ดีของหมู่คณะรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออกในทางที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในกฎกติกาและมติของสังคม มีความสามัคคี ให้เกียรติผู้อื่น เป็นเยาวชนที่มีคุณค่าต่อสังคม และเป็นอนาคตของชาติสืบไป โรงเรียนเป็นสถาบันที่สำคัญยิ่งในการปลูกฝังฝึกฝนนักเรียนให้รู้จักและคุ้นเคยกับพื้นฐานความคิดแบบประชาธิปไตย มีความเข้าใจในกระบวนการประชาธิปไตย โดยการปฏิบัติงานสภานักเรียน ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการเป็นเยาวชนให้เป็น พลเมืองที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ บ้านเมืองในอนาคตต่อไป เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน โรงเรียนนาแกพิทยาคมจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น

7. วัตถุประสงค์

7.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนกระบวนการประชาธิปไตยในระรูปสภานักเรียน

7.2 เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน

7.3 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนปฏิบัติตนตามวิถีทางประชาธิปไตย

8. เป้าหมาย

8.1 เป้าหมายด้านปริมาณ

8.1.1 นักเรียนเป็นกรรมการสภานักเรียน จำนวน 17 คน และคณะกรรมการ

8.1.2 นักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 มาใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 95

8.2 เป้าหมายด้านคุณภาพ

8.2.1 นักเรียนมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติตนในโรงเรียนมากขึ้น

8.2.2 นักเรียนมีภาวะผู้นำ เป็นแบบอย่างที่ดีและมีความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

9. ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2566

10. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนนาแกพิทยาคม

13. หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

13.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ

13.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล

13.3 กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

14. การติดตามและประเมินผล

14.1 ประเมินผลจากการตรวจรับพัสดุ

14.2 ประเมินผลจากการรายงานผลการดำเนินงาน

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

15.1 นักเรียนได้ฝึกการทำงานด้วยระบบสภานักเรียน

15.2 นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญในวิถีประชาธิปไตย

15.3 นักเรียนได้ฝึกความเป็นผู้นำในการส่งเสริมประชาธิปไตยและมีจิตสาธารณะ

โพสต์โดย ครูต๊ะ : [19 ก.ค. 2566 เวลา 07:09 น.]
อ่าน [1298] ไอพี : 110.78.151.239
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,597 ครั้ง
เจอดาว "โลกหมายเลข 2" นาซ่าชี้คล้ายโลกเรามากๆ
เจอดาว "โลกหมายเลข 2" นาซ่าชี้คล้ายโลกเรามากๆ

เปิดอ่าน 47,391 ครั้ง
6P คาถาที่จะทำให้คุณครูมีความสุขกับการทำงาน
6P คาถาที่จะทำให้คุณครูมีความสุขกับการทำงาน

เปิดอ่าน 17,158 ครั้ง
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (อินโดนีเซีย)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (อินโดนีเซีย)

เปิดอ่าน 9,052 ครั้ง
ฟรีแวร์สำหรับแสดงและแก้ไขรูปภาพ
ฟรีแวร์สำหรับแสดงและแก้ไขรูปภาพ

เปิดอ่าน 21,855 ครั้ง
Backward Design
Backward Design

เปิดอ่าน 11,558 ครั้ง
6 วิธี กินซูชิให้อร่อย
6 วิธี กินซูชิให้อร่อย

เปิดอ่าน 19,267 ครั้ง
15 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ ปาก และ ฟัน
15 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ ปาก และ ฟัน

เปิดอ่าน 10,113 ครั้ง
ร้อนนี้กินอย่างไร เย็นทั้งกาย สุขทั้งใจ
ร้อนนี้กินอย่างไร เย็นทั้งกาย สุขทั้งใจ

เปิดอ่าน 7,408 ครั้ง
ยัน"เขื่อนศรีฯ"ยังรับน้ำได้อีก
ยัน"เขื่อนศรีฯ"ยังรับน้ำได้อีก

เปิดอ่าน 27,878 ครั้ง
กฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำฯ ฉบับที่ 2 (2555)
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำฯ ฉบับที่ 2 (2555)

เปิดอ่าน 44,346 ครั้ง
10 ดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลเท่าที่เคยค้นพบ
10 ดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลเท่าที่เคยค้นพบ

เปิดอ่าน 6,192 ครั้ง
วันวิสาขบูชา คือวันอะไร
วันวิสาขบูชา คือวันอะไร

เปิดอ่าน 21,105 ครั้ง
ประโยชน์ของ เมล็ดดอกทานตะวัน
ประโยชน์ของ เมล็ดดอกทานตะวัน

เปิดอ่าน 57,203 ครั้ง
ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร?
ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร?

เปิดอ่าน 26,440 ครั้ง
วิธีการให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
วิธีการให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เปิดอ่าน 9,787 ครั้ง
27ก.ย.2555 Google ครบรอบ 14 ปีกูเกิล Search Engine
27ก.ย.2555 Google ครบรอบ 14 ปีกูเกิล Search Engine
เปิดอ่าน 22,780 ครั้ง
การศึกษาไทยจะเอา "คุณภาพ" หรือ "คุณธรรม"
การศึกษาไทยจะเอา "คุณภาพ" หรือ "คุณธรรม"
เปิดอ่าน 51,937 ครั้ง
หลักเกณฑ์สอบศึกษานิเทศก์
หลักเกณฑ์สอบศึกษานิเทศก์
เปิดอ่าน 9,174 ครั้ง
ออกกำลังแบบไหน ดีกับโรคอะไร
ออกกำลังแบบไหน ดีกับโรคอะไร
เปิดอ่าน 29,745 ครั้ง
ตำนานนางสงกรานต์
ตำนานนางสงกรานต์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
สมัครบัตรเครดิต
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ