ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนประชารัฐพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนประชารัฐพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ชื่อผู้ประเมิน นางบุญชนิต ธรรมสาร

ปีที่ประเมิน 2565

การประเมินโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนประชารัฐพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ 4 ด้าน คือ 1) ด้านสภาพบริบท (Context) 2) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) 3) ด้านกระบวนการ (Process) และ 4) ด้านผลผลิต (Product) ประกอบด้วย ผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน และการถ่ายโยงความรู้ โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบ (CIPPiest Model) ในปีการศึกษา 2565 ประชากรที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 79 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 6 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 33 คน ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 33 คน และกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน ไม่รวมผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม จำนวน 7 ฉบับ และแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

สรุปผลการประเมินโครงการ

การประเมินโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนประชารัฐพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

โดยภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( = 4.71 , σ = 0.48) และมีผลการประเมินทั้ง

4 ด้าน พบว่า

1. ด้านสภาพบริบท พบว่า มีผลการดำเนินงานโดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.76, σ = 0.50) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับมากที่สุด คือ โครงการมีหลักการการดำเนินการที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการมีหลักการการดำเนินการที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน ( = 4.88, σ = 0.35)

2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า มีผลการดำเนินงานมีความเหมาะสมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65, σ = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับมากที่สุด ( = 4.88, σ = 0.35) คือ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมีความเหมาะสม รองลงมาในระดับมากที่สุด ( = 4.86, σ = 0.37) คือ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ มีการเป็นผู้นำในการดำเนินงานตามโครงการและครู และวิทยากร มีความรัก ความเอื้ออาทร และเข้าใจนักเรียน ดูแลช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.79, σ = 0.57)

3. ด้านกระบวนการ มีผลการประเมิน ดังนี้

3.1 ผลการดำเนินงานด้านกระบวนการมีความเหมาะสม โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.69 , σ = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความเหมาะสมสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.79 , σ = 0.46) คือ 1) ขั้นการเตรียมการโครงการ 2) รองลงมา ระดับมากที่สุด ( = 4.70 , σ = 0.48) คือขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ 3) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น คือ ขั้นการประเมินผล สรุปผล และรายงาน ( = 4.63 , σ = 0.48)

3.2 ผลการดำเนินงานด้านกระบวนการมีความเหมาะสม ของขั้นการนำไปใช้ของโครงการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63 , σ = 0.53) เมื่อพิจารณาแล้ว รายการที่มีระดับความเหมาะสมสูงสุดในระดับมากที่สุด ( = 4.88 , σ = 0.35) คือ การดำเนินกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว รองลงมา อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.79 , σ = 0.57) คือ การกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการไว้อย่างชัดเจน การสนับสนุนและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75 , σ = 0.46) และรายการที่มีระดับความเหมาะสมต่ำสุด อยู่ในระดับมาก (= 4.25 , σ = 0.46) คือ การนำผลการประเมินกิจกรรมไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ตามลำดับ

4. ด้านผลผลิต มีผลการประเมิน ดังนี้

4.1 ผลการดำเนินงานด้านผลผลิตเกี่ยวกับผลกระทบ สรุปโดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.76 , σ = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนให้ความเห็นในระดับมากที่สุด ( = 4.80 , σ = 0.36) รองลงมา ความเห็นของครู อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75 , σ = 0.45) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.72 , σ = 0.50)

4.2 ผลการดำเนินงานด้านผลผลิตเกี่ยวกับประสิทธิผล ประกอบด้วย

4.2.1 ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.39 ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ที่ร้อยละ 70 เมื่อพิจารณาเป็นรายชั้น พบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ร้อยละ 100.00 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ร้อยละ 95.71 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ร้อยละ 95.63 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ร้อยละ 95.00 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ร้อยละ 93.33 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ร้อยละ 86.67

4.2.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ( = 4.75 , σ = 0.42) เมื่อพิจารณารายกลุ่ม พบว่า ครูมีความเห็นสูงสุดในระดับมากที่สุด ( = 4.75 , σ = 0.42) และผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.74 , σ = 0.42)

4.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ( = 4.74 , σ = 0.41) โดยนักเรียนมีความพึงพอใจสูงสุดค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ( = 4.80 , σ = 0.39) และครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ( = 4.68 , σ = 0.42)

4.3 ผลการดำเนินงานด้านผลผลิตเกี่ยวกับความยั่งยืน ประกอบด้วย

4.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมเกินร้อยละ 80 ได้เท่ากับร้อยละ 75.01

4.3.2 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานคือ ครู นักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

4.4 ผลการดำเนินงานด้านผลผลิตเกี่ยวกับการถ่ายโยงความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.74 , σ = 0.46) โดยผู้ปกครองมีความเห็นในระดับมากที่สุด ( = 4.75 , σ = 0.43) และครูมีความเห็นในระดับมากที่สุด ( = 4.72 , σ = 0.48)

โพสต์โดย บุญชนิต ธรรมสาร : [23 ม.ค. 2566 เวลา 07:53 น.]
อ่าน [121] ไอพี : 49.228.225.223
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,976 ครั้ง
ประกาศสงกรานต์ 2554 นางสงกรานต์ปี 2554 ชื่อ กิริณีเทวี
ประกาศสงกรานต์ 2554 นางสงกรานต์ปี 2554 ชื่อ กิริณีเทวี

เปิดอ่าน 1,683 ครั้ง
"องุ่นทะเล" ไม้ใหญ่ประโยชน์เยอะ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
"องุ่นทะเล" ไม้ใหญ่ประโยชน์เยอะ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

เปิดอ่าน 29,952 ครั้ง
xDSL คืออะไร?
xDSL คืออะไร?

เปิดอ่าน 18,625 ครั้ง
คลิปข่าว ขึ้นเงินเดือนครูยกชุด ย้อนหลังถึง 1 ม.ค.55
คลิปข่าว ขึ้นเงินเดือนครูยกชุด ย้อนหลังถึง 1 ม.ค.55

เปิดอ่าน 25,949 ครั้ง
3 แหล่งเรียนรู้เด็ดให้เก่งภาษาอังกฤษขั้นเทพ
3 แหล่งเรียนรู้เด็ดให้เก่งภาษาอังกฤษขั้นเทพ

เปิดอ่าน 10,443 ครั้ง
ทุกข์ที่สุด จะหลุดได้อย่างไร
ทุกข์ที่สุด จะหลุดได้อย่างไร

เปิดอ่าน 78,870 ครั้ง
รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้ผล
รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้ผล

เปิดอ่าน 13,947 ครั้ง
สมูทตี้สมุนไพร อร่อยได้ประโยชน์
สมูทตี้สมุนไพร อร่อยได้ประโยชน์

เปิดอ่าน 15,497 ครั้ง
สรรพคุณของ "เสลดพังพอนตัวผู้"
สรรพคุณของ "เสลดพังพอนตัวผู้"

เปิดอ่าน 15,225 ครั้ง
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ

เปิดอ่าน 12,360 ครั้ง
ฮือฮาอ้าง"กูเกิ้ลเอิร์ธ"จับภาพ "เนสซี่"ทะเลสาปล็อคเนสได้ ใช้โปรแกรมภาพถ่ายดาวเทียม 3มิติ
ฮือฮาอ้าง"กูเกิ้ลเอิร์ธ"จับภาพ "เนสซี่"ทะเลสาปล็อคเนสได้ ใช้โปรแกรมภาพถ่ายดาวเทียม 3มิติ

เปิดอ่าน 186,346 ครั้ง
สงครามครูเสด
สงครามครูเสด

เปิดอ่าน 17,578 ครั้ง
ปลูกมะนาวนอกฤดู 1 ไร่ ได้ 1 แสน
ปลูกมะนาวนอกฤดู 1 ไร่ ได้ 1 แสน

เปิดอ่าน 6,821 ครั้ง
"ปฏิรูปการศึกษา" ทางรอด "วิกฤติเศรษฐกิจไทย"
"ปฏิรูปการศึกษา" ทางรอด "วิกฤติเศรษฐกิจไทย"

เปิดอ่าน 7,722 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา ?
ปฏิรูปการศึกษา ?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 20,359 ครั้ง
5 เทคนิคเริ่มอาชีพเสริมอย่างมั่นใจ
5 เทคนิคเริ่มอาชีพเสริมอย่างมั่นใจ

เปิดอ่าน 11,095 ครั้ง
เครื่องดื่มยามเช้าที่เหมาะกับตัวคุณ
เครื่องดื่มยามเช้าที่เหมาะกับตัวคุณ

เปิดอ่าน 11,756 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : จิตวิญญาณครู สำคัญที่สุด
ตูนส์ศึกษา : จิตวิญญาณครู สำคัญที่สุด

เปิดอ่าน 8,136 ครั้ง
พบกล้องโทรทรรศน์
พบกล้องโทรทรรศน์'ไอสไตน์'ที่หายสาบสูญไปนาน

เปิดอ่าน 9,265 ครั้ง
ข้อมูลควรรู้ เกี่ยวกับ "เครดิตบูโร" ว่าเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร?
ข้อมูลควรรู้ เกี่ยวกับ "เครดิตบูโร" ว่าเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร? เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ