ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2

ชื่อผู้ประเมิน : นายสุริยา สุขคง

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2

ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2563

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัย

นําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 ผู้ประเมินได้ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปโมเดล ของสตัฟเฟิลบีม ในการประเมิน โดยมีวิธีดําเนินการประเมิน ดังนี้ แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ก่อนการดําเนินโครงการ ประเมินบริบท โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาความต้องการจําเป็นในการจัดทําโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ และความสอดคล้องเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ ตลอดจนความเหมาะสมและเพียงพอของปัจจัยนําเข้าในด้านบุคลากรงบประมาณ อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรม และการบริหารจัดการ ระยะที่ 2 ระหว่างการดําเนินโครงการ ผู้ประเมินได้ประเมินกระบวนการ ในด้านความเหมาะสมของกระบวนการและการดําเนินโครงการ ได้แก่ การวางแผนดําเนินการ การปฏิบัติ การตรวจสอบ ทบทวน และประเมิน และการปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา และระยะที่ 3 หลังสิ้นสุดโครงการ ประเมินด้านผลผลิต คือ การนําแนวความคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากการดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง

จํานวน 238 คน ใช้เครื่องมือประเภทแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ตามรูปแบบของลิเคิร์ท วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความสอดคล้องเหมาะสมของ

วัตถุประสงค์โครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือความต้องการจําเป็นในการจัดทําโครงการ ส่วน

ความเป็นไปได้ของโครงการ มีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าข้ออื่น ๆ ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้าของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความเหมาะสมและความเพียงพอของกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือความเหมาะสมและความเพียงพอของการบริหารจัดการ ส่วนความเหมาะสมและความเพียงพอของงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าข้ออื่น ๆ ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่

กําหนด

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการปฏิบัติ (DO) มีค่าเฉลี่ย

สูงที่สุด รองลงมาคือการวางแผนดําเนินการ (PLAN) ส่วนการปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา (ACT)

มีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าข้ออื่น ๆ ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มี2 ตัวชี้วัด ดังนี้

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์

ตัวชี้วัด การนําแนวความคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน ตามความคิดเห็นของผู์บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ายึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริต มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือมีความกตัญญู รู้คุณ และมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ ส่วนหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าข้ออื่น ๆ ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้าน

เกาะมุกด์ตัวชี้วัด ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ย สูงที่สุด รองลงมาคือการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายต่อการดําเนินงานของตามโครงการ ส่วนนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น มีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าข้ออื่น ๆ ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

โพสต์โดย สุริยา สุขคง : [22 พ.ย. 2564 เวลา 12:51 น.]
อ่าน [2362] ไอพี : 125.26.23.121
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,552 ครั้ง
ค่าตัว 2.8 หมื่นบาทต่อเดือน เผย 3 อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน
ค่าตัว 2.8 หมื่นบาทต่อเดือน เผย 3 อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน

เปิดอ่าน 216,698 ครั้ง
เรื่องที่ควรรู้ ก่อนคิดจะเลี้ยง "ไซบีเรียน ฮัสกี้"
เรื่องที่ควรรู้ ก่อนคิดจะเลี้ยง "ไซบีเรียน ฮัสกี้"

เปิดอ่าน 27,891 ครั้ง
ทำไม สัญลักษณ์โอลิมปิก ต้องเป็นรูปวงกลม 5 ห่วง
ทำไม สัญลักษณ์โอลิมปิก ต้องเป็นรูปวงกลม 5 ห่วง

เปิดอ่าน 20,760 ครั้ง
คณิตศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร
คณิตศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร

เปิดอ่าน 10,145 ครั้ง
ทำตัวเตี้ย เทรนด์ฮา จากเกาหลี บอกเลยกำลังฮิตสุดๆ
ทำตัวเตี้ย เทรนด์ฮา จากเกาหลี บอกเลยกำลังฮิตสุดๆ

เปิดอ่าน 7,459 ครั้ง
รู้จักเลือก...รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูง
รู้จักเลือก...รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูง

เปิดอ่าน 18,553 ครั้ง
ผมสวยด้วยผักสวนครัว
ผมสวยด้วยผักสวนครัว

เปิดอ่าน 8,260 ครั้ง
แปลงความยากจน ให้เป็นต้นทุนแห่งการเรียนรู้
แปลงความยากจน ให้เป็นต้นทุนแห่งการเรียนรู้

เปิดอ่าน 17,695 ครั้ง
โหมดสี
โหมดสี

เปิดอ่าน 18,145 ครั้ง
สมุนไพรไทยลดความอ้วน ลดไขมัน ตัวช่วยเพื่อหุ่นสวยเป๊ะ
สมุนไพรไทยลดความอ้วน ลดไขมัน ตัวช่วยเพื่อหุ่นสวยเป๊ะ

เปิดอ่าน 8,383 ครั้ง
เคล็ดลับ 12 ข้อ จากแพทย์จีน
เคล็ดลับ 12 ข้อ จากแพทย์จีน

เปิดอ่าน 216,623 ครั้ง
สุภาษิตอิศรญาณ
สุภาษิตอิศรญาณ

เปิดอ่าน 8,521 ครั้ง
หน้ากากอนามัยใส่ให้เป็น
หน้ากากอนามัยใส่ให้เป็น

เปิดอ่าน 14,660 ครั้ง
วอยเอเจอร์ 2 เผยระบบสุริยะไม่กลม
วอยเอเจอร์ 2 เผยระบบสุริยะไม่กลม

เปิดอ่าน 173,149 ครั้ง
สาระดีๆ สำหรับครูที่ต้องการจัดทำผลงาน(คศ.3)
สาระดีๆ สำหรับครูที่ต้องการจัดทำผลงาน(คศ.3)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,305 ครั้ง
อยากรู้หรือไม่...คุณแก่เร็วไป หรือ อ่อนกว่าวัย ?
อยากรู้หรือไม่...คุณแก่เร็วไป หรือ อ่อนกว่าวัย ?

เปิดอ่าน 12,457 ครั้ง
อะโวคาโด
อะโวคาโด

เปิดอ่าน 9,719 ครั้ง
"แบคทีเรีย" ลดพุงได้จริงหรือ?
"แบคทีเรีย" ลดพุงได้จริงหรือ?

เปิดอ่าน 9,804 ครั้ง
ช่วยลูกทำการบ้านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
ช่วยลูกทำการบ้านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 10,992 ครั้ง
"ผักติ้ว" ผักพื้นบ้านชาวอีสานที่ไม่ควรมองข้าม
"ผักติ้ว" ผักพื้นบ้านชาวอีสานที่ไม่ควรมองข้าม เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ