ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการสานสัมพันธ์ชุมชนแบบบูรณาการ โรงเรียนบ้านมะนัง ปีการศึกษา 2563

ชื่อรายงาน รายงานการประเมินโครงการสานสัมพันธ์ชุมชนแบบบูรณาการ

โรงเรียนบ้านมะนัง ปีการศึกษา 2563

ผู้รายงาน นางสาวนาฎนธี ผิวเหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะนัง

วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ระยะเวลาการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2563

ปีที่รายงาน 2564

บทสรุปผลการประเมินโครงการ

การประเมินโครงการสานสัมพันธ์ชุมชนแบบบูรณาการ โรงเรียนบ้านมะนัง ปีการศึกษา 2563 โดยใช้แบบจำลองซิปป์ ( CIPP MODEL) ของดาเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Danial L.Stuffelbeam) มีวัตถุประสงค์และกำหนดขอบเขตการประเมินใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านสภาพแวดล้อม(Content Evaluation) ได้แก่ การประเมินนโยบายของโรงเรียน หลักการและเหตุผลของโครงการ จุดประสงค์ของโครงการและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ความต้องการจำเป็นของโครงการ และความเป็นไปได้ของโครงการ 2) ด้านปัจจัยนำเข้า(Input Evaluation) ได้แก่ การประเมินสมรรถภาพของโครงการ การออกแบบโครงการ การดำเนินงานของโครงการ ความเหมาะสมของงบประมาณ ความพร้อมของบุคลากร การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการของโครงการและกิจกรรมของโครงการ 3) ด้านกระบวนการ(Input Evaluation) ได้แก่ การประเมินขั้นตอนในการดำเนินงาน การจัดสื่ออุปกรณ์ กิจกรรมภายในกระบวนการดำเนินงาน ข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมโครงการ การสนับสนุนและการนิเทศติดตามของผู้บริหาร 4) ด้านผลผลิต(Product Evaluation) ได้แก่ การประเมินความคิดเห็นที่มีต่อผลสำเร็จของกิจกรรมโครงการและความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมของโครงการ

โครงการสานสัมพันธ์ชุมชนแบบบูรณาการ โรงเรียนบ้านมะนัง ปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วยกิจกรรมในโครงการ จำนวน 10 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2) กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 3)กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4) กิจกรรมวิถีพุทธ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 5) กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 6) กิจกรรมการจัดการขยะในโรงเรียน 7) กิจกรรมวันสำคัญ 8) กิจกรรมพริกขี้หนูคู่ชุมชนเกม 9) กิจกรรมรายงานผลสู่สาธารณชน และ 10) กิจกรรมภาคีเครือข่ายชุมชน

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ยกเว้นผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนครูผู้สอน) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 24 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 จำนวน 24 คน รวมกลุ่มประชากรทั้งหมด จำนวน 60 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) จำนวน 5 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ซึ่งประเมินโดย ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ซึ่งประเมินโดย ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 3 แบบสอบถามด้านกระบวนการของโครงการ ซึ่งประเมินโดย ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 4 แบบสอบถามด้านผลผลิตของโครงการ ซึ่งประเมินโดยครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน และฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมโครงการ ซึ่งสอบถาม ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งแบบสอบถามแต่ละฉบับมีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.870 , 0.842 , 0 843, 0.830 และ 0.875 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของประชากร ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร ( )และค่าความเชื่อมั่น

ผลการประเมินโครงการ สรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Content Evaluation) พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 โดยครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นต่อ การประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 โดยครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นต่อ การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 โดยครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นต่อการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 โดยครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นต่อการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57

5. ผลการประเมินความพึงพอใจทีมีต่อโครงการสานสัมพันธ์ชุมชนแบบบูรณาการ ของโรงเรียนบ้านมะนัง ปีการศึกษา 2563 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 โดยครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 นักเรียน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46

โพสต์โดย kung : [30 เม.ย. 2564 เวลา 07:59 น.]
อ่าน [272] ไอพี : 118.173.186.101
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ