ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตาคง ปีการศึกษา 2564

การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตาคง ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) กระบวนการดำเนินงาน ( Process Evaluation) ผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตาคง ปีการศึกษา 2564 และ 2. ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตาคง ปีการศึกษา 2564 ใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ประชากรทั้งหมด 87 คน ได้แก่ 1) ครู จำนวน 8 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน 3) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 36 คน และ 4) ผู้ปกครองนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 36 คน และวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตาคง ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสภาวะแวดล้อม อยู่ในลำดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการการดำเนินงาน ด้านผลผลิต และ ด้านปัจจัยนำเข้า ตามลำดับ

1.1 ผลการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตาคง ปีการศึกษา 2564 ด้านสภาวะแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โรงเรียนจัดทำโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรอยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมาคือ โรงเรียนกระจายอำนาจและมอบหมายหน้าที่การบริหารงานด้านอาคารสถานที่ให้กับผู้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โรงเรียนปฏิบัติงาน เพื่อดูแลรักษาความสะอาดรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่อย่างเหมาะสมและเพียงพอ โรงเรียนปฏิบัติงานในด้านการซ่อมบำรุง อาคารสถานที่ให้คงสภาพการใช้งานได้เป็นอย่างดีและต่อเนื่องเป็นประจำ โรงเรียนจัดทำโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร และโรงเรียนเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากชุมชนเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่หลักสูตรกำหนดไว้อยู่ในลำดับต่ำสุด

1.2 ผลการดำเนินการโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตาคง ปีการศึกษา 2564 ด้านปัจจัยนำเข้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในโครงการมีทักษะมีความรู้ มีความชำนาญในการใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมาคือ โรงเรียนนำวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินโครงการได้อย่างเหมาะสม โรงเรียนสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์และงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ และโรงเรียนมีจำนวนบุคลากรสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการเหมาะสมและเพียงพออยู่ในลำดับต่ำสุด

1.3 ผลการดำเนินการโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตาคง ปีการศึกษา 2564 ด้านกระบวนการดำเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โรงเรียนส่งเสริมการทำงานเป็นทีมหรือ เป็นหมู่คณะให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานตามโครงการ อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมาคือ โรงเรียนร่วมมือกับชุมชนในการประชุม วางแผน เพื่อกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ในการดำเนินโครงการร่วมกัน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมกันนิเทศ ติดตาม ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ โรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน และโรงเรียนนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ ปรับปรุงและ แก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง อยู่ในลำดับต่ำสุด

1.4 ผลการดำเนินการโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตาคง ปีการศึกษา 2564 ด้านผลผลิต ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด การมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สำหรับใช้ในการจัดเรียนการสอน อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมาคือ แหล่งน้ำในโรงเรียน สวนหย่อม มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัยมีภูมิทัศน์เหมาะสมตามธรรมชาติ ที่นั่งพักผ่อน มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม และเพียงพอต่อความต้องการนักเรียน และลานอเนกประสงค์ มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และมีภูมิทัศน์เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมต่างๆอยู่ในลำดับต่ำสุด

2. ผลการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตาคง ปีการศึกษา 2564 ด้านความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด แหล่งเรียนรู้หลากหลาย สะอาด ปลอดภัย เพียงพอกับการให้บริการแก่ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนอยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมาคือ ห้องน้ำจัดถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ สุขอนามัย สะอาด และเพียงพอต่อการใช้งาน ชุมชนพัฒนาสนับสนุนโครงการการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และห้องคอมพิวเตอร์ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งาน มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทั่วพื้นที่บริเวณโรงเรียนอยู่ในลำดับต่ำสุด

โพสต์โดย พงศกร อะกะวงค์ : [5 ส.ค. 2565 เวลา 11:35 น.]
อ่าน [678] ไอพี : 118.173.238.198
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,770 ครั้ง
สิ่งที่จะได้รับจากการเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ
สิ่งที่จะได้รับจากการเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ

เปิดอ่าน 12,552 ครั้ง
โฆษณาเด็กน่ารักที่สุด ประจำปี 2013
โฆษณาเด็กน่ารักที่สุด ประจำปี 2013

เปิดอ่าน 29,384 ครั้ง
ปิแอร์ เดอ แฟร์มาต์ นัก คณิตศาสตร์
ปิแอร์ เดอ แฟร์มาต์ นัก คณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 16,899 ครั้ง
5 วิธีทำให้รวยเร็ว
5 วิธีทำให้รวยเร็ว

เปิดอ่าน 10,111 ครั้ง
ทำไมหนอ ผู้หญิงถึงชอบรองเท้าส้นสูง
ทำไมหนอ ผู้หญิงถึงชอบรองเท้าส้นสูง

เปิดอ่าน 10,744 ครั้ง
เหนือกว่า
เหนือกว่า 'กิมจิฟีเวอร์' 'ศัลยกรรมไทย'

เปิดอ่าน 15,451 ครั้ง
กิน เล่น เต้น วาด สุดยอดวิชาพัฒนาเด็ก
กิน เล่น เต้น วาด สุดยอดวิชาพัฒนาเด็ก

เปิดอ่าน 24,054 ครั้ง
Demo Builder
Demo Builder

เปิดอ่าน 17,032 ครั้ง
เทศกาล ไหว้พระจันทร์
เทศกาล ไหว้พระจันทร์

เปิดอ่าน 17,247 ครั้ง
รู้หรือไม่ว่า 10 ข้อที่เด็กทุกคนในโลกนี้ต้องการมากที่สุดคืออะไร
รู้หรือไม่ว่า 10 ข้อที่เด็กทุกคนในโลกนี้ต้องการมากที่สุดคืออะไร

เปิดอ่าน 33,285 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง! การประชุมชี้แจงการสอบบรรจุครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ประจำปี 2560 [ไม่มีใบอนุญาตฯสมัครสอบได้] เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
รับชมย้อนหลัง! การประชุมชี้แจงการสอบบรรจุครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ประจำปี 2560 [ไม่มีใบอนุญาตฯสมัครสอบได้] เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

เปิดอ่าน 14,074 ครั้ง
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ อันตรายที่อย่ามองข้าม
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ อันตรายที่อย่ามองข้าม

เปิดอ่าน 34,381 ครั้ง
ย้อนรอยสายราชสกุล... ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (๑)
ย้อนรอยสายราชสกุล... ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (๑)

เปิดอ่าน 7,649 ครั้ง
สารอาหารแห่งอนาคต
สารอาหารแห่งอนาคต

เปิดอ่าน 11,610 ครั้ง
โลหิต ที่ควรทราบ
โลหิต ที่ควรทราบ

เปิดอ่าน 11,383 ครั้ง
ท็อป 10 ยอดศิลปินของตลาดโลก
ท็อป 10 ยอดศิลปินของตลาดโลก
เปิดอ่าน 12,687 ครั้ง
หลักในการออกแบบสวน
หลักในการออกแบบสวน
เปิดอ่าน 14,143 ครั้ง
หักลดหย่อนบุตร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง
หักลดหย่อนบุตร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง
เปิดอ่าน 30,043 ครั้ง
เรื่องของคาราโอเกะ
เรื่องของคาราโอเกะ
เปิดอ่าน 12,678 ครั้ง
การกระตุ้นพัฒนาการลูกในครรภ์
การกระตุ้นพัฒนาการลูกในครรภ์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ