ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การบริหารโรงเรียนด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) และการนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่ง หัวช้าง จัง

ชื่องานวิจัย การบริหารโรงเรียนด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย นายคเณศ เทพสุวรรณ

ปีที่รายงานการวิจัย 2563

บทคัดย่อ

การวิจัย เรื่อง การบริหารโรงเรียนด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA)

และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง

อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียน

เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน เพื่อพัฒนาการบริหารโรงเรียน

ด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน และเพื่อศึกษา

ผลการใช้การบริหารโรงเรียนด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) และการนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัด

ลำพูน ประชากรและกลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูลมี 2 กลุ่ม คือ ประชากรที่ให้ข้อมูลในการ

ศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง และ

ศึกษาการใช้การบริหารโรงเรียนด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) และการนำหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง

จังหวัดลำพูน จำนวน 67 คน และกลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพในการพัฒนาการ

บริหารโรงเรียนด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน เป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน หรือบริหารการศึกษา หรือการนิเทศ

การศึกษา หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงเรียนด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) จำนวน 21 คน ผู้วิจัย

รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ข้อมูลที่ได้จากการตอบคำถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content

Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

1. สภาพการบริหารโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง

จังหวัดลำพูน พบว่า ภาพรวมสภาพการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

ในแต่ละด้าน ทุกด้านทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ

บริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปมีสภาพการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง มีข้อ

เสนอแนะในภาพรวม คือ การนำกระบวนการบริหารที่เป็นระบบ ตรวจสอบได้มาใช้ใน

การบริหารงานควบคู่กับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. การพัฒนาการบริหารโรงเรียนด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) และ

การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง

อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ทำให้ได้การบริหารโรงเรียนด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ในการบริหารวิชาการ จำนวน 6 รายการ การบริหารงบประมาณ จำนวน 3 รายการ การบริหารงานบุคคล จำนวน 4 รายการ และการบริหารทั่วไป จำนวน 4 รายการ ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทุกด้านและทุกรายการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

3. การใช้การบริหารโรงเรียนด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) และ

การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง

อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน พบว่า

3.1 คุณภาพการบริหารโรงเรียนด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA)

ในโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหาร

วิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านการ

บริหารงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

3.2 คุณภาพการบริหารโรงเรียนด้วยการนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัด

ลำพูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า ด้านการ

บริหารบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และด้านการบริหารงานวิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ส่วนด้านการบริหารงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

3.3 คุณภาพการจัดประสบการณ์ของครูที่เน้นเด็กเป็นสำคัญใน

ระดับปฐมวัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

3.4 คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญใน

ระดับประถมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3.5 ผลการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560

ถึงปีการศึกษา 2562 พบว่า ปีการศึกษา 2560 พัฒนาการด้านร่างกาย ผ่านเกณฑ์ตาม

ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 90.36 ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 70.75 ปีการศึกษา

2562 คิดเป็นร้อยละ 79.49 สำหรับพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ พัฒนาด้านสังคม และ

พัฒนาการด้านสติปัญญา ทุกปีการศึกษาผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100

3.6 ผลการประเมินผลการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา ปี

การศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2562 ในปีการศึกษา 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

1 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อย

ละ 38.89 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มี

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ

72.55 และในปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ

51.47

3.7 คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของเด็กระดับปฐมวัย โรงเรียน

เทศบาลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2562

เด็กทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านการประเมินตามรายการและเกณฑ์การประเมินที่

กำหนด

3.8 คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนระดับประถมศึกษา

โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง อำเภอ ทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2560 ถึงปีการ

ศึกษา 2562 นักเรียนทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านการประเมินตามรายการและเกณฑ์

การประเมินที่กำหนด

โพสต์โดย เอกอาวุธ สุริยะเจริญ : [9 ก.พ. 2564 เวลา 14:49 น.]
อ่าน [383] ไอพี : 118.172.110.186
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ