ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะยาง ปีการศึกษา 2563

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะยาง

ปีการศึกษา 2563

ผู้ประเมิน : นางสาวกาญจนา ชูทับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะยาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

ปีการศึกษา : 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะยาง ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะยาง ปีการศึกษา 2563 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้จากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling Technique) จำนวน 57 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง จำนวน 34 คน และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- 6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 23 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 9 ฉบับ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ

ผลการประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน โดยผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดและภาพรวมของโครงการ สรุปดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบทพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.59 , S.D. = 0.53) และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด คือ การกำหนดหลักการของโครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน

การกำหนดหลักการของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนโยบายของโรงเรียน การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับปัญหาและหลักการของโครงการ การกำหนดเป้าหมายของโครงการสอดคล้องกับปัญหาและวัตถุประสงค์ของโครงการ การกำหนดเป้าหมายของโครงการมีความเป็นไปได้ การกำหนดเวลาดำเนินการโครงการมีความเหมาะสม การกำหนดหลักการของโครงการสอดคล้องกับความต้องการนักเรียน ครูและผู้ปกครองมีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเหมาะสมและส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการ การเตรียมการของสถานศึกษาส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.52 , S.D. = 0.59) และผ่านเกณฑ์ การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด คือ คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เหมาะสมกับกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย บุคลากรในการดำเนินโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม กิจกรรมตามโครงการช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการจัดกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม สถานที่ให้นักเรียนทำกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมีความเหมาะสม สื่อ - อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการนิสัยรักการอ่านมีเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ แผนงาน / โครงการอื่นสนับสนุนหรือรองรับ อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.60 , S.D. = 0.52) และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ การกำหนดปฏิทินการทำงานชัดเจน วิธีการสอนการใช้ห้องสมุดเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียน ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนเพื่อร่วมกันทำงานและปรึกษาหารือร่วมกัน การปฏิบัติงานตามแผนจัดกิจกรรมโรงเรียนวัดเกาะยาง นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินโครงการตามเวลาที่กำหนด กำหนดกิจกรรมได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดทำโครงการ/กิจกรรม การประเมินความก้าวหน้าในการจัดกิจกรรม การปรับปรุงการทำงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้นักเรียนนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.40 ,S.D. = 0.64) และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด คือ อ่านหนังสือผ่านไลน์ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.64 , S.D. = 0.49) นิสัยรักการอ่านของนักเรียน อยู่ในระดับมาก ( = 4.29 ,S.D. = 0.71) พฤติกรรมในการเรียนของนักเรียน อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.42 ,S.D. = 0.61) พึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.26 , S.D. = 0.66) ความสามารถในการอ่านของนักเรียน อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.29 ,S.D. = 0.62) และความสามารถในการเขียนของนักเรียนอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.42 S.D. = 0.67)

ข้อเสนอแนะ

1. ด้านบริบท

1.1 โรงเรียนควรกำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปีที่ชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบายในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

1.2 โรงเรียนควรมีการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายกิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ชัดเจน

1.3 โรงเรียนควรมีการประเมินโครงการ เพื่อนำผลมาปรับปรุงโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

1.4 โรงเรียนควรจัดให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการในกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อให้โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น

2. ด้านปัจจัยนำเข้า

2.1 ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจรูปแบบกิจกรรมและร่วมวางแผน

2.2 ห้องสมุดควรจัดหาทรัพยากรในห้องสมุด รักษาให้มีสภาพพร้อมใช้ และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนได้

2.3 ห้องสมุดควรจัดหาทรัพยากรในห้องสมุดให้มีความเพียงพอ และตรงกับความต้องการของนักเรียน

2.4 สถานศึกษาควรจัดหางบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้มีความเพียงพอ และเหมาะสม

2.5 ผู้บริหารสถานศึกษาควรระดมปัจจัยการดำเนินงาน ได้แก่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณจากหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น สนับสนุนโครงการให้มีความพร้อมมากขึ้น

3. ด้านกระบวนการ

3.1 โรงเรียนควรกำหนดคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน

3.2 โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง

3.3 โรงเรียนควรมีการประกวด หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง

3.4 โรงเรียนควรมีการพัฒนาโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง

4. ด้านผลผลิต

4.1 ครูผู้สอนควรมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีการวัดทักษะการอ่านหลังจากการเข้าร่วมโครงการ

4.2 ครูผู้สอนควรมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการการอ่าน การเขียนของนักเรียนและมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยทั้งภายใน และภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนวัดเกาะยาง

2. ควรมีการประเมินโครงการอื่น ๆ ของโรงเรียนโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศสำหรับตัดสินใจในการดำเนินโครงการต่อไป

3. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาครูด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สามารถนำไปใช้ บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ควรมีการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนในทุก ๆ ปี เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้นต่อไป

โพสต์โดย กุ้ง : [26 เม.ย. 2564 เวลา 07:16 น.]
อ่าน [110] ไอพี : 171.7.222.227
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ