ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาการส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหาการส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชื่อผู้วิจัย นายปราบ เนื้อแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง 23102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

จากที่ผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอน ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ในหน่วยการเรียนรู้ที่มีภาระงานพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดความรับผิดชอบไม่มีความกระตือรือร้นในการส่งงานที่มอบหมายทำให้ส่งงานล่าช้ามาก จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ใช้วิธีการแจ้งผู้ปกครองร่วมแก้ปัญหา

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อให้นักเรียนส่งงานตรงเวลา

2. เพื่อให้นักเรียนกระตือรือร้นในการส่งงาน

3. ปลูกฝังความรับผิดชอบ

4. แก้ปัญหานักเรียนติด 0,ร

5. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

3. ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 3

2. กลุ่มตัวอย่าง

ตัวแปรต้น ได้แก่ ภาระงานที่กำหนดให้

ตัวแปรตาม ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 0

4. ทฤษฎี/หลักการ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีดังนี้

1.จูงใจในการทำงาน

2.ทฤษฎีความต้องการ

3.ทฤษฎีกระบวนการจูงใจ

4.ทฤษฎีการเสริมแรง

5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/นวัตกรรม

เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา ได้แก่ วิธีการ โดยครูเป็นผู้กำกับ ติดตาม ดูแลด้วยตัวเอง

เครื่องมือ

-เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3

-แบบบันทึกคะแนน

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล

หลังจากที่ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ แล้วพบว่านักเรียนชั้นมัธยมการศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 คน ไม่ส่งภาระงานที่มอบหมายตรงเวลาที่กำหนด ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 0 ครูผู้สอนจึงได้ดำเนินการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

6.1ดำเนินจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ

6.2 ครูกำหนดภาระงาน มอบหมาย กำหนดวัน เวลาที่ต้องปฏิบัติ

6.3 ครูกำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของนักเรียน

6.4 ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมการทำงาน ประเมิน และชมเชยผลงานนั้นๆ

6.5 วิเคราะห์ข้อมูล แปลผลและเขียนรายงานวิจัยต่อไป

7. การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติเป็นจำนวนนับจากคะแนนเต็ม10จากเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

8 คะแนนขึ้นไป (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ระดับดี

5-7 คะแนน (ร้อยละ 50-79) ระดับปานกลาง

0-4 คะแนน (ร้อยละ 0-49) ระดับปรับปรุง

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และหลังจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 คน

8. ผลการวิจัย

การแก้ปัญหานักเรียนไม่ปฏิบัติภาระงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนดทำให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 0 ปรากฏว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 คนนั้น มีความรับผิดชอบมีความกระตือรือร้น ปฏิบัติงานตามที่ครูกำหนด โดยมีครูกำกับ ติดตาม ดูแลผลการปฏิบัติงานของนักเรียน โดยตลอด ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี (ร้อยละ80 ขึ้นไปหรือคะแนนเต็ม 10 คะแนนได้ไม่ต่ำว่า 8 คะแนน) ตามเกณฑ์และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

9. อภิปรายผลการวิจัย

ผลจากการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหานักเรียนดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้สิ่งช่วยจัดมโนมติล่วงหน้าและ

ร่วมมือกันเรียนรู้สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการใช้สอนปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนที่เรียนโดยใช้สิ่งช่วยจัดมโนมติล่วงหน้า

และการร่วมมือกันเรียนรู้ สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการสอนปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

10. ข้อเสนอแนะ

ให้นักเรียนทำงานด้วยความสนุกสนาน เต็มใจ รับผิดชอบ เช่นการเลือกกลุ่มทำงาน ครูคอยให้คำแนะนำ ส่งเสริมเป็นกำลังใจ เป็นแรงผลักดัน ช่วยแก้ไขปัญหาให้นักเรียนพัฒนางานสำเร็จ

โพสต์โดย kru-แจ็ค : [24 ก.พ. 2564 เวลา 16:19 น.]
อ่าน [643] ไอพี : 171.96.138.159
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ