ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

บทสรุปของผู้บริหาร

ตอนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร

โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาได้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาปีการศึกษา 2565 ระดับปฐมวัยสรุปได้ว่า มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 รวมทั้งสิ้น 297 คน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566) ครูผู้สอน จำนวน 17 คน จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โดยภาพรวมมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ เนื่องจากมีการจัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เช่น โครงการเด็กไทยใส่ใจสุขภาพระดับอนุบาล โครงการกีฬาสี กิจกรรมหน้าเสาธง เป็นต้น ส่งผลให้เด็กสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สุขภาพอนามัยดี มีสมรรถภาพทางกายสมวัย สามารถรับประทานอาหารด้วยการใช้ช้อน-ส้อม ได้อย่างถูกวิธี ล้างมือก่อนการรับประทานอาหาร แปรงฟันหลังการรับประทานอาหาร และล้างมือหลังจากใช้ห้องน้ำทุกครั้ง เด็กได้เรียนรู้เชิงปฏิบัติอย่างจริงจังในด้านการรักษาความสะอาดร่างกาย การวัดอุณหภูมิร่างกาย การล้างมือบ่อย ๆ การใช้ภาชนะและของใช้ส่วนตัว การใช้หน้ากากอนามัยและการรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น สามารถดูแลตัวเองได้ดี เคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี รู้จักหลีกเลี่ยงการกระทำที่นำไปสู่การบาดเจ็บ รวมถึงสามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องเรียนได้ ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ 90.51 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ในระดับ ยอดเยี่ยม

เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัยได้ จากการเข้าร่วม กิจกรรม Smart Kids กิจกรรมการแข่งขันทางทักษะวิชาการ และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน ที่ส่งผลให้เด็กมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งที่สนใจจนสำเร็จ สามารถเล่นด้วยตัวเองและเล่นอย่างร่วมมือกับเพื่อน ตัดสินใจเลือกทำสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง สามารถแสดงความรู้สึกร่วมกับผู้อื่นได้ เช่น หัวเราะ เศร้า จากการเล่านิทานของเพื่อนหรือครูผู้สอน สามารถแสดงออกด้านการเต้นประกอบเพลง ร้องเพลง เล่านิทานทั้งกิจกรรมหน้าเสาธงและภายในห้องเรียนรวมไปจนถึงการแสดงในโอกาสวันสำคัญ เช่น คริสต์มาสและฮาโลวีน เด็กรู้จักแบ่งปันแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส เช่น บริจาคของเล่น ตุ๊กตาและของใช้ส่วนตัว ในเทศกาลคริสต์มาส บริจาคเงินทำบุญในวันสำคัญ เช่น วันเข้าพรรษา สามารถทำงานศิลปะได้และมีชิ้นงานได้ด้วยตนเองตามหน่วยการเรียนรู้และการวาดภาพตามจินตนาการ ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ 90.84 มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัยได้ในระดับ ยอดเยี่ยม

เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมนั้น เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาทุกคนช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง รู้จักการประหยัด พอเพียงตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนและส่งเสริมโดยใช้กิจกรรมหนูน้อยนักสะสม มีโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ดูแสนสะอาดตาที่ส่งเสริมให้เด็กส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทยจากการส่งเสริมกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ส่งผลให้เด็กได้รู้จักปฏิบัติตามมารยาทและวัฒนธรรมไทย การไหว้ การทักทายคุณครูและผู้ใหญ่ การใช้คำพูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพ นอกจากนั้นกิจกรรมในห้องเรียนยังฝึกให้เด็กสามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย เช่น รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง หยิบของเล่นได้เอง เก็บที่นอนและรู้จักเก็บให้เรียบร้อย เด็กเรียนรู้เรื่องถิ่นที่อยู่ของตัวเอง เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมและอาชีพของชุมชนรอบตัว เช่น วันลอยกระทง วันเข้าพรรษา มีวินัยในตนเองทิ้งขยะได้ถูกที่ รู้จักแบ่งปันสิ่งของและแบ่งปันความรักให้ผู้อื่น มีความซื่อสัตย์และรู้ว่าจะไม่หยิบของคนอื่นมาเป็นของตนเอง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียนได้เหมาะสมตามวัย ส่งผลให้เด็กร้อยละ 91.03 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม ในระดับ ยอดเยี่ยม

คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ เด็กระดับปฐมวัยทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ ได้จากการดำเนินการโครงการพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้เด็กมีประสบการณ์ตรงจากการสอนทำจากวิทยากรภายนอกและเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง จึงมีโอกาสซักถามวิทยากรหรือปราชญ์ชาวบ้านทำให้เด็กมีการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มที่ต้องมีการแบ่งปันจากโครงการพัฒนาผู้เรียน การเป็นผู้นำเสนอและรับฟังจากการเรียนแบบโครงงาน (Project Approach) และกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยที่เด็กแต่ละห้องจะมีการเรียนรู้ร่วมกัน มีความสามารถ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาด้วยการใช้ทักษะทั้ง 5 และมีทักษะการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถอ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้จากโครงการส่งเสริมการอ่าน มีโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาและกิจกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะและมีความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างได้เหมาะสมกับวัย และมีโครงการทักษะ ICTเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ สืบค้นจากเทคโนโลยีได้และแยกแยะวัตถุของจริงและวัตถุจากภาพได้ รวมถึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการได้ ส่งผลให้เด็กร้อยละ 90.99 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมในระดับ ยอดเยี่ยม

ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด มีแผนพัฒนาโรงเรียน มีการประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพภายใน สถานศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี แล้วนำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างมีระบบ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น การลงมือปฏิบัติจริง สามารถตอบสนองความต้องการของเด็กแต่ละคนด้วยเทคนิค วิธีการสอนที่มีความหลากหลาย เช่นการสอนแบบ Project Approach, Active learning, มีครูครบชั้นทั้ง 12 ห้องเรียน ในแต่ละห้องเรียน มีสัดส่วนครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง คือ ครู 2 คนต่อเด็ก 24 - 25 คน ครูปฐมวัยทุกคนผ่านการอบรมและมีวุฒิทางการศึกษาในด้านปฐมวัย มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ออกแบบ การจัดประสบการณ์ สภาพห้องเรียนมีความสะดวกต่อใช้งาน สะอาดและปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก ผู้บริหารสามารถดูแลความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์รับสัญญาณภาพจากกล้อง CCTV สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อยและระบบการรักษาความปลอดภัยได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและผู้ที่เข้ามาติดต่อ มีการประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ แผนปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน คณะกรรมการสถานศึกษาทำงานร่วมกันอย่างดีและคณะกรรมการที่ประกอบด้วยตัวแทนครู ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง ผู้บริหารมีความรู้ในการบริหารงบประมาณ ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบแบบแผนอย่างเคร่งครัด เที่ยงตรง โปร่งใส มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นบาทหลวงและฆราวาสทำงานร่วมกันและคณะกรรมการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา มีการปรึกษาและประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ให้ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาในทุกเรื่อง มีการประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อพัฒนาสถานศึกษาจากคณะกรรมการต่าง ๆที่ได้รับมอบหมาย จัดให้มีการการเผยแพร่ข้อมูลด้านกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนจะมีการเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการทำงานของโรงเรียนผ่านทางเทคโนโลยี ส่งผลให้การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและจัดการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพให้เหมาะสมกับวัยด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย อย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน มีความรับผิดชอบด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่จากโครงการพัฒนาผู้เรียน โครงการกีฬาสี กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน เป็นต้น ด้านสติปัญญา มีกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยที่ช่วยให้เด็กมีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สามารถสื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย โรงเรียนได้มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน และการรอคอย ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยผ่านโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้ มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียนและมีบรรยากาศของความเห็นอกเห็นใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันซึ่งเป็นผลมาจากการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียนจากโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กอนุบาล ครูมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนจากโครงการครูมืออาชีพ ส่วนด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก มีกระบวนการการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือ และวิธีการที่หลากหลาย การวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็กโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ครูทำการประเมินผลพัฒนาการของเด็กควบคู่ไปด้วยตามสภาพจริง โดยเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การบันทึก พร้อมนำผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพของเด็กทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล รวมทั้งครูได้นำผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในกลุ่มครูโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีที่เปิดสอนในระดับชั้นปฐมวัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ส่งผลให้ผลการประเมินด้านการจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

ตอนที่ 2 หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1.แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน พ.ศ. 2565 - 2569 และ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565

2.แผนการจัดประสบการณ์ของครูตามหลักสูตร 2560

3.แผนจัดประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและ แผนจัดประสบการณ์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

4.บันทึกหลังสอนและผลการจัดประสบการณ์พร้อมภาพถ่าย

5.รายงานสรุปโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

6.แฟ้มสะสมผลงานเด็กและชิ้นงานของเด็กและ แฟ้มผลงานผู้บริหารและครูระดับปฐมวัย

7.สรุปและแบบบันทึกการนิเทศครู

8.ตราพระราชทานใน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ปีการศึกษา 2561 – 2565 และเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จำนวน 20 การทดลอง ปีการศึกษา 2565

9.เกียรติบัตรนักเรียนจากการแข่งขันภายนอกและการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ได้แก่ เกียรติบัตรเหรียญเงินจากการแข่งขันกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษ จากกระทรวงศึกษาธิการ การแข่งขันทางวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565 ระดับประเทศ และเกียรติบัตรเหรียญทองจากการแข่งขันกิจกรรมการเล่านิทาน กิจกรรมกายบริหาร กิจกรรมสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ กิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษ และเกียรติบัตรเหรียญเงินจากการแข่งขันประกวดมารยาทไทย วาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปั้นดินน้ำมัน จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี งานการแข่งขันทางวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด เกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันกิจกรรมสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ และเกียรติบัตรเหรียญเงินจากการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จากศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่าย ที่ 1 จังหวัดราชบุรี

10.เกียรติบัตรครูและผู้บริหารดีเด่นโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 จากกระทรวงศึกษาธิการ เกียรติบัตรประเภทครูผู้สอนนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร จากกระทรวงศึกษาธิการ การแข่งขัน ทางวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565 ระดับประเทศและระดับจังหวัดจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รวมถึงเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับประเทศ และจังหวัดจากศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่าย ที่ 1 จังหวัดราชบุรี รวมทั้งได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น เกียรติบัตรครูดี ศรีสังฆมณฑลราชบุรีและเกียรติบัตรครูดีของหนู จากศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี

11. เกียรติบัตรผู้บริหารได้รับคัดเลือกผลงานเป็น Best Practice ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับดีเยี่ยม ด้านบริหารจัดการศึกษาของจังหวัดราชบุรี จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ตอนที่ 3 โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ

1.แผนปฏิบัติงานที่ 1 จัดหาวิทยากร /ส่งบุคลากรครูไปร่วมอบรม สัมมนา เกี่ยวกับกระบวนการจัด

กิจกรรมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญอย่างต่อเนื่อง

2. แผนปฏิบัติงานที่ 2 จัดหาวิทยากร/ส่งครูไปอบรม/สัมมนา งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้คำแนะนำครูและบุคลากรในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาได้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาปีการศึกษา 2565 ระดับขั้นพื้นฐาน สรุปได้ว่า มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ซึ่งในระดับขันพื้นฐาน มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น 641 คน ครูผู้สอน 53 คน จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้

โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาได้ทำความร่วมมือกับบริษัท นานมีบุ๊คส์ จัดทำโครงการรักการอ่าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี ผลประเมินในภาพรวมของโรงเรียน ผู้เรียนสามารถอ่านออก และอ่านคล่องตามมาตรฐาน การอ่านในแต่ละระดับชั้น ในระดับดีขึ้นไปและผลการประเมินการอ่านระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.09 การอ่านรู้เรื่อง คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 89.19 รวม 2 สมรรถนะ ร้อยละ 93.64 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

ด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนมีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยส่งเสริมการทำกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระ มาเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และเมื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.91 ผลการประเมินความสามรถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ คิดเป็นร้อยละ 82.23 ความสามรถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 100.00 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 90.34 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 88.21 ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 90.87 และผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95.98 บรรลุเป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนด ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย เฉลี่ยร้อยละ 63. 40 วิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ยร้อยละ 79.76 วิชาวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 55.67 วิชาคณิตศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 46.16 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย เฉลี่ยร้อยละ 64.83 วิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ยร้อยละ 55.80 วิชาวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 40.42 วิชาคณิตศาสตร์ เฉลี่ย ร้อยละ 42.63 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 ระดับ ในแต่ทุกรายวิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ระดับสังกัด และระดับจังหวัด ส่วนการทดสอบภาษาอังกฤษใช้แบบทดสอบของ Cambridge Placement Test ด้านศักยภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR พบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ A1 (Movers) ขึ้นไป จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 72.30 มัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับ A2 ขึ้นไป จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ส่วนการประเมินผลด้วยแบบทดสอบ TOEIC พบว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับ A1 ขึ้นไป จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ A2 ขึ้นไป จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 72.22

จากการดูแลเอาใจใส่และอบรมให้ความรู้ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและการดำรงตนให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันประสงค์ต่อบุคคลรอบข้างและสังคมทุกระดับ ส่งผลให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้เรียนที่ดีของโรงเรียน เช่น ปฏิบัติตนตามข้อกำหนดเกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบต่าง ๆ เข้าใจถึงความเป็นประชาธิปไตยและเป็นส่วนหนึ่งของการรู้จักใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน นักเรียนมีความสุภาพอ่อนน้อม ยกมือไหว้ผู้ใหญ่ และใช้คำที่แสดงถึงการให้เกียรติผู้อื่นสม่ำเสมอ เช่น สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ อยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ร่วมสมัยที่ยอมรับระบบอาวุโสแต่ยังยอมรับความคิดเห็นของทุกวัยด้วยเหตุและผลเท่าเทียมกัน เช่นครูผู้สอนรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน และนักเรียนก็รับฟังและให้เกียรติครูผู้สอน นักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่ กิจกรรมธารน้ำใจ กิจกรรมกล้าคุณธรรม กิจกรรมจิตตาภิบาล ที่เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงน้ำใจโดยการเสียสละสิ่งของ เงินและแรงกายเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เช่น โครงการผลิตขาเทียมเพื่อคนพิการและการบริจาคสิ่งของบ้านพักคนชรา และโรงเรียนขาดโอกาสต่าง ๆ นักเรียนมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้ยากไร้ อุทิศตัวเพื่อสังคมและศาสนาตามแนวปฏิบัติของนักบุญยอห์น บอสโก องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ปัจจัยที่สำคัญคือผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองที่ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย ประพฤติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน ประพฤติตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่โรงเรียนกำหนดและเป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งโรงเรียนมีกิจกรรมที่หลากหลายที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมทั้งตามหลักพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา นักเรียนมีความภาคภูมิใจในอาชีพและประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรม ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมได้ มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดอย่างชัดเจนตามที่ได้รับผลการประเมินในระดับ ยอดเยี่ยม

ด้านการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด มีแผนพัฒนาโรงเรียน มีการประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพภายใน สถานศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี แล้วนำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างมีระบบ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนแต่ละคนด้วยเทคนิค วิธีการสอนที่มีความหลากหลาย เช่น การสอนแบบโครงงาน 8 กลุ่มสาระ, Active learning, STEAM Education ครูทุกคนผ่านการอบรมและมีวุฒิทางการศึกษาตามช่วงชั้นและตรงสาขา จึงทำให้มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ออกแบบการเรียนการสอนตามเนื้อหาและกิจกรรมในแต่ละสาระอย่างชัดเจนและนำไปใช้ปฎิบัติในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี โรงเรียนมีรั้วรอบขอบชิดและมีระบบรักษาความปลอดภัยค่อนข้างรัดกุม เช่น ต้องแลกบัตรก่อนเข้ามาติดต่อภายในสถานศึกษาจึงเป็นประเด็นที่บุคคลภายนอกที่มาติดต่อและผู้ปกครองรู้สึกพึงพอใจในการดูแลความปลอดภัย ผู้บริหารสามารถตรวจสอบความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์รับสัญญาณภาพจากกล้อง CCTV มีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอที่จะจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนให้กับนักเรียน มีสนามหญ้า สนามบาสเกตบอลและพื้นที่ทำกิจกรรมเหมาะสมและปลอดภัย นักเรียนทุกคนได้ดื่มน้ำที่สะอาดผ่านเครื่องกรองที่มีประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อยและระบบการรักษาความปลอดภัยได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและผู้ที่เข้ามาติดต่อ มีการประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารมีความรู้ในการบริหารงบประมาณ ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบแบบแผนอย่างเคร่งครัด เที่ยงตรง โปร่งใส มีคณะกรรมการสถานศึกษาทำงานร่วมกันอย่างดีและคณะกรรมการที่ประกอบด้วยตัวแทนครู ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างสม่ำเสมอมีการบริหารงบประมาณอย่าง มีประสิทธิภาพ แผนปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน คณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นบาทหลวงและฆราวาสทำงานร่วมกันอย่างดีและคณะกรรมการที่ประกอบด้วยตัวแทนครู ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา มีการปรึกษาและประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาในทุกเรื่องและมีการประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อพัฒนาสถานศึกษาจากคณะกรรมการต่าง ๆที่ได้รับมอบหมาย สิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจาก โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหารและมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท โรงเรียนมีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมนำผลการประเมินไปใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาตรวจสอบผลการดำเนินงานและปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและจัดการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้น ครูทุกคนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีรายละเอียดขั้นตอนการสอนพร้อมทั้งระบุบทบาทของครู ของผู้เรียนในแต่ละขั้นตอน ระบุคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนในแต่ละเนื้อหาที่สอน มีการระบุจุดเน้นด้านภาษาอังกฤษสอดแทรกเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียน การใช้เทคโนโลยีและเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องประกอบเนื้อหา ครูทุกคนมีข้อมูลของผู้เรียนที่ระบุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวและความสามารถในการเรียน รวมทั้งความสามารถพิเศษ เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียน ครูทุกคนออกแบบการเรียนรู้ที่มีครบทั้งเนื้อหาสาระ ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะจะปรากฏกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สืบค้นความรู้จากเว็บไซต์เกือบทุกสาระการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครูทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน จัดบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีห้องสมุดที่มีหนังสือและอินเตอร์เน็ตที่ใช้สำหรับค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน ผู้เรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง ได้รับคำนำนำในการปฏิบัติกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ครูทุกคนมีการเตรียมสื่อประกอบการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับกิจกรรม ทั้งสื่อ อุปกรณ์ที่เป็นภาพ แผนภูมิ ใบงานความรู้ รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีประเภท วีซีดี และเนื้อหาภาพผ่านสมาร์ททีวีจากสมาร์ทโฟนหรือระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีการนำผู้เรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภายนอกซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญของจังหวัดราชบุรี

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้น ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการสำรวจความต้องการด้านสื่อการเรียนการสอน สำรวจแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้านตามสถานที่ต่างๆ เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากครูและผู้เรียนทุกคนจากแบบสอบถามประเมินการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี แฟ้มสะสมผลงานผู้เรียนและแบบสรุปกิจกรรม ซึ่งทุกห้องเรียน นักเรียนและครูสามารถสืบค้นหาความรู้ได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ ในการแสวงหาความรู้ และใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ภายในห้องเรียนนอกเหนือจากการค้นคว้าในห้องสมุด และให้ความสำคัญในการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมในชุมขนเพื่อพัฒนาความรู้อย่างหลากหลาย คณะครูผ่านแนวทางการอบรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนด้วยความรัก ความเข้าใจ สร้างบรรยากาศแห่ง การเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ด้านการพัฒนาผู้เรียน ครูมีการตรวจสอบและการประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมทุกคาบเรียนเป็น รายบุคคลเพื่อนำผลมาพัฒนาผู้เรียนโดยมีแบบวัด แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนในทุกหน่วยการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบทเรียน และประสานระหว่างบ้านและโรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้เรียนทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ และมีการติดตามการซ่อมและเสริมนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ และใช้แนวทางการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา นอกจากนั้น ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและนำไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผลการประเมินด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

ตอนที่ 2 หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1. ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน เช่น ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เช่น การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

3. ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จากแบบทดสอบของ Cambridge Placement Test ด้านศักยภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR

4. ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

5. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน และผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

6. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน พ.ศ. 2565 – 2569 และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565

7. แผนการจัดการเรียนการสอนของครูตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

8. แผนจัดประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

9. บันทึกหลังสอนและผลการจัดการเรียนการสอน

10. รายงานสรุปโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

11, แฟ้มสะสม รูปถ่าย ผลงานและชิ้นงานของผู้เรียน

12. แฟ้มผลงานผู้บริหารและครูระดับขั้นพื้นฐาน

13. สรุปและแบบบันทึกการนิเทศครู

14. เกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ปีการศึกษา 2565 จากคณะกรรมการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กระทรวงศึกษาธิการ

15. เกียรติบัตรครูและนักเรียนจากการแข่งขันภายนอกและการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ได้แก่เกียรติบัตรเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง จากกระทรวงศึกษาธิการ การแข่งขันทางวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565 ระดับประเทศและระดับจังหวัดจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เกียรติบัตรเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากกระทรวงศึกษาธิการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับประเทศ และระดับจังหวัดจากจากศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่าย ที่ 1 จังหวัดราชบุรี

16. เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ 7 คน และ วิชาคณิตศาสตร์ 2 คน จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

17. โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรเกียติคุณแห่งคุณธรรม จากคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ในงานวันแม่แห่งชาติ พุทธศักราช 2565

18. เกียรติบัตรครูและผู้บริหารดีเด่นโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 จากกระทรวงศึกษาธิการ เกียรติบัตรประเภทครูผู้สอนนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร จากกระทรวงศึกษาธิการ การแข่งขัน ทางวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565 ระดับประเทศและระดับจังหวัด จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับประเทศ และระดับจังหวัด จากศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่าย ที่ 1 จังหวัดราชบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี รวมทั้งได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น เกียรติบัตรครูดีศรีสังฆมณฑลราชบุรีและเกียรติบัตรครูดีของหนู จากศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี

19. เกียรติบัตรผู้บริหารได้รับคัดเลือกผลงานเป็น Best Practice ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับดีเยี่ยม ด้านบริหารจัดการศึกษาของจังหวัดราชบุรี จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ตอนที่ 3 โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ

1. แผนปฏิบัติงานที่ 1 จัดหาวิทยากร /ส่งบุคลากรครูไปร่วมอบรม สัมมนา เกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. แผนปฏิบัติงานที่ 2 จัดหาวิทยากร/ส่งครูไปอบรม/สัมมนา งานประกันคุณภาพการศึกษา หรือที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้คำแนะนำครูและบุคลากรในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

โพสต์โดย DRWS : [25 พ.ค. 2566 เวลา 06:24 น.]
อ่าน [2243] ไอพี : 14.207.117.66
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 22,716 ครั้ง
ตำนานคิวปิด
ตำนานคิวปิด

เปิดอ่าน 9,357 ครั้ง
คลิปช้างกินไอโฟน
คลิปช้างกินไอโฟน

เปิดอ่าน 11,658 ครั้ง
กรมสุขภาพจิตชี้ตั้งชื่อลูกตามสุภาพบุรุษจุฑาเทพไม่มีพิษภัย
กรมสุขภาพจิตชี้ตั้งชื่อลูกตามสุภาพบุรุษจุฑาเทพไม่มีพิษภัย

เปิดอ่าน 6,487 ครั้ง
โครงการ DifferSheet ออกฟีเจอร์ใหม่ WorkSheet (สื่อการเรียนการสอนดิจิทัล) ให้ครูใช้ฟรีช่วงโควิด
โครงการ DifferSheet ออกฟีเจอร์ใหม่ WorkSheet (สื่อการเรียนการสอนดิจิทัล) ให้ครูใช้ฟรีช่วงโควิด

เปิดอ่าน 12,707 ครั้ง
O-net ย่ำแย่ แก้ที่ใคร คลิปแนะครูไทย เปลี่ยนวิธีสอนเด็กแบบ ท่อง-จำ
O-net ย่ำแย่ แก้ที่ใคร คลิปแนะครูไทย เปลี่ยนวิธีสอนเด็กแบบ ท่อง-จำ

เปิดอ่าน 12,255 ครั้ง
ทุกข์ที่สุด จะหลุดได้อย่างไร
ทุกข์ที่สุด จะหลุดได้อย่างไร

เปิดอ่าน 9,518 ครั้ง
เคล็ดลับขายของออนไลน์อย่างไรไม่ขาดทุน
เคล็ดลับขายของออนไลน์อย่างไรไม่ขาดทุน

เปิดอ่าน 14,706 ครั้ง
15 วิธีการเลือกรถยนต์มือสองด้วยตัวเอง
15 วิธีการเลือกรถยนต์มือสองด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 72,663 ครั้ง
การแบ่งเกรดดินสอตามความแข็ง
การแบ่งเกรดดินสอตามความแข็ง

เปิดอ่าน 26,222 ครั้ง
คำศัพท์ OOP
คำศัพท์ OOP

เปิดอ่าน 2,766 ครั้ง
เปิดทริกเพิ่ม "ไอคิว" ลูก เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์-กินนมแม่-เล่นอิสระ
เปิดทริกเพิ่ม "ไอคิว" ลูก เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์-กินนมแม่-เล่นอิสระ

เปิดอ่าน 17,633 ครั้ง
สุดยอดภาพสัตว์ Photography จากการประกวด ภาพภ่ายสัตว์ป่า ปี2012
สุดยอดภาพสัตว์ Photography จากการประกวด ภาพภ่ายสัตว์ป่า ปี2012

เปิดอ่าน 19,695 ครั้ง
ประตูบ้านให้ลาภ
ประตูบ้านให้ลาภ

เปิดอ่าน 37,547 ครั้ง
กินแอปเปิ้ล ลดไข้
กินแอปเปิ้ล ลดไข้

เปิดอ่าน 24,659 ครั้ง
Demo Builder
Demo Builder

เปิดอ่าน 21,139 ครั้ง
รูปแบบวิธีการสอน: การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ปี 2562
รูปแบบวิธีการสอน: การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ปี 2562
เปิดอ่าน 11,203 ครั้ง
ยืดอายุด้วยการเดิน
ยืดอายุด้วยการเดิน
เปิดอ่าน 11,484 ครั้ง
มหัศจรรย์สมุนไพรไทยต้านโรคคนเมือง
มหัศจรรย์สมุนไพรไทยต้านโรคคนเมือง
เปิดอ่าน 27,611 ครั้ง
ตัวถ่วงความเจริญการศึกษาไทย
ตัวถ่วงความเจริญการศึกษาไทย
เปิดอ่าน 15,420 ครั้ง
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อระบบการศึกษาไทยในแบบ "รองเท้าเบอร์เดียว"
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อระบบการศึกษาไทยในแบบ "รองเท้าเบอร์เดียว"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ