ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี

ผู้วิจัย : ศิรภัสสร ชุมภูเทพ

ปี : 2563

คำสำคัญ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ทักษะอาชีพ นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี โดยมีวัตถุประสงค์ เฉพาะดังนี้1) เพื่อศึกษาสภาพ ความต้องการและแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 2) เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 4) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี

วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาสภาพ ความต้องการและแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ จำนวน 1 คน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 1 คน นักเรียน จำนวน 125 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 125 รวมทั้งสิ้น 265 คน การศึกษาสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่ดี จำนวน 3 แห่ง และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 2) การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี โดยใช้การสนทนากลุ่ม ผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ จำนวน 15 คน และการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน 3) การทดลองใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี โดยการทดลองใช้คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี โดยคณะกรรมการบริหาร จำนวน 6 คน คณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 8 คน ครูผู้สอน จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 27 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 4) การประเมินรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครูผู้สอน จำนวน 13 คน นักเรียน จำนวน 140 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 140 คน รวมทั้งสิ้น 293 คน วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1.ผลการศึกษาสภาพ ความต้องการ และแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี พบว่า สภาพ ความต้องการ และแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า ได้แก่ 1) ขอบข่ายการส่งเสริมทักษะอาชีพ 2) คณะกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม 3) กลุ่มอาชีพ กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และผลผลิต

2.ผลการสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี พบว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยนำเข้า องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม องค์ประกอบที่ 3 ผลผลิต

3.ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี

3.1 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติได้ตามคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์โรงเรียนไทยราษฎร์ ของคณะกรรมการบริหาร พบว่า ความสามารถในการปฏิบัติได้ตามคู่มือ มีการปฎิบัติได้อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

3.2 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติได้ตามคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์โรงเรียนไทยราษฎร์ ของคณะกรรมการดำเนินงาน พบว่า โดยภาพรวมความสามารถในการปฏิบัติได้ตามคู่มือ มีการปฎิบัติได้อยู่ในระดับมาก

3.3 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติได้ตามคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์โรงเรียนไทยราษฎร์ ของครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมความสามารถในการปฏิบัติได้ตามคู่มือ มีการปฎิบัติได้อยู่ในระดับมากที่สุด

4.ผลการประเมินรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี พบว่า ผลการประเมิน โดยภาพรวม คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ( X-bar= 4.48) พิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการเชิงนวัตกรรมและเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ ( X-bar= 4.54) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ ( X-bar= 4.48) นักเรียนมีความรู้ในการประกอบอาชีพ

( X-bar= 4.45) และ นักเรียนสามารถประกอบอาชีพ มีรายได้ ( X-bar= 4.45) อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการประเมิน พบว่า ผ่าน ( X-bar มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50)

โพสต์โดย ผอ.นุช : [24 เม.ย. 2564 เวลา 19:40 น.]
อ่าน [162] ไอพี : 182.53.42.198
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ