ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากาญจนบุรี

ชื่อผู้ประเมิน อภิญญา ใจชื้น ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM Education) เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากาญจนบุรี ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 2) เพื่อประเมินปัจจัยพื้นฐาน (Input Evaluation)

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 3) เพื่อประเมินกระบวนการ

(Process Evaluation) ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการได้แก่ ผู้บริหาร คณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 45 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ปกครอง หรือผู้บริหารสถานศึกษา) จำนวน 13 คน นักเรียนของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจากจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการและได้รับการจัดการเรียนการรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 260 คน โดยการสุ่มนักเรียนอย่างง่าย (Simple random sampling) ผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 260 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ แบบสอบถามจำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 สำหรับประเมินก่อนดำเนินโครงการในด้านสภาพแวดล้อม (Context) ผู้ตอบแบบสอบถามคือผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.920 ฉบับที่ 2 สำหรับ การประเมินก่อนดำเนินโครงการในด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ผู้ตอบแบบสอบถามคือผู้บริหาร และคณะครู มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.957 ฉบับที่ 3 ประเมินระหว่างดำเนินโครงการในด้านด้านกระบวนการ (Process) ผู้ตอบแบบสอบถามคือผู้บริหาร และคณะครู มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.971 ฉบับที่ 4 และ 5 ประเมินหลังดำเนินโครงการในด้านผลผลิต (Product) ด้านครู นักเรียน และความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ ผู้ตอบแบบสอบถามคือผู้บริหาร คณะครู นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านบริบท (Context) ของโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM Education) เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี พบว่า สอดคล้องโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (x̄= 4.72 , S.D. = 0.34)

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ของโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM Education) เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี พบว่า เหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.61 , S.D. = 0.39)

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน ด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM Education) เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี พบว่า เหมาะสมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.77, S.D. =0.36)

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านผลผลิต (Product) ของโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM Education) เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.59 , S.D. = 0.47) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือผลผลิตด้านนักเรียน (x̄ = 4.61 , S.D. = 0.47) รองมาคือ ผลผลิตด้านครู ( x̄ = 4.57 , S.D. = 0.62) ตามลำดับ และพบว่าความคิดเห็นต่อผลลิตด้านความพึงพอใจของโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM education) ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.64 , S.D. = 0.39)

โพสต์โดย อภิญญา ใจชื้น : [17 ส.ค. 2565 เวลา 18:56 น.]
อ่าน [150] ไอพี : 184.22.13.102
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,222 ครั้ง
ผลวิจัย "ซุปไก่สกัด" มีผลดีต่อสมองและร่างกาย
ผลวิจัย "ซุปไก่สกัด" มีผลดีต่อสมองและร่างกาย

เปิดอ่าน 8,084 ครั้ง
สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี 2557
สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี 2557

เปิดอ่าน 14,678 ครั้ง
อนามัยโลกเตือนไม่ควรดื่มเครื่องดื่ม "ร้อนเกินไป"
อนามัยโลกเตือนไม่ควรดื่มเครื่องดื่ม "ร้อนเกินไป"

เปิดอ่าน 10,509 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง การประชุมทางไกล "เครือข่ายโรงเรียนดีใกล้บ้าน" 2 ธันวาคม 2559
รับชมย้อนหลัง การประชุมทางไกล "เครือข่ายโรงเรียนดีใกล้บ้าน" 2 ธันวาคม 2559

เปิดอ่าน 14,594 ครั้ง
10 สายพันธุ์สุนัขที่ฉลาดที่สุดในโลก
10 สายพันธุ์สุนัขที่ฉลาดที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 37,335 ครั้ง
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มกราคม 2559)
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มกราคม 2559)

เปิดอ่าน 12,501 ครั้ง
อาหาร 10 อย่างที่ควรมีไว้ในตู้เย็น
อาหาร 10 อย่างที่ควรมีไว้ในตู้เย็น

เปิดอ่าน 11,660 ครั้ง
เดินหน้าปฏิรูป โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 59 โดย เพชร เหมือนพันธุ์
เดินหน้าปฏิรูป โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 59 โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 8,302 ครั้ง
คนไทยกับ "วิกฤติหนี้สิน" "การศึกษา" ถึงเวลาปฏิรูป
คนไทยกับ "วิกฤติหนี้สิน" "การศึกษา" ถึงเวลาปฏิรูป

เปิดอ่าน 15,311 ครั้ง
คุณครอบครองลูกได้กี่ปี? ทุกๆปีสำคัญขนาดไหน? อ่านดูแล้วรู้เลยว่าทุกเวลามีค่าขนาดไหน!
คุณครอบครองลูกได้กี่ปี? ทุกๆปีสำคัญขนาดไหน? อ่านดูแล้วรู้เลยว่าทุกเวลามีค่าขนาดไหน!

เปิดอ่าน 23,430 ครั้ง
12 เทคโนโลยี (ไม่) พร้อมใช้ใน Web 3.0
12 เทคโนโลยี (ไม่) พร้อมใช้ใน Web 3.0

เปิดอ่าน 12,754 ครั้ง
วันนี้คุณบำรุงผิวหน้าด้วยอโลเวร่าหรือยัง ?
วันนี้คุณบำรุงผิวหน้าด้วยอโลเวร่าหรือยัง ?

เปิดอ่าน 201 ครั้ง
บุหรี่มวน (Cigarette) ผลกระทบต่อสุขภาพ
บุหรี่มวน (Cigarette) ผลกระทบต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 6,367 ครั้ง
ทำอย่างไร?...ถึงจะทำให้คนในชาติเกิดค่านิยมไทย
ทำอย่างไร?...ถึงจะทำให้คนในชาติเกิดค่านิยมไทย

เปิดอ่าน 12,073 ครั้ง
5 อาการเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
5 อาการเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,236 ครั้ง
แนะนำแอพลิเคชัน escivocab : พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท.
แนะนำแอพลิเคชัน escivocab : พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท.

เปิดอ่าน 23,399 ครั้ง
6 ปัญหาที่เด็กม.ปลายต้องเจอและผ่านไปให้ได้
6 ปัญหาที่เด็กม.ปลายต้องเจอและผ่านไปให้ได้

เปิดอ่าน 36,356 ครั้ง
TOEFL คืออะไร
TOEFL คืออะไร

เปิดอ่าน 11,420 ครั้ง
ฮวงจุ้ยบ้านของคนเกิดปีต่าง ๆ
ฮวงจุ้ยบ้านของคนเกิดปีต่าง ๆ

เปิดอ่าน 15,661 ครั้ง
การศึกษาชำรุด-เด็กไม่รู้จักตัวเอง ปรับระบบสอบแค่แก้ปัญหาปลายเหตุ
การศึกษาชำรุด-เด็กไม่รู้จักตัวเอง ปรับระบบสอบแค่แก้ปัญหาปลายเหตุ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ