ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการปฏิบัติงานวิชาการ เพื่อจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกัลยาณวัตร อำ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการปฏิบัติงานวิชาการ เพื่อจัดการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้วิจัย นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษา

ปีที่วิจัย 2562

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการปฏิบัติการวิชาการ เพื่อจัดการเรียน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้อง ระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนโยบายของโรงเรียนและความต้องการของโรงเรียน 2) ประเมินความพร้อมในด้านปัจจัยหรือทรัพยากรในการดำเนินตามโครงการ 3) ประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติจริงจุดเด่น จุดด้อยและสิ่งที่ควรแก้ไขในการปฏิบัติงาน 4) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 5) ประเมินผลกระทบของโครงการ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ บุคลากรในโรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น จำแนกเป็นครูที่ทำการสอน จำนวน 185 คน คณะกรรมการบริหารโครงการ จำนวน 12 คน คณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน จำนวน 10 คน นักเรียนปีการศึกษา 2561 จำนวน 630 คน ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 310 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 320 คน โดยได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Startified Random Sampling) และกำหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie &Morgan เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม 10 ฉบับ คือ 1.1) แบบสอบถามความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของโรงเรียนในการพัฒนาครูด้านการปฏิบัติงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1.2) แบบสอบถามความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายของโครงการกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของโรงเรียน 1.3) แบบสอบถามประเมินความพร้อมของปัจจัยหรือทรัพยากรที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการ 1.4) แบบสอบถามประเมินกระบวนการของโครงการ 1.5) แบบสอบถามประเมินการปฏิบัติงานของครูในการพัฒนาครูด้านการปฏิบัติงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1.6) แบบสอบถามประเมินการปฏิบัติงานของครูในด้านการเขียนแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1.7) แบบสอบถามประเมินการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอนในด้านการนิเทศการเรียนการสอน 1.8) แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูโรงเรียนกัลยาณวัตร 1.9) แบบสอบถามประเมินการมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 1.10) แบบสอบถามประเมินสภาพการปฏิบัติงานวิชาการโรงเรียนกัลยาณวัตร 2) แบบสำรวจรายการ จำนวน 3 ฉบับ คือ 2.1) แบบสำรวจรายการจำนวนแผนการเรียนรู้ 2.2) แบบสำรวจรายการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการเรียน 0 , ร , มส ของนักเรียนปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 2.3) แบบสำรวจรายการจำนวนผลการเรียนดีเด่น รางวัล และเกียรติบัตรของนักเรียน ครูผู้บริหารโรงเรียน และโรงเรียนกัลยาณวัตร ที่ได้รับมีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.40 – 0.81 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.89 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละค่าดรรชนีความสอดคล้อง ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของโรงเรียน ปัจจัยหรือทรัพยากรที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการในด้านความเหมาะสมของระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ความพร้อมในการวางแผนความรู้ความสามารถของบุคลากร ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ความพร้อมของอาคารสถานที่ การสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน มีความเหมาะสมหรือความเพียงพอในแต่ละข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมทุกข้ออยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ความพึงพอใจ กระบวนการดำเนินตามโครงการโดยส่วนรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับ สูงกว่าเกณฑ์ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยทุกด้านในปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2561

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาครูด้านการปฏิบัติการวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าระดับการปฏิบัติของครู ในการพัฒนาครูด้านการปฏิบัติการวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา สภาพการปฏิบัติงานของครูในด้านการเขียนแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและสูงกว่าเกณฑ์ความพึงพอใจ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอนในด้านการนิเทศการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสูงกว่าเกณฑ์ความพึงพอใจจำนวนแผนการเรียนรู้ของครู มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษาและ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเท่ากับเกณฑ์ความพึงพอใจ ระดับความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรของนักเรียนเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรวมทุกด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสูงกว่าเกณฑ์ความพึงพอใจ สภาพการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนกัลยาณวัตร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา สูงกว่าเกณฑ์ความพึงพอใจ

ประเมินผลกระทบต่อโครงการพบว่า นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน และโรงเรียนได้ รับรางวัลและเกียรติบัตร จำนวนมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาและนักเรียนได้ผลการเรียน 0, ร และ มส หลังการพัฒนาน้อยกว่า ก่อนการพัฒนา

โพสต์โดย เสือ : [26 เม.ย. 2564 เวลา 06:13 น.]
อ่าน [108] ไอพี : 14.207.206.73
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ