ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อผู้รายงาน : ว่าที่ ร.อ. ประการ ผาแก้ว ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำ : 2564

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การรายงาน เรื่อง รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 2) ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4) ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 5) ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานเชิงประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เป็นแบบประเมิน 5 ด้าน ตามคู่มือการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการรายงานในครั้งนี้ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ครูผู้สอน จำนวน 11 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 คน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 140 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 140 คน รวมทั้งสิ้น 296 คน แบ่งระดับการประเมินจากการปฏิบัติของโรงเรียนเป็น 5 ระดับ ตามมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา จำแนกตามองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ พบว่า ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.54, S.D.=0.65) โดยองค์ประกอบที่ 1.3 ด้านงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด (x̄=4.57, S.D.=0.61) อยู่ในลำดับสูงที่สุด รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 1.2 ด้านวิชาการ มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด (x̄=4.55, S.D.=0.67) และองค์ประกอบ ที่ 1.1 ด้านนโยบาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.52, S.D.=0.60) และองค์ประกอบที่ 1.4 ด้านบริหารทั่วไป ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.51, S.D.=0.70) เป็นลำดับสุดท้าย

ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 องค์ประกอบ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.60, S.D.=0.61) โดยองค์ประกอบที่ 2.2 การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.62, S.D.=0.62) อยู่ในลำดับสูงที่สุด รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 2.3 สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.61, S.D.=0.61) และองค์ประกอบที่ 2.4 การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.59, S.D.=0.63) และ องค์ประกอบที่ 2.1 หน่วยการ เรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.55, S.D.=0.58) เป็นลำดับสุดท้าย

ด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำแนกตามองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.54, S.D.=0.69) โดยองค์ประกอบที่ 3.1 การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดที่สุด (x̄=4.56, S.D.=0.66) อยู่ในลำดับสูงที่สุด รองลงมา คือ องค์ประกอบที่ 3.2 กิจกรรมนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.54, S.D.=0.70) และองค์ประกอบที่ 3.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.51, S.D.=0.69) เป็นลำดับสุดท้าย

ด้านที่ 4 ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา จำแนกตามองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.57, S.D.=0.62) โดยองค์ประกอบที่ 4.1 ด้านการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.57, S.D.=0.71) อยู่ในลำดับสูงที่สุด รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 4.2 ด้านการติดตามและขยายผล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.56, S.D.=0.63) เป็นลำดับสุดท้าย

ด้านที่ 5 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ จำแนกตามองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.62, S.D.=0.62) โดยองค์ประกอบที่ 5.2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.64, S.D.=0.66) อยู่ในลำดับสูงที่สุด รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 5.3 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.62, S.D.=0.63) และองค์ประกอบที่ 5.4 ด้านผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.61, S.D.=0.64) และองค์ประกอบที่ 5.1 ด้านสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.60, S.D.=0.54) เป็นลำดับสุดท้าย

สรุปผลรวมการประเมิน ด้านที่ 1 - 5 ทุกองค์ประกอบ พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.55, S.D.=0.64) โดยในด้านที่ 5 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.62, S.D.=0.62) อยู่ในลำดับสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.60,S.D.=0.61) และด้านที่ 4 ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.57,S.D.=0.62) และด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.54, S.D.=0.65) และด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.54,S.D.=0.69) เป็นลำดับสุดท้าย

โพสต์โดย kaowote : [18 ส.ค. 2565 เวลา 05:52 น.]
อ่าน [88] ไอพี : 113.53.164.253
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,654 ครั้ง
วัดป่าที่แม่ฮ่องสอนดังทั่วโลก ต่างชาติแห่เรียนสมาธิปีละกว่า 2 พันคน
วัดป่าที่แม่ฮ่องสอนดังทั่วโลก ต่างชาติแห่เรียนสมาธิปีละกว่า 2 พันคน

เปิดอ่าน 50,931 ครั้ง
หลักเกณฑ์สอบศึกษานิเทศก์
หลักเกณฑ์สอบศึกษานิเทศก์

เปิดอ่าน 26,289 ครั้ง
Photosynth สังเคราะห์ภาพ3 มิติ
Photosynth สังเคราะห์ภาพ3 มิติ

เปิดอ่าน 10,785 ครั้ง
ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ ทำไมเป็นกันมากขึ้น
ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ ทำไมเป็นกันมากขึ้น

เปิดอ่าน 5,641 ครั้ง
How To ทำวิทยฐานะแบบใหม่
How To ทำวิทยฐานะแบบใหม่

เปิดอ่าน 20,384 ครั้ง
เรื่องของ"เลข 9" ในวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009
เรื่องของ"เลข 9" ในวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009

เปิดอ่าน 84,695 ครั้ง
สมุนไพรกำจัดแมลง
สมุนไพรกำจัดแมลง

เปิดอ่าน 19,880 ครั้ง
วิธีเพาะทานตะวันงอก
วิธีเพาะทานตะวันงอก

เปิดอ่าน 11,610 ครั้ง
เลี้ยงลูกรักให้มีพัฒนาการสมวัย
เลี้ยงลูกรักให้มีพัฒนาการสมวัย

เปิดอ่าน 12,398 ครั้ง
มนุษย์เป็นพวกกับลิงอุรังอุตัง ยิ่งกว่าเป็นกับลิงชิมแปนซีและกอริลลา
มนุษย์เป็นพวกกับลิงอุรังอุตัง ยิ่งกว่าเป็นกับลิงชิมแปนซีและกอริลลา

เปิดอ่าน 72,502 ครั้ง
ADSL คืออะไร?
ADSL คืออะไร?

เปิดอ่าน 12,072 ครั้ง
วิธีแก้เคราะห์ สะเดาะกรรมให้ร่ำรวย
วิธีแก้เคราะห์ สะเดาะกรรมให้ร่ำรวย

เปิดอ่าน 10,356 ครั้ง
ผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายจากไททานิค
ผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายจากไททานิค

เปิดอ่าน 27,421 ครั้ง
แฟลช และเทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสงแฟลช
แฟลช และเทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสงแฟลช

เปิดอ่าน 22,967 ครั้ง
Do’s Don’ts เคี้ยวให้ฟันปลอดภัย
Do’s Don’ts เคี้ยวให้ฟันปลอดภัย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 17,268 ครั้ง
คุณครูที่กำลังมองหาวิธีเพิ่มความน่าสนใจของนักเรียนในห้องเรียน ลองใช้วิธีนี้ดูสิ
คุณครูที่กำลังมองหาวิธีเพิ่มความน่าสนใจของนักเรียนในห้องเรียน ลองใช้วิธีนี้ดูสิ

เปิดอ่าน 12,641 ครั้ง
หยุดมโน นร.นามสกุลยาวสุด ยันตัดต่อหลงเชื่อทั้งประเทศ
หยุดมโน นร.นามสกุลยาวสุด ยันตัดต่อหลงเชื่อทั้งประเทศ

เปิดอ่าน 21,458 ครั้ง
หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary storage Unit)
หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary storage Unit)

เปิดอ่าน 8,825 ครั้ง
จุฬาฯ ฉลอง อันดับ 138 มหาวิทยาลัย ชั้นนำของโลก
จุฬาฯ ฉลอง อันดับ 138 มหาวิทยาลัย ชั้นนำของโลก

เปิดอ่าน 14,148 ครั้ง
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อระบบการศึกษาไทยในแบบ "รองเท้าเบอร์เดียว"
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อระบบการศึกษาไทยในแบบ "รองเท้าเบอร์เดียว" เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ