ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• กระบวนการบริหารโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน รูปแบบ การบริหารแบบมีส่วนร่วม SANRAG MODEL (สานรัก โมเดล) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดสังขประ

ที่มาของรูปแบบ การบริหารแบบมีส่วนร่วม SANRAG MODEL (สานรัก โมเดล)

โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบล คันธุลี อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรสายบริหาร จำนวน 1 คน และมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 คน นักเรียนจำนวน 145 คน โรงเรียนมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทางการศึกษาของชาติและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น พร้อมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีกระบวนการการดำเนินงานโดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการทุกขั้นตอนเนื่องจากบริบทชุมชนบ้านดอนธูป หมู่ ที่ 3 ตำบลคันธุลี เป็นชุมชนที่เก่าแก่และให้ความสำคัญกับการศึกษาของบุตรหลานในชุมชนเป็นอย่างมาก ให้ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษามาโดยตลอด โดยนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานคือ ระดับปฐมวัยพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้เน้นการเรียนปนเล่น สำหรับระดับประถมศึกษา ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเน้นการเรียนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ สามารถคิดคำนวณได้ เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย และดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยข้าพเจ้ามีแนวคิดในการสร้างโอกาสเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีความเหมาะสมกับสภาพและบริบทของโรงเรียน โดยนำนวัตกรรมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมด้วยรูปแบบ สานรัก โมเดล SANRAG MODEL มาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อประสานการทำงานและพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้โรงเรียนเป็นของชุมชน และชุมชนร่วมกันรักษา ดูแลโรงเรียน มีการทำงานเป็นทีม ได้ร่วมวิเคราะห์และสร้างความเข้าใจในนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันของผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคลากรมืออาชีพ พัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพของวัย ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และส่งเสริมการเรียนรู้ และการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสาน พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามภารกิจการบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน ดังนี้ คือด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล

ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป

จากการดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าว ส่งผลให้การบริหารจัดการสถานศึกษาประสบความสำเร็จสูงสุด ตามภารกิจการบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน โดยมีผลการปฏิบัติงานที่บ่งบอกถึงความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนวัตกรรมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมด้วยรูปแบบ SANRAG MODEL สานรักโมเดล ดังนี้

S = Social การวิเคราะห์บริบททางสังคม ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ศึกษาบริบททางสบริบททางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม สภาพปัญหาปัจจุบัน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนาการศึกษา ระดมสมอง ระดมความคิดร่วมกันวางแผน กำหนดวิสัยทัศน์ ของโรงเรียนใจความว่า “โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ เป็นองค์กรหลักร่วมกับชุมชน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสานสัมพันธ์ชุมชน ยึดมั่นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน” จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี

A = Attitude กำหนดเป้าหมาย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันกำหนด เป้าหมาย พันธกิจ และเป้าประสงค์ ของโรงเรียนร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา

N = Network สร้างภาคีเครือข่าย สร้างเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียน ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ และองค์กรชุมชนตำบลคันธุลี

R = Responsibility ความรับผิดชอบ กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของภาคีเครือข่ายในการร่วมกันบริหารจัดการ ด้านต่างๆของโรงเรียน ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือให้การบริหารจัดการต่างๆในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

A = Action ร่วมกันทำงาน การร่วมกันทำงานระหว่างโรงเรียน ชุมชน และภาคีเครือข่ายด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ การตรวจสอบ การระดมทุนเพื่อสนับสนุนงบประมาณ การระดมความคิด ระดมแรงกายและแรงใจในการพัฒนานักเรียน พัฒนาโรงเรียนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับลูกหลานซึ่งเป็นอนาคตของชุมชน

G = Good Governance เกิดองค์กรที่ดี โดยการบริหารจัดการแบบธรรมมาภิบาลเพื่อให้เกิดความสำเร็จ เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพของชุมชน โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ประการดังนี้

1. หลักนิติธรรม หมายถึง กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิกในการถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาค

2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย

3.หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในโรงเรียนและชุมชน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา การทำงานมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

4.หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้มีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม

5.หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อชุมชน การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทำของตนเอง

6.หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยการรณรงค์ให้มีความประหยัด ใช้ของอย่าง และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน

ผลการปฏิบัติงาน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สรุปได้ดังนี้

1) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ทุกคนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒) ครู ร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง

๓) โรงเรียนให้การบริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

๔) โรงเรียนได้รับการยอมรับ และรับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร ต่าง ๆ ในการช่วยเหลือในการพัฒนานักเรียนและโรงเรียน

ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ

๑) นักเรียนทุกคนได้รับการเอาใจใส่ และรับการช่วยเหลือในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง ได้รับการบริการทาง การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการส่งเสริมให้เป็นคนดีมีคุณธรรม นำการดำรงชีวิต ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม ได้อย่างมีความสุข มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด

๒) บุคลากรทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน และมีความสามัคคี ให้ความ ร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนานักเรียน พัฒนาตนเองและพัฒนางานอยู่เสมอและมีความภาคภูมิใจใน ความสำเร็จของสถานศึกษาร่วมกัน

๓) คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนอย่างทั่วถึง

๔) ชุมชนมีความเข้าใจในแนวทางการบริหารสถานศึกษา สนับสนุนและพึงพอใจในผลการบริหารจัด การศึกษาของโรงเรียนและชื่นชมความสำเร็จของสถานศึกษา

โพสต์โดย วิ : [10 พ.ค. 2564 เวลา 19:00 น.]
อ่าน [64] ไอพี : 171.6.251.40
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ