ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีการศึ

รายงานการประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการประเมินโครงการโครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีการศึกษา 2563 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินบริบทตามตัวชี้วัดระดับความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการและระดับความเป็นไปได้ของโครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้ โรงเรียนวัดเสาธงเก่า

(ถึงสุขประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีการศึกษา 2563

2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าตามตัวชี้วัดระดับความเพียงพอของบุคลากร ระดับของงบประมาณ ระดับของวัสดุอุปกรณ์ และระดับความเหมาะสมของกิจกรรมของโครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้ โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีการศึกษา 2563

3) เพื่อประเมินกระบวนการตามตัวชี้วัดร้อยละของการดำเนินงานและร้อยละการติดตามของโครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้ โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เขต 1 ปีการศึกษา 2563 4) เพื่อประเมินผลผลิตตามตัวชี้วัดความรู้เรื่องทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะชีวิต ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูของโครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้ โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ปีการศึกษา 2563 และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบ CIPP Model เป็นรูปแบบการประเมินที่มีความสมเหตุสมผลครอบคลุมการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 181 คน ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2563 ข้าราชการครู จำนวน 5 คน ครูต่างชาติ จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) จำนวน 7 คน นักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) จำนวน 82 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) จำนวน 82 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบไปด้วยแบบสอบถาม จำนวน 9 ฉบับ แบบสัมภาษณ์ จำนวน 2 ฉบับ และแบบสังเกต จำนวน 2 ฉบับ รวม จำนวน 13 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิงใช้ t-Test แบบไม่อิสระ สถิติที่ใช้หาค่าความตรงของเครื่องมือใช้สูตร IOC ใช้แอลฟา หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรของครอนบาร์ค

ซึ่งผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า มีเกณฑ์ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

1.1 ความเป็นไปได้ของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมากที่สุด

1.2 ความต้องการจำเป็นของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมากที่สุด

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ระดับความเหมาะสมของบุคลากร พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมากที่สุด 2.2 ระดับของงบประมาณ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

2.3 ระดับของวัสดุอุปกรณ์ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

2.4 ระดับความเหมาะสมของกิจกรรม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า มีเกณฑ์ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

3.1 ร้อยละของการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

3.2 ร้อยละการติดตามของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต มีเกณฑ์ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ตัวชี้วัด ดังนี้

4.1 นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วนักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.000 ในระดับมากที่สุด

4.2 นักเรียนมีทักษะชีวิต พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วนักเรียนมีทักษะชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.000 ในระดับมากที่สุด

4.3 ระดับความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

4.4 ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด

4.5 ระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด

ผลการประเมินโครงการ พบว่า ผลการดำเนินการโครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้ โรงเรียนวัดเสาธงเก่า

(ถึงสุขประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีการศึกษา 2563

ผ่านการประเมินโครงการอยู่ในระดับมาก ซึ่งประเด็นการประเมินทั้ง 4 ด้าน ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้

โดยประเด็นที่ผ่านมากที่สุดมี 2 ด้าน คือ ประเด็นด้านบริบท ด้านผลผลิต และอยู่ในระดับมาก 2 ประเด็น คือ

ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านกระบวนการ

โพสต์โดย วร : [23 เม.ย. 2564 เวลา 13:09 น.]
อ่าน [282] ไอพี : 182.232.197.201
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ