ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหนีเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 : ศึกษารายกรณี (วิจัยในชั้นเรียน)

บทคัดย่อ

การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาถึง ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหนีเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2562 : ศึกษารายกรณี (วิจัยในชั้นเรียน) โดยทำการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการหนีเรียน และเพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน 5 คน ที่มีพฤติกรรมหนีเรียน เครื่องมือและเทคนิคในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การทำสังคมมิติและการเยี่ยมบ้าน ภายหลัง การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทำการสังเคราะห์ วิเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปผล

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองคอก จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ ๑ ในปีการศึกษา 2562 ที่มีพฤติกรรมหนีเรียน จำนวน 29 คน เป็นนักเรียนชาย 15 คน นักเรียนหญิง ๑๔ คน

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน บ้านหนองคอก จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ ๑ ในปีการศึกษา 2562 ที่มีพฤติกรรมหนีเรียน จำนวน ๕ คน ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

๑. ตัวแปรอิสระ (Independent Varible) ได้แก่ การศึกษารายกรณี

๒. ตัวแปรตาม (dependent Varible) ได้แก่ พฤติกรรมหนีเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

๑. การสังเกตและการบันทึกการสังเกต (Observatoin and Observation record)

๒. การสัมภาษณ์ (Interview)

๓. สังคมมิติ (Socailmety)

๔. การเยี่ยมบ้าน (Home visit)

ตัวอย่างแบบฟอร์ม บันทึกการสังเกต

แบบระเบียนพฤติการณ์ (Anecdotel Record)

ชื่อผู้ถูกสังเกต ……………………………………………………………….………………… อายุ ………………. ปี เพศ ………………

วัน เวลาที่สังเกต ………………………………………………. สถานที่ …………………………………………………………………………………………………………………..………….. ครั้งที่ …………………

พฤติกรรมที่สังเกตได้ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

ความคิดเห็นของผู้สังเกต

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

ข้อเสนอแนะของผู้สังเกต

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สังเกต

แบบฟอร์มการสัมภาษณ์สำหรับบันทึกการสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์ ครั้งที่ ……………..

ชื่อ ……………………………………..…………………….. นามสกุล ………………………….……………………… อายุ …………. ปี

วันที่ …………….. เดือน ……………………………….…………. พ.ศ. ……………….………. เวลา ……..…….. น.

สถานที่ …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..

จุดมุ่งหมายในการสัมภาษณ์ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..

สรุปผลจากการสัมภาษณ์

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..

ความคิดเห็น

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..

ข้อเสนอแนะ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..

นัดสัมภาษณ์ครั้งต่อไปวันที่ ………………………………………………………………………………….……เวลา ……………….. น.

สถานที่

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..

ลงชื่อผู้สัมภาษณ์ …………………………………………………………..

สรุปผลการศึกษา

กรณีศึกษาของเด็กชาย ก

1. ประวัติ เด็กชาย ก เป็นบุตรคนที่ ๒ จากจำนวนพี่น้อง 2 คน คือ พี่สาว ๑ ซึ่งเกิดจากมารดาและสามีใหม่ (พี่สาว อายุ 15 ปี คนละบิดา) ครอบครัวมีฐานะยากจน ทั้งมารดาและบิดามีอาชีพรับจ้าง (เช้าไป เย็นกลับ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง) บิดาและมารดาอาศัยอยู่กับยาย (เพิ่งย้ายมาจากต่างจังหวัดได้ประมาณ สองเดือนเศษ) ลักษณะบ้านไม้เก่า มีเนื้อที่ บริเวณบ้านพอเดินสวนทางได้ ลักษณะของเด็กชาย ก มีรูปร่างผอม ผิวสองสี แต่งกายค่อนข้าง สะอาด เป็นคนไม่ค่อยพูด มีลักษณะนิ่งเฉย ไม่ค่อยโต้ตอบ แต่มีอารมณ์รุนแรง โดยเฉพาะเวลาเล่นกับกลุ่มเพื่อน

๒. ปัญหา เด็กชาย ก มีพฤติกรรมหนีเรียน อาศัยช่วงจังหวะที่ครูเผลอ หรือไม่อยู่ในชั้นเรียน มีการหลบตาม มุมอับ หลังห้องเรียน ห้องน้ำและปีนกำแพง

๓. การวินิจฉัย จากการศึกษาพบว่า เด็กชาย ก มีพฤติกรรมหนีเรียน เนื่องจากตัวแปรด้านส่วนตัว ได้แก่ ปัญหาบุคลิกภาพไม่เหมาะสม จะสนิทสนมกับมารดา แต่เนื่องจากมารดาทำงานเช้าไป เย็นกลับ จึงไม่ค่อยมีเวลา อยู่กับเด็กชาย ก ขาดการเอาใจใส่จากครอบครัว บิดา (เป็นคนอารมณ์ร้าย) และยายจะไม่ค่อยสนิทสนมเท่าไร จึงไม่ค่อยมีการพูดคุยปรึกษากัน ปัญหาด้านการเรียน เด็กชาย ก ชอบวาดรูป แต่จะไม่ค่อยทำงาน หรือการบ้านที่ครูกำหนด นิสัยส่วนตัวชอบอยู่คนเดียว ไม่ค่อยเข้าสังคม เล่นคนเดียว

๔. การช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือ เด็กชาย ก คือ ผู้วิจัยได้พูดคุยให้คำปรึกษา จำนวน 5 ครั้ง แสดง ความรัก ความเมตตา ให้เขาไว้วางใจ และได้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครูที่เกี่ยวข้อง ให้ความดูแล และให้คำปรึกษาแก่เด็กชาย ก เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

๕. สรุปและการติดตามผล หลังจากการให้คำปรึกษา เด็กชาย ก มีการยอมรับฟัง เริ่มเข้าสังคมมากขึ้น ลดพฤติกรรมหนีเรียน เริ่มไว้วางใจผู้วิจัยมากขึ้น มีการพูดคุย ซักถามเรื่องอื่นๆ เพิ่มขึ้น เริ่มร่วมเล่นกับ กลุ่มเพื่อนและระวังเรื่องอารมณ์ของตนเองมากขึ้น

โพสต์โดย โอเล่ : [26 เม.ย. 2564 เวลา 15:01 น.]
อ่าน [240] ไอพี : 27.55.86.147
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ