ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยใช้การประเมินแบบซิปป์โมเดล (

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

โดยใช้การประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model)

ผู้รายงาน กาลสิษฐ์ เพชรคง

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และ 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ เป็นบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ในปีการศึกษา 2562 จำแนกตามลักษณะการประเมิน ดังนี้ 1) การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านกระบวนการของโครงการ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือรองผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และคณะครู จำนวน 80 คน กำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ เคร็จซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และสุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 2) การประเมินด้านผลผลิต ที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามโครงการ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 80 คน กำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ เคร็จซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และสุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 109 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 117 คน ได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 3) การประเมินผลผลิตที่เกี่ยวกับผลกระทบของโครงการ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือรองผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 117 คน ได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านสภาวะแวดล้อม ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านปัจจัยนำเข้า ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านกระบวนการ ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านผลผลิตที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามโครงการ และฉบับที่ 5 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านผลผลิตที่เกี่ยวกับผลกระทบของโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยใช้การประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน โดยด้านความคาดหวังของโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความจำเป็นของโครงการ ด้านความเหมาะสมของโครงการ และด้านความต้องการของโครงการ ตามลำดับ

2. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยใช้การประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน โดยการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านบุคลากรในการดำเนินงานตามโครงการ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประสิทธิภาพของโครงการ ด้านการกำหนดคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนตามโครงการ และด้านงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ ตามลำดับ

3. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยใช้การประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาตามประเด็นการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ มีการประสานความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา สร้างความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และการดำเนินกิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ มีความเหมาะสม ขณะที่ ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ

4. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยใช้การประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งด้านการประเมินผลการดำเนินงาน (Output Evaluation) และด้านการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)

โพสต์โดย kratai : [25 ก.พ. 2564 เวลา 16:14 น.]
อ่าน [262] ไอพี : 118.172.174.166
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ