ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนทักษะสมรรถภาพทางกาย

ชื่อรายงาน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน

ทักษะสมรรถภาพทางกาย

ผู้ศึกษา นายธนวุฒิ สอนพงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ปีที่ศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการรายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนทักษะสมรรถภาพทางกาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนระหว่างเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนทักษะสมรรถภาพทางกาย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนใช้และหลังใช้เอกสารประกอบการเรียนทักษะสมรรถภาพทางกาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร เพื่อศึกษาความ พึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนทักษะสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร จำนวน 40 คน ใช้เวลาในการทดลอง 10 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 แผน เอกสารประกอบการเรียนทักษะสมรรถภาพทางกาย จำนวน 8 ชุด แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียนเป็นแบบปรนัยจำนวน 1 ชุด 80 ข้อ สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน t – test แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ/ครูผู้สอนเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะ ของเอกสารประกอบการเรียนทักษะสมรรถภาพทางกาย จำนวน 10 ข้อ แบบสอบถามความ พึงพอใจ ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนทักษะสมรรถภาพทางกาย เรื่อง สมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 10 ข้อ

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า

1. เกณฑ์คุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนทักษะสมรรถภาพทางกาย ระหว่างคะแนนการปฏิบัติระหว่างเรียน/ คะแนนผลลัพธ์ มีค่าเท่ากับ 81.23 / 82.62 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80/80 และการตรวจสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นของเอกสารประกอบการเรียนทักษะสมรรถภาพทางกาย โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า โดยภาพรวมผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน มีความเห็นสอดคล้องกันว่า เอกสารประกอบการเรียนทักษะสมรรถภาพทางกาย มีความเหมาะสมมากที่สุด x-= 4.84 และถ้าแยกรายละเอียดของข้อมูลแต่ละข้อพบว่าสื่อแต่ละชุดดึงดูดความสนใจและชวนให้ติดตาม แบบฝึกหัด ในเอกสารประกอบการเรียนทักษะสมรรถภาพทางกายแต่ละชุดวัดและประเมินผลได้จริง สะดวก ต่อการนำไปใช้มากที่สุด = 5.00 เอกสารประกอบการเรียนทักษะสมรรถภาพทางกาย มีความสอดคล้องกับหลักการวิชาการ ความเหมาะสมในด้านรูปแบบเนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการใช้ภาษาถูกต้องและเข้าใจง่าย สื่อแต่ละชุดสอดคล้องกับจุดประสงค์ ระดับความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรียน x- = 4.80 และสื่อแต่ละชุดมีความเหมาะสมกับเวลาน้อยที่สุด x- = 4.60 โดยสรุปแล้วทุกข้อ อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมมาก – มากที่สุด ระหว่าง x- = 4.60 – 5.00 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ที่ตั้งไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนใช้และหลังใช้เอกสารประกอบการเรียนทักษะสมรรถภาพทางกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 39.40 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 70.38 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

3. ความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนทักษะสมรรถภาพทางกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด x- = 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่นักเรียนมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือการออกแบบเอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในระดับใด x- = 4.93 รองลงมา คือ เนื้อหาบทเรียนของเอกสารประกอบการเรียนการสอนเร้าความสนใจได้ ในระดับใด x- = 4.80 ส่วนด้านที่นักเรียนมีความพึงพอใจต่ำที่สุด ได้แก่ เทคนิคในการนำเสนอช่วยให้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ในระดับใด x- = 4.00 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

โพสต์โดย มารุโตะ : [24 ก.พ. 2564 เวลา 08:52 น.]
อ่าน [223] ไอพี : 110.78.159.112
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ