ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักภาพด้านศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาศักภาพด้านศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ (1)ด้านบริบท (Context) (2) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) (3) ด้านกระบวนการ (Process) และ (4) ด้านผลผลิต (Product) 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ต่อโครงการพัฒนาศักภาพด้านศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู จำนวน 32 คน และนักเรียน จำนวน 36 คนผู้ปกครอง จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามการประเมิน

ซึ่งถามใน 4 ด้าน มีค่าความเชื่อมั่น 0. .97 และแบบประเมินความพึงพอใจ มีค่าความเชื่อมั่น .95 สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบ t-test ผลการประเมิน พบว่า

1.1 ด้านสภาวะแวดล้อม โดยภาพรวมพบว่ามีความสอดคล้องอยู่ ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.59, S.D. =.24) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ เมื่อพิจารณาแต่ละรายการเรียงลำดับ จากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ การดำเนินงานโครงการสนองต่อนโยบายการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.75, S.D. =.44) ห้องเรียนศิลปะมีต้นแบบผลงานภาพวาด งานปั้น สร้างแรงจูงใจแก่นักเรียนได้ดี อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.66, S.D. =.48) การกำหนดกิจกรรมสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา ของระทรวงศึกษาธิการ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้การยอมรับว่าเป็นโครงการที่จะเกิดการพัฒนาและมีความคุ้มค่าในการดำเนินงาน และชุมชน ท้องถิ่น และผู้ปกครองนักเรียนเห็นความสำคัญและยอมรับว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.59, S.D. =.50)

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมพบว่ามีีความเพียงพอ เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄=4.60,S.D.=.22) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ ปัจจัยด้านสื่อ อุปกรณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.69,S.D.=.23) ปัจจัยด้านบริหารจัดการ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.60,S.D.=.21) ปัจจัยด้านบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.57,S.D.=.23) ปัจจัยด้านงบประมาณ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.57,S.D.=.31)

1.3 ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมพบว่ามีประสิทธิผลอยู่ ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.61, S.D. =.23) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีผลการประเมินสูงสุดคือ การปฏิบัติตามแผน (Do) อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.67, S.D.=.22) การแก้ไขปัญหา (Action) อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄=4.66, S.D. =.25) ) การวางแผน (Plan) อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄=4.58, S.D. =.24) การตรวจสอบ (Check) อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄=4.54, S.D. =.30)

1.4 ด้านผลผลิต โดยภาพรวมพบว่ามีประสิทธิผลอยู่ ในระดับมากที่สุด ( x̄=4.71, S.D. =.17) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄=4.76, S.D. =.22) คุณค่าและประโยชน์ของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.71, S.D. =.20) ผลที่เกิดกับนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.68, S.D. =.21) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ใน จำนวน 36 คน มีความสามารถทางศิลปะก่อนและหลังการการร่วมโครงการฯ แตกต่างกันมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความสามารถหลังร่วมโครงการฯ สูงกว่าก่อนร่วมโครงการทุกด้าน

1.5. ความพึงพอใจต่อโครงการ โดยภาพรวมพบว่ามีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄=4.74, S.D. =.35) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีผลการประเมินสูงสุดคือ หน่วยงานในชุมชนและผู้เกี่ยวข้องสนับสนุนกิจกรรมศิลปะ เช่น สื่อการสอน ซื้อผลิตภัณฑ์ สอนเสริมความรู้ เป็นต้น อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.84, S.D. =.37) กิจกรรมการเรียนศิลปะกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ (ศิลปินระดับชาติ) อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.82, S.D. =.38) การสื่อสารผ่านภาษามือและใช้สื่อทางการเห็น เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด คลิปวีดิโอ ในการจัดการเรียนรู้ของครู อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.79, S.D. =.41)

โพสต์โดย Por : [26 เม.ย. 2564 เวลา 07:54 น.]
อ่าน [108] ไอพี : 124.120.26.50
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ