ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต2

ผู้รายงาน นางสาวกาญจนศิริ พวงแตง

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม 3) เพื่อประเมินกระบวนการในการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม 4) เพื่อประเมินผลผลิตโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ 5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ครูจำนวน 16 คน กลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 120 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน และบุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จำนวน 10 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 155 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า จำนวน 4 ฉบับ แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจตามตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ส 3.1 จำนวน 4 ฉบับ แบบบันทึกผลการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ คาเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

ผลการประเมิน พบว่า

1. การประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความต้องการจำเป็น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ด้านความเป็นไปได้ของโครงการ และด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ ตามลำดับ

2. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ในภาพรวมและรายด้าน ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความพร้อมของทรัพยากร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความพร้อมบุคลากร ตามลำดับ

3. การประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านโป่งเกตุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายด้าน ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการกำกับติดตามโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการดำเนินงานโครงการ ด้านการวางแผนโครงการ และด้านการประเมินผลโครงการ ตามลำดับ

4. การประเมินด้านผลผลิตโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต2 โดยภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

4.1 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3 บ้านโป่งเกตุ ผ่านการประเมินตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ร้อยละ 100

4.2 การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการนำไปปฏิบัติของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 ผลการประเมินของคณะกรรมประเมินสถานศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านโป่งเกตุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยภาพรวม ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน โดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ รองลงมาคือ ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ตามลำดับ

4.4 ผลสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ด้านอยู่อย่างพอเพียง จากนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3 จำนวน 120 คน มีระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านอยู่อย่างพอเพียงในระดับดีเยี่ยม จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 79.17 และอยู่ในระดับดี จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83

5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 คณะบุคคลเครือข่ายความร่วมมือ องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายและภารกิจเครือข่ายความร่วมมือ องค์ประกอบที่ 3 แนวทางจัดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ประกอบที่ 4 กระบวนการบริหารของเครือข่ายความร่วมมือ

โพสต์โดย รัตน์ : [24 ก.พ. 2564 เวลา 12:46 น.]
อ่าน [229] ไอพี : 110.171.48.47
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ