ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

ผู้รายงาน นายอนุพงศ์ บัวอิ่มพันธ์

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ประเมินเป็นรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และเปรียบเทียบด้านผลผลิตก่อนและหลังการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 79 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบเจาะจง ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น มีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.94 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การคำนวณ โดยใช้สูตรคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐาน ด้วยการทดสอบค่าที t (Dependent Samples t - test)

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ ดี เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่ตรงกันและสอดคล้องกัน

2. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อด้านสภาพแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับดี ( = 4.46,S.D. = 0.57 และเมื่อวิเคราะห์แยกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็นเรียงตามอันดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ กลุ่มนักเรียน อยู่ในระดับดีมาก ( =.53,S.D. = 0.60) รองลงมาคือกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน ( = 4.51,S.D. = 0.54) กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( = 4.45,S.D. = 0.55) และกลุ่มครู ( = 4.36,S.D. = 0.59)

3. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อด้านปัจจัยนำเข้า โดยรวม อยู่ในระดับดี ( = 4.47,S.D. = 0.57) และเมื่อวิเคราะห์แยกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็นเรียงตามอันดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ กลุ่มครูอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.54,S.D.=0.60) รองลงมาคือกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน ( =4.53,S.D. =0.53) กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( =4.44,S.D.=0.55) และกลุ่มนักเรียน ( = 4.37,S.D. = 0.58)

4. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ ด้านกระบวนการ พบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับดี ( = 4.46,S.D. = 0.58) และเมื่อวิเคราะห์แยกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็นเรียงตามอันดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ กลุ่มครูอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.52,S.D. = 0.54) รองลงมาคือกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( = 4.50,S.D. = 0.61) กลุ่มนักเรียน ( = 4.46,S.D. = 0.55) และกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน ( = 4.36,S.D. = 0.59)

5. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ ด้านผลผลิต พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนน ความคิดเห็นโดยรวม ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อด้านผลผลิต ก่อนและหลังการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ ก่อนการดำเนินงานตามโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ ( = 2.35) เมื่อพิจารณารายกลุ่ม พบว่า อยู่ในระดับพอใช้ ทุกกลุ่ม ( = 2.29, 2.40, 2.34 และ 2.28) หลังการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า คะแนนความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับดี ( =4.27) เมื่อพิจารณารายกลุ่ม พบว่า อยู่ในระดับดีทุกกลุ่ม ( = 4.18, 4.47, 4.24 และ 4.19 ตามลำดับ) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ก่อนและหลังการดำเนินโครงการ พบว่า ผลการประเมินหลังดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ โดยรวมสูงกว่าก่อนดำเนินงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

โพสต์โดย : [26 เม.ย. 2564 เวลา 11:20 น.]
อ่าน [189] ไอพี : 27.55.95.109
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ