ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โรงเรียนบ้ำนถำวรวัฒนำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำก ำแพงเพชร เขต 2

กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรำยงำนผลประเมินโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

โรงเรียนบ้ำนถำวรวัฒนำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำก ำแพงเพชร เขต 2 กลุ่มตัวอย่ำง

เป็นข้ำรำชกำรครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและผู้ปกครอง และนักเรียนครู จ ำนวน

135 คน ผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ

5 ระดับ โดยกำรวิเครำะห์หำค่ำเฉลี่ยและหำค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

ผลกำรวิจัยพบว่ำ

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พบว่ำ โรงเรียนได้รับกำรพัฒนำทั้งระบบ เป็นแหล่งเรียนรู้

ให้บริกำรแก่นักเรียน และชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนให้กำรยอมรับโรงเรียนเป็นอย่ำงดี จำกกำร

ด ำเนินโครงกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพโรงเรียน พบว่ำ สภำพแวดล้อมมีคุณภำพมำก มีหลักกำรและ

เหตุผลมีน้ ำหนักพอเพียงและเหมำะสมที่จะท ำโครงกำรได้ สำมำรถจัดบรรยำกำศและสภำพแวดล้อม

ภำยในได้เหมำะสมเอื้อต่อกำรจัดกิจกรรม และมีเป้ำหมำยของโครงกำรสำมำรถวัดและประเมินได้

ชัดเจน ส ำหรับปัจจัย พบว่ำ มีอำคำรเรียน ห้องปฏิบัติงำนตำมโครงกำรอย่ำงเหมำะสมเพียงพอ

มีจ ำนวนบุคลำกรด ำเนินโครงกำรอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำก

หน่วยงำนต้นสังกัด และมีวัสดุที่ใช้ในโครงกำรอย่ำงเพียงพอ โรงเรียนจัดกระบวนกำรด ำเนินงำนโดยเปิด

โอกำสให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมด ำเนินโครงกำร เช่นบุคลำกรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ทั้งบูรณำ

กำรกิจกรรมต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำงเหมำะสม ผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชนกำรให้ควำม

ช่วยเหลือหรือสนับสนุนในกำรท ำกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรเป็นไปตำมขั้นตอน ทั้งยังสนับสนุน

ให้ครูพัฒนำตนเอง ท ำให้มีกำรวิเครำะห์หลักสูตรและน ำผลกำรวิเครำะห์ไปใช้ในกำรเตรียมกำรสอน

ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น สำมำรถเสริมสร้ำงบรรยำกำศสภำพห้องเรียน

และสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ มีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนและน ำผลกำรวิเครำะห์ไปใช้ในกำรวำง

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ นอกจำกนี้ครูยังจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เลือกปฏิบัติตำมควำมสนใจ

ควำมสำมำรถและควำมถนัด ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี น ำผลกำร

ประเมินมำใช้ปรับปรุง/พัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง และสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรม คุณลักษณะควำมมีวินัย และพฤติกรรมประชำธิปไตย ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน O net ในปีกำรศึกษำ 2563

สูงกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2562 เท่ำกับ 6.96 เปอร์เซ็นต์ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยของนักเรียน

ปีกำรศึกษำ 2563 กับปีกำรศึกษำ 2562 ต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ เนื่องจำกกำรเรียนกำรสอนอยู่

ในช่วงกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส โควิด 2019 บำงช่วงเรียนแบบออนไลน์ สภำพกำรสอนเข้ำถึงตัวง

เด็กนักเรียนล ำบำก เด็กบำงคนไม่พร้อม ไม่มีเครื่องสื่อสำรไม่ครบทุกคน แต่ด้ำนคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมตำมที่ก ำหนดขึ้น โดยปลูกฝังลักษณะดังกล่ำวให้เกิดขึ้น

ในตัวผู้เรียนทุกคน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรพัฒนำในองค์รวมทั้งด้ำนสติปัญญำและคุณธรรม อันจะ

น ำไปสู่ควำมเจริญก้ำวหน้ำ มั่นคง สงบสุข

โพสต์โดย ิbioteacher : [12 พ.ค. 2564 เวลา 15:29 น.]
อ่าน [120] ไอพี : 182.53.62.44
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ