ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ (อ16101) เรื่อง Stories of Virtue สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระการเรียนรู้ภ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ

(อ16101)

เรื่อง Stories of Virtue สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อผู้วิจัย นางสาวคริสตอล ประสานแสง

ปีที่ศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ (อ16101)เรื่องสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ (อ16101) เรื่อง Stories of Virtue สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ (อ16101) เรื่อง Stories of Virtue สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ (อ16101) เรื่อง Stories of Virtue สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561จำนวน1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 34 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ(อ16101) เรื่อง Stories of Virtue สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบด้วย เล่มที่ 1. Malee Good Kid เล่มที่ 2 Manid Good Boy เล่มที่ 3 Five Rules of Good Behavior เล่มที่ 4 Five Duties of Thankfulness และเล่มที่ 5 Six Causes of Ruin 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ (อ16101) เรื่อง Stories of Virtue สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ (อ16101) เรื่อง Stories of Virtue สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 4) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ควบคู่กับหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ (อ16101) เรื่อง Stories of Virtue สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 แผน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที (t-test dependent sample)

สรุปผลการวิจัย

จากการดำเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยที่ได้นำเสนอ ปรากฏผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้

1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ (อ16101) เรื่อง Stories of Virtue สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ (อ16101) เรื่อง Stories of Virtue ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 เรื่อง ได้แก่ 1. Malee Good Kid 2. Manid Good Boy 3. Five Rules of Good Behavior 4. Five Duties of Thankfulness 5. Six Causes of Ruinมีค่าประสิทธิภาพ81.12/86.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยข้อที่หนึ่งที่ได้กำหนดไว้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ (อ16101) เรื่อง Stories of Virtue นอกจากมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้วยังมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลังเรียน พบว่า ความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ (อ16101) เรื่อง Stories of Virtue สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของคะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.53 พบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.77 จึงสรุปได้ว่าหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ (อ16101) เรื่อง Stories of Virtue สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x= 4.82, S.D.= 0.33) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดตามลำดับจากมากไปหาน้อย ดังต่อไปนี้ เนื้อเรื่องที่น่าสนใจและเนื้อเรื่องชวนให้อ่านน่าติดตามมีประโยชน์ และมีภาพประกอบสวยงามสอดคล้องกับเนื้อเรื่องมากที่สุด(x =5.00, S.D.=0.000) รองลงมาความพอใจเรื่องนักเรียนรู้สึกสนุก มีความสุขในการร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้และทำกิจกรรมและ เนื้อหา สำนวนภาษาของกิจกรรมที่ใช้เหมาะสม มากที่สุด(x x= 4.90, S.D.=0.316) เวลาที่ใช้ในการเรียนรู้เหมาะสมมากที่สุด ( x= 4.81, S.D.=0.342) เนื้อหาชัดเจน ไม่สับสนขนาดตัวอักษรและการลำดับเรื่อง มีลำดับขั้นตอนต่อเนื่องเหมาะสมมากที่สุด( x=4.80, S.D.=0.422) เนื้อเรื่องตรงตามจุดประสงค์มากที่สุด ( x = 4.70 S.D.=0.483) ภาพหน้าปกตรงตามเนื้อเรื่องมากที่สุด ( x= 4.60, S.D.=.516) ตามลำดับ จากการพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีค่าน้อยกว่า 1.00 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจสอดคล้องกัน

โพสต์โดย นุ้ย : [25 ก.พ. 2564 เวลา 08:06 น.]
อ่าน [222] ไอพี : 1.47.160.219
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ