ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2

วิจัยเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

และความคิดสร้างสรรค์ สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2

ผู้วิจัย : นางวารี ลือชัน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

แหล่งวิจัย : โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดเกาะแก้ว) อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร สังกัดกองการศึกษา

เทศบาลเมืองชุมพร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีที่วิจัย : 2562

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบของวารี (Waree model) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานโดยใช้การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบของวารี (Waree model) และ 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนด้านความคิดสร้างสรรค์โดยใช้การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชาย–หญิง ที่มีอายุระหว่าง 4-5 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดเกาะแก้ว) อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 8 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากครูผู้สอนเป็นครูประจำชั้น ทำการสอนเด็กมากกว่า 3 เดือน และเด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับเดียวกัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบของวารี (Waree model) จำนวน 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up: W) 2) ขั้นที่ 2 ขั้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning: A) 3) ขั้นที่ 3 ขั้นการฝึกหรือการจดจำ (Recite : R) 4) ขั้นที่ 4 อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation : E) และ 5) ขั้นที่ 5 ประเมิน (Evaluation : E) จำนวน 6 หน่วย ดังนี้ หน่วยที่ 1 ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน หน่วยที่ 2 ไฟฟ้า หน่วยที่ 3 เสียงรอบตัวเรา หน่วยที่ 4 ดินจ๋าดิน หน่วยที่ 5 ขอไข่มาแล้วจ๋า และหน่วยที่ 6 ผีเสื้อแสนสวน จำนวน 30 แผน แผนละ 40 นาที 2) แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 30 ข้อ ชุดคำถามเพื่อประเมินทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 เป็นแบบปรนัย มี 3 ตัวเลือกใช้วัดทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยด้านต่าง ๆ ดังนี้ (1) ทักษะการสังเกต จำนวน 10 ข้อ (2) ทักษะการวัด จำนวน 10 ข้อ และ (3) ทักษะการจำแนก จำนวน 10 ข้อ รวมจำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.27 ถึง 0.71 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.32 ถึง 0.79 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.934 และ 3) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.43-0.70 และมีค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง 0.31-0.53 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.898 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และค่าดัชนีประสิทธิผล

ผลการวิจัยและพัฒนา พบว่า

1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบของวารี (Waree model) เท่ากับ 93.05/86.11, 93.41/90.00, 93.45/82.22 และ 93.51/84.58 ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

2. ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนด้านทักษะกระบวนการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบของวารี (Waree model) มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7466 คิดเป็นร้อยละ 74.66

3. ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนด้านความคิดสร้างสรรค์โดยใช้การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบของวารี (Waree model) มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7658 คิดเป็นร้อยละ 76.58

โพสต์โดย ครูวารี โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเก : [24 ก.พ. 2564 เวลา 17:43 น.]
อ่าน [302] ไอพี : 183.89.148.8
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ