ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่

ปีการศึกษา 2563

ชื่อผู้วิจัย สุคนธา เพชรศิริ

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะของนักเรียนของโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ครั้งนี้มีีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ รวมทั้งทราบปัญหาเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะของนักเรียนของโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 86 คน ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 40 คน ผู้ปกครอง จำนวน 32 คน ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบไปด้วยแบบสอบถาม จำนวน 7 ฉบับ แบบสัมภาษณ์ จำนวน 2 ฉบับ และแบบสังเกตพฤติกรรม จำนวน 4 ฉบับ รวมทั้งสิ้น จำนวน 13 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเปรียบเทียบใช้ t-test แบบไม่อิสระ สถิติที่ใช้หาค่าคุณภาพของเครื่องมือใช้ IOC หาความสอดคล้องหรือความตรงของเนื้อหา ใช้ หาความเที่ยง (ความเชื่อมั่น) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรของครอนบาร์ค

ผลการประเมินโดยสรุป มีดังนี้

1. ผลการประเมินบริบท (Context) พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก โดยมีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

1.1 ระดับความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

1.2 ระดับความเป็นไปได้ของโครงการ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ระดับความเหมาะสมของกิจกรรม พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

2.2 ระดับความเหมาะสมของระบบบริหารจัดการ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ มากที่สุด โดยมีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

3.1 ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด โดยดำเนินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100

3.2 ร้อยละของการติดตามโครงการ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด โดยติดตามโครงการคิดเป็นร้อยละ 100

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 7 ตัวชี้วัด ดังนี้

4.1 พฤติกรรมด้านวินัย พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด หลังเข้าร่วมโครงการแล้วนักเรียนมีวินัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

4.2 พฤติกรรมด้านใฝ่เรียนรู้ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วนักเรียนใฝ่เรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

4.3 พฤติกรรมด้านมุ่งมั่นในการทำงาน พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วนักเรียนมุ่งมั่นในการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.001

4.4 พฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วนักเรียนมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

4.5 ระดับความพึงพอใจของนักเรียน พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ ปานกลาง

4.6 ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

4.7 ระดับความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

1. จากผลการประเมิน พบว่าประเด็นบริบท ความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการตัวชี้วัดข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาด้านวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมตามโครงการให้มากขึ้น และความเป็นไปได้ของโครงการ ตัวชี้วัดข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ สถานที่และระยะเวลาในการดำเนินงานมีความเหมาะสม ควรปรับปรุงสถานที่และระยะเวลาในการดำเนินงานให้เหมาะสมมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมหนูน้อยรักเรียน เพียรใฝ่รู้ ควรมีห้องสื่อ เทคโนโลยี ห้องสมุดเพื่อการสืบค้นที่เพียงพอ กิจกรรมนักข่าวเล่าเรื่องควรออกแบบเวลาให้เหมาะสมในการจัดกิจกรรม และสามารถบูรณาการกิจกรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย เป็นต้น

2. จากผลการประเมิน พบว่าประเด็นปัจจัยนำเข้า ระดับความเหมาะสมของกิจกรรมตัวชี้วัดข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมด้านความมุ่งมั่นในการทำงาน ควรออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมความมุ่งมั่นในการทำงานเพิ่มขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาพฤติกรรมด้านมุ่งมั่นในการทำงานเพิ่มขึ้น ระดับความเหมาะสมของระบบบริหารจัดการ ตัวชี้วัดข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ บุคลากรเพียงพอต่อการดำเนินงาน เนื่องจากโรงเรียนมีอัตรากำลังครูและบุคลากรจำนวนน้อย ดังนั้นควรที่จะขอความอนุเคราะห์ให้ชุมชน หน่วยงานราชการส่งบุคลากรเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนโครงการ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือบุคลากรครูจากโรงเรียนที่ใกล้เคียง เป็นต้น

3. จากผลการประเมิน พบว่าประเด็นกระบวนการมีการดำาเนินกิจกรรมและติดตามการดำเนินกิจกรรม ผลการประเมินบรรลุวัตถุประสงค์อย่างไรก็ตามผู้บริหารและครูควรใช้เทคนิคการ ปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยขับเคลื่อนกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ รวมถึง การนิเทศติดตาม การดำเนินกิจกรรมควรบันทึกเทคนิคสำคัญหรือวิธีการใหม่ๆ ที่ค้นพบจาก ความสำเร็จนี้ เพื่อถอดบทเรียน และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ให้เป็นต้นแบบต่อไป

4. จากผลการประเมิน พบว่าประเด็นผลผลิตตัวชี้วัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการเพียงระดับปานกลางเท่านั้น จึงควรออกแบบกิจกรรมให้น่าสนใจ ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้มีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้นในด้านวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ

โพสต์โดย ผอ.สุ : [17 ส.ค. 2565 เวลา 15:49 น.]
อ่าน [162] ไอพี : 171.6.221.103
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 37,898 ครั้ง
การแก้ระบบสมการ โดยใช้วิธีเมตริกผกผัน
การแก้ระบบสมการ โดยใช้วิธีเมตริกผกผัน

เปิดอ่าน 12,967 ครั้ง
ทำไมต้องจ้างทำการบ้าน (ชมคลิป)
ทำไมต้องจ้างทำการบ้าน (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 27,933 ครั้ง
กล้วยตอนเช้า คุณประโยชน์เต็มเปี่ยม
กล้วยตอนเช้า คุณประโยชน์เต็มเปี่ยม

เปิดอ่าน 10,947 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2552

เปิดอ่าน 17,456 ครั้ง
ดอกไม้ 5 ชนิด พิชิตโรค
ดอกไม้ 5 ชนิด พิชิตโรค

เปิดอ่าน 44,521 ครั้ง
หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ (ใหม่)
หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ (ใหม่)

เปิดอ่าน 12,643 ครั้ง
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

เปิดอ่าน 18,028 ครั้ง
สื่อดังระดับโลกแห่ยกย่อง "โน้ต วีรฉัตร" ตีกลองกับภาพวาดกำแพง คนต่างชาติทึ่งความสามารถศิลปินไทย
สื่อดังระดับโลกแห่ยกย่อง "โน้ต วีรฉัตร" ตีกลองกับภาพวาดกำแพง คนต่างชาติทึ่งความสามารถศิลปินไทย

เปิดอ่าน 26,011 ครั้ง
สอนทำ header hi5 ด้วย photoshop
สอนทำ header hi5 ด้วย photoshop

เปิดอ่าน 21,042 ครั้ง
การแปรผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า
การแปรผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า

เปิดอ่าน 21,425 ครั้ง
มารู้จัก Flower Ball กันเถอะ
มารู้จัก Flower Ball กันเถอะ

เปิดอ่าน 47,334 ครั้ง
แนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษาของไทย
แนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษาของไทย

เปิดอ่าน 13,866 ครั้ง
ปีใหม่แล้ว.....แต่การศึกษาไทยยังบ้าไม่เลิก!
ปีใหม่แล้ว.....แต่การศึกษาไทยยังบ้าไม่เลิก!

เปิดอ่าน 7,854 ครั้ง
ถอดรหัสลับบิ๊ก "แอปเปิล" 6 สูตรสำเร็จที่ใคร ๆ อยากรู้ ?
ถอดรหัสลับบิ๊ก "แอปเปิล" 6 สูตรสำเร็จที่ใคร ๆ อยากรู้ ?

เปิดอ่าน 12,447 ครั้ง
เคล็ดลับคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก
เคล็ดลับคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 49,529 ครั้ง
100อันดับโรงเรียนดีที่สุดปี58
100อันดับโรงเรียนดีที่สุดปี58

เปิดอ่าน 10,316 ครั้ง
ทางรอดประเทศไทย : เปลี่ยนระบบการเรียนรู้
ทางรอดประเทศไทย : เปลี่ยนระบบการเรียนรู้

เปิดอ่าน 3,474 ครั้ง
"ผักปลัง" ผักพื้นบ้าน ปลูกง่าย มีประโยชน์
"ผักปลัง" ผักพื้นบ้าน ปลูกง่าย มีประโยชน์

เปิดอ่าน 25,755 ครั้ง
4 วิธีบังคับให้ตัวเองออมเงินได้จริง
4 วิธีบังคับให้ตัวเองออมเงินได้จริง

เปิดอ่าน 19,572 ครั้ง
ฟักทอง เต็มเปี่ยมด้วยประโยชน์
ฟักทอง เต็มเปี่ยมด้วยประโยชน์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ