ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาความสามารถด้านการทำโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์

ชื่องานวิจัย การพัฒนาความสามารถด้านการทำโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะ

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์

ผู้วิจัย พัชรินทร์ แสนแปง

ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

งานวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยชุดฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 และ 2/12 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 72 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากประชากรโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ จำนวน 2 เล่ม ได้แก่ เล่ม 1 ชุดฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์ก้าวหน้า 3 และเล่ม 2 ชุดฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์ก้าวหน้า 4 2) แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 เล่ม คือ เล่ม 1 แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา คณิตศาสตร์ก้าวหน้า 3 จำนวน 4 แผน และ เล่ม 2 แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา คณิตศาสตร์ก้าวหน้า 4 จำนวน 3 แผน 3) แบบประเมินชุดฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ฉบับ 17 ข้อความ มีลักษณะเป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียน จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ รายวิชา คณิตศาสตร์ก้าวหน้า 3 และฉบับที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ รายวิชา คณิตศาสตร์ก้าวหน้า 4 ทั้งสองฉบับเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ฉบับละ จำนวน 30 ข้อ 5) แบบประเมินความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์จำนวน 1 ฉบับ 25 ข้อความ มีลักษณะเป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ และ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ฉบับ 6 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิดให้นักเรียนเขียนตอบตามประเด็นที่กำหนด ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ก้าวหน้า 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.28/83.38 และรายวิชาคณิตศาสตร์ก้าวหน้า 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.10/85.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดคือ 80/80 2.) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ก่อนและหลังเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ คะแนนการทดสอบก่อนและหลังเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) คะแนนความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 85.47 และระดับความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 85.29 และระดับความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก 4) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ นักเรียนรู้สึกชอบ ตื่นเต้นและมีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมในชุดฝึกทักษะ ได้ฝึกปฏิบัติจริงได้วิธีการทำงาน และเข้าใจกระบวนการทำโครงงานคณิตศาสตร์ ได้ฝึกการคิดอย่างมีเหตุ มีผล ได้วิเคราะห์ มีการทำงานอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน ทำให้สามารถนำตัวอย่าง การแก้ปัญหามาใช้ในชีวิตจริงได้ ชุดฝึกทักษะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจมากกว่าการฝึกทักษะแบบทั่วไปและเกิดความภาคภูมิใจในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งชอบที่ได้ทำกิจกรรมในชุดฝึกทักษะ ได้ฝึกปฏิบัติจริงได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ใกล้ตัว เกี่ยวกับการนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลองแล้วยังสามารถมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

โพสต์โดย ครูโอ๋ : [17 ส.ค. 2565 เวลา 17:49 น.]
อ่าน [654] ไอพี : 124.122.20.98
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,944 ครั้ง
คลิปรวมท่าเต้นสนุกสนานของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ท่านทันเพลงไหนบ้าง
คลิปรวมท่าเต้นสนุกสนานของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ท่านทันเพลงไหนบ้าง

เปิดอ่าน 32,279 ครั้ง
ทำไมแป้นพิมพ์ ไม่เรียง A B C
ทำไมแป้นพิมพ์ ไม่เรียง A B C

เปิดอ่าน 14,427 ครั้ง
หมามุ่ย สมุนไพรสรรพคุณบรรเจิด เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ทีเด็ดอยู่ที่เมล็ด
หมามุ่ย สมุนไพรสรรพคุณบรรเจิด เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ทีเด็ดอยู่ที่เมล็ด

เปิดอ่าน 46,433 ครั้ง
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม

เปิดอ่าน 18,098 ครั้ง
เทควันโด : ประวัติเทควันโดในประเทศไทย
เทควันโด : ประวัติเทควันโดในประเทศไทย

เปิดอ่าน 48,652 ครั้ง
ที่มาของ "กรุงเทพมหานคร" และ "บางกอก"
ที่มาของ "กรุงเทพมหานคร" และ "บางกอก"

เปิดอ่าน 8,666 ครั้ง
ถอดรหัสลับบิ๊ก "แอปเปิล" 6 สูตรสำเร็จที่ใคร ๆ อยากรู้ ?
ถอดรหัสลับบิ๊ก "แอปเปิล" 6 สูตรสำเร็จที่ใคร ๆ อยากรู้ ?

เปิดอ่าน 17,793 ครั้ง
ว่านหางช้าง
ว่านหางช้าง

เปิดอ่าน 13,392 ครั้ง
วิธีลับในการหาข้อมูลจาก Google
วิธีลับในการหาข้อมูลจาก Google

เปิดอ่าน 10,573 ครั้ง
เอกสารแนบคำขอในระบบ DPA
เอกสารแนบคำขอในระบบ DPA

เปิดอ่าน 95,136 ครั้ง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560

เปิดอ่าน 15,261 ครั้ง
ถอดบทเรียนปฏิรูปการศึกษาเวียดนาม ทำอย่างไรถึงสำเร็จ
ถอดบทเรียนปฏิรูปการศึกษาเวียดนาม ทำอย่างไรถึงสำเร็จ

เปิดอ่าน 11,473 ครั้ง
อาหารที่ทำให้ดูสวย
อาหารที่ทำให้ดูสวย

เปิดอ่าน 148,584 ครั้ง
หลักการสอนโดย โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gange)
หลักการสอนโดย โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gange)

เปิดอ่าน 89,262 ครั้ง
จั๋ง...ต้นไม้ฟอกอากาศ
จั๋ง...ต้นไม้ฟอกอากาศ

เปิดอ่าน 16,193 ครั้ง
สรรพคุณของ "เสลดพังพอนตัวผู้"
สรรพคุณของ "เสลดพังพอนตัวผู้"
เปิดอ่าน 14,662 ครั้ง
บ้าเก่าไม่ทันหาย....บ้าใหม่กำลังมา
บ้าเก่าไม่ทันหาย....บ้าใหม่กำลังมา
เปิดอ่าน 8,523 ครั้ง
สามัคคีทวิตเตอร์ สร้างเครือข่ายแก้วิกฤติชาติ
สามัคคีทวิตเตอร์ สร้างเครือข่ายแก้วิกฤติชาติ
เปิดอ่าน 17,124 ครั้ง
HRD & E-Learning
HRD & E-Learning
เปิดอ่าน 14,706 ครั้ง
ออกรถใหม่...วันไหนดี?
ออกรถใหม่...วันไหนดี?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ