ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูโรงเรียน เทศบาล 5 มีชัยวิทยา สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย

เรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูโรงเรียน

เทศบาล 5 มีชัยวิทยา สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย

ผู้วิจัย นางชญาณิศ สุใจยา

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม

ของครูโรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา สังกัดเทศบาลเมืองหนองคายโดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

(Action Research) และประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบซีโป (CPO’S Model) ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น

3 ด้าน โดยทำการประเมิน 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 ระยะก่อน ดำเนินการ ประเมินโครงการด้าน

ปัจจัยพื้นฐานสภาวะแวดล้อม (Context) ประกอบด้วย 1) ความต้องการจำเป็นของโครงการ 2) ความ

เป็นไปได้ของโครงการ 3) วัตถุประสงค์ของโครงการ และ 4) ความพร้อมและทรัพยากรของโครงการ

ระยะที่ 2 ระยะระหว่างการดำเนินการประเมินโครงการด้านกระบวนการปฏิบัติงาน (Process)ของครู

ในการ ตามกรอบ 1) กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ และ 2) ระยะเวลาการดำเนินงาน

ของโครงการภายใต้กระบวนการพัฒนาครูไปใช้โดยการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional

Learning Community : PLC) โดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมคือ 5 ขั้น ขั้นที่ 1 ทำเข้าใจ

กับปัญหา (Empathize) ขั้นที่ 2 กำหนดปัญหา (define) ขั้นที่ 3 ระดมความคิด (Ideate) ขั้นที่ 4

สร้างต้นแบบนวัตกรรม (Prototype) และขั้นที่ 5 ทดสอบ (Test) นวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย ระยะ

ที่ 3 ระยะเสร็จสิ้นโครงการการประเมินโครงการ ด้านผลผลิต (Output) ตามกรอบการประเมิน 2 ส่วน

คือ ส่วนที่ 1 ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการกล้าคิดกล้าทำ

ด้วยจินตนาการ 2) ด้านการเชื่อมโยงความรู้เพื่อสร้างความรู้ใหม่ 3) ด้านการตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์

4) ด้านการปรับปรุงเพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ และ 5) ด้านการสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างสรรค์ และส่วนที่ 2

ประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ ครูในโรงเรียนเทศบาล 5

มีชัยวิทยา จำนวน 16 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย คือ 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู และ 4)

แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินโครงการปรากฏผลดังนี้

1. ด้านปัจจัยพื้นฐานสภาวะแวดล้อมของโครงการ พบวา่ ผลการประเมินในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก ซึ่งผานเกณฑ์การประเมินและพิจารณาตามประเด็นย่อย ได้ดังนี้

1.1 ความต้องการจําเป็นของโครงการในภาพรวม ผลการประเมินพบว่ามีความ

ต้องการจําเป็นอยูในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูขาดการพัฒนาการสร้างสื่ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการประเมินมีความต้องการจําเป็นอยูในระดับมาก ส่วนในข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด การจัดหา การใช้ การดูแลรักษาและขาดงบจัดหาสื่อทันสมัย ครูส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการใช้นวัตกรรม แต่ขาดความต่อเนื่อง บุคลากรขาดความรู้ในการที่จะนำสื่อนวัตกรรมมาใช้ในการวัดผลและประเมินผล การวัดประเมินผล ครูส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการทำแบบทดสอบแบบปรนัย

1.2 ความเป็นไปได้ของโครงการในภาพรวม ผลการประเมินพบว่ามีความเป็นไปได้อยูในระดับมาก ซึ่งผานเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมี 3 ข้อ คือรูปแบบกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมมีความเหมาะสม กับสภาพโรงเรียนโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม PLC และกิจกรรมการออกแบบ Lesson study ซึ่งมีผลการประเมินอยูในระดับมาก ส่วนในข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ครูมีเวลาในการดําเนินงานสร้างสรรค์นวัตกรรมจำกัด ซึ่งผลการประเมินอยูในระดับมากเช่นกัน

1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการในภาพรวม ผลการประเมินพบว่าวัตถุประสงค์ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งผานเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการมีขอบเขตเวลาที่แน่นอนในการดําเนินการ ซึ่งมีผลการประเมินอยูในระดับมาก

ส่วนในข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด มี 3 ข้อคือวัตถุประสงค์ ของโครงการมีความชัดเจน สามารถวัดและประเมินผลได้วัตถุประสงค์มีความเหมาะสมสอดคล้องกบสภาพและปัญหาด้านการศึกษาของโรงเรียน วัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถดําเนินการได้จริง ซึ่งมีผลการประเมินอยูในระดับมากเช่นกัน

1.4 ความพร้อมของทรัพยากรของโครงการในภาพรวม ผลการประเมินพบวา่ มีความพร้อมของทรัพยากรอยูในระดับมาก ซึ่งผานเกณฑ์การประเมินเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือโรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมตามโครงการตลอดปีการศึกษา ซึ่งมีผลการประเมินอยูในระดับมาก ส่วนในข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ขาดนวัตกรรมสื่อคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ซึ่งมีผลการประเมินอยูในระดับมากเช่นกัน

2. ด้านกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ พบว่า ผลการประเมินในภาพรวม

มีความสอดคล้องอยูในระดับมาก ซึ่งผานเกณฑ์การประเมินและพิจารณาตามประเด็นย่อย ได้ดังนี้

2.1 กิจกรรมการดําเนินงานของโครงการในภาพรวม ผลการประเมินพบว่ามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบดําเนินโครงการ ซึ่งมีผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก ส่วนในข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ มีการสํารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งมีผลการประเมินอยูในระดับมากเช่นกัน

2.2 ช่วงเวลาการดําเนินงานของโครงการในภาพรวม ผลการประเมินพบว่ามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งผานเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมี 3 ข้อคือ มีความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดําเนินการการบริหารเวลา ในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม สามารถใช้เวลาวางให้เกิดประโยชน์ มีเวลาในการเตรียมความพร้อมของการดําเนินการ ซึ่งมีผลการประเมินอยูในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือการจัดเวลาในการประเมินผลมีความเหมาะสม ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากเช่นกัน

ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ ครูเสนอแนะว่า โครงการควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพื่อให้ครูเห็นความสําคัญของทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยให้ทราบวิธีการ จุดประสงค์ และเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้พัฒนาสื่อให้มีความหลากหลายและมีความน่าสนใจ

3. ด้านการประเมินผลผลิตของโครงการ พบว่า ผลการประเมินในภาพรวม ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและความพึงพอใจของครูต่อโครงการอยู่ในระดับมาก ซึ่งผานเกณฑ์การประเมินและพิจารณาตามประเด็นย่อย ได้ดังนี้

3.1 ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในภาพรวม ผลการประเมินพบว่าอยูในระดับมาก ซึ่งผานเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ ด้านการปรับปรุงเพื่อพัฒนาสิ่งใหม่

ด้านการกล้าคิดกล้าทำด้วยจินตนาการ ด้านการเชื่อมโยงความรู้เพื่อสร้างความรู้ใหม่ และด้านการสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างสรรค์

3.2 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการในภาพรวม ผลการประเมินพบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งผานเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือโครงการ/กิจกรรมเอื้ออํานวยพัฒนาความสามารถของครูและการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งมีผลการประเมินอยูในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมมีความสอดคล้องกับความต้องการของครูซึ่งมีผลการประเมินอยูในระดับมากเช่นกัน

โพสต์โดย ชญานิศ : [23 ม.ค. 2566 เวลา 02:00 น.]
อ่าน [98] ไอพี : 223.204.12.145
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,562 ครั้ง
แค่เครียด ก็ป่วยแล้ว
แค่เครียด ก็ป่วยแล้ว

เปิดอ่าน 7,757 ครั้ง
จีนเตือนคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุม
จีนเตือนคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุม

เปิดอ่าน 8,732 ครั้ง
เคล็ดลับขายของออนไลน์อย่างไรไม่ขาดทุน
เคล็ดลับขายของออนไลน์อย่างไรไม่ขาดทุน

เปิดอ่าน 53,384 ครั้ง
เผยแพร่ตัวอย่าง SAR สถานศึกษา โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
เผยแพร่ตัวอย่าง SAR สถานศึกษา โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม

เปิดอ่าน 9,546 ครั้ง
ร้อนนี้กินอย่างไร เย็นทั้งกาย สุขทั้งใจ
ร้อนนี้กินอย่างไร เย็นทั้งกาย สุขทั้งใจ

เปิดอ่าน 40,513 ครั้ง
สุภาษิต หรือ ภาษิต
สุภาษิต หรือ ภาษิต

เปิดอ่าน 7,142 ครั้ง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง

เปิดอ่าน 34,371 ครั้ง
ปฏิทิน ฤกษ์ดี วันธงชัย เดือนกุมภาพันธ์ 2556
ปฏิทิน ฤกษ์ดี วันธงชัย เดือนกุมภาพันธ์ 2556

เปิดอ่าน 9,050 ครั้ง
รถชนประวัติการณ์ 100 คัน ที่เท็กซัส
รถชนประวัติการณ์ 100 คัน ที่เท็กซัส

เปิดอ่าน 10,822 ครั้ง
อะไรที่กินคลายเครียดได้จริงบ้าง
อะไรที่กินคลายเครียดได้จริงบ้าง

เปิดอ่าน 15,326 ครั้ง
ขนุน 8 เดือนติดผล เร็วกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว!
ขนุน 8 เดือนติดผล เร็วกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว!

เปิดอ่าน 57,168 ครั้ง
วิธีการทดสอบน้ำผึ้งแท้หรือปลอม
วิธีการทดสอบน้ำผึ้งแท้หรือปลอม

เปิดอ่าน 43,001 ครั้ง
สูตรทำมะนาวดองน้ำผึ้ง
สูตรทำมะนาวดองน้ำผึ้ง

เปิดอ่าน 18,713 ครั้ง
ตามไปดูการศึกษานอกหลักสูตร : จับตามองครูในศตวรรษที่ 21 "ครูหัวใจสะเต็ม"
ตามไปดูการศึกษานอกหลักสูตร : จับตามองครูในศตวรรษที่ 21 "ครูหัวใจสะเต็ม"

เปิดอ่าน 15,645 ครั้ง
กินลูกเดือยต้านมะเร็ง
กินลูกเดือยต้านมะเร็ง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 16,828 ครั้ง
ลดน้ำหนักได้ด้วยกาแฟ
ลดน้ำหนักได้ด้วยกาแฟ

เปิดอ่าน 49,782 ครั้ง
อารมณ์(ดี-เสีย)
อารมณ์(ดี-เสีย)

เปิดอ่าน 1,366 ครั้ง
"วิศวกรเสียง สจล." แนะ 5 เทคนิคเลือกหูฟังถนอมหู
"วิศวกรเสียง สจล." แนะ 5 เทคนิคเลือกหูฟังถนอมหู

เปิดอ่าน 13,367 ครั้ง
แนะ5 ขั้นตอนใช้นิทานกล่อมลูกนอนหลับ
แนะ5 ขั้นตอนใช้นิทานกล่อมลูกนอนหลับ

เปิดอ่าน 12,484 ครั้ง
บันไดเลื่อนตัวแรกของไทย
บันไดเลื่อนตัวแรกของไทย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ