ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้ศึกษา นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษา

ปีที่ศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยรูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้ศึกษา สภาพ ปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษารูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 616 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินผล และแบบบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม แบบสังเกต และแบบประเมินผล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยนำข้อมูลที่ได้จากแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึก มาเขียนพรรณนาเชิงวิเคราะห์

ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า

สภาพการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.58) ปัญหาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวม มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย (x̄ = 2.48) แนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีดังนี้ 1. ด้านบริหารงานฝ่ายอำนวยการและงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณเพื่ออบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากร 2. ด้านบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป ควรดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมและส่งเสริมการขายสินค้าที่ผลิตโดยนักเรียน 3. ด้านบริหารงานฝ่ายวิชาการ ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้จัดทำหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ 1. การจัดแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านวิชาการ และด้านสนับสนุนและส่งเสริมวิชาการ 2. การพัฒนาครูโดยใช้ กลยุทธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ และกลยุทธ์การนิเทศแบบร่วมพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน

รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดังนี้

1. การบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดนโยบายน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำแผนปฏิบัติงานที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการตามนโยบาย แผนปฏิบัติงาน และแผนงบประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า และจำเป็น จัดทำแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตร แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร และดำเนินการพัฒนาหลักสูตร โดยศึกษาหลักสูตรแกนกลาง กำหนดวิสัยทัศน์ หลักสูตรสถานศึกษา จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ กำหนดผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดทำสื่อ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน ผู้วิจัยได้ร่วมจัดทำโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน ดำเนินการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ โดยใช้กลยุทธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต ปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ สนับสนุนให้ครูได้ศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นๆ ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้โรงเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดบุคลากรรับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสม พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ให้เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน

โพสต์โดย เสือ : [26 เม.ย. 2564 เวลา 06:08 น.]
อ่าน [113] ไอพี : 14.207.206.73
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ